Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2011-06-11
Anar a l'inici de la pàgina

Dissabte, 11 de Juny de 2011

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY DE 2011.

A la Casa Consistorial de CARDONA, essent les 12,00 hores del dia 11 de juny de 2011, es reuneixen, prèvia convocatòria per mandat legal, de conformitat amb l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Regim Electoral General, en concordància amb l’article 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Regidors que el passat dia 31 de maig de 2011, van ser proclamats electes per la Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes eleccions locals, convocades per Reial Decret 424/2011, de 29 de març, i celebrades el dia 22 de maig de 2011, que a continuació es relacionen; que constitueixen la totalitat dels Regidors electes d’aquesta Corporació, amb la finalitat de celebrar sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits per mi la Secretària-Interventora de la Corporació, que dono fe de l’ acte.

Regidors electes assistents:

1. FERRAN ESTRUCH TORRENTS
2. JOSEP TRISTANY CLARET
3. M. ELENA XIXONS CLOTET
4. AIDA MOLNER PEJOAN
5. SERGI BALLESTEROS GREGORIO
6. MARIA TERESA BARRERA PONS
7. JOSEP MARIA SALA ESTEBAN
8. CLOTILDE FARRÀS COMPANY
9. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
10. JOSEP SERRA CASALS
11. FRANCESC VILLEGAS MARTINEZ
12. JORDI CASAS PONS
13. DAVID RIVERA GALERA

Secretària-Interventora:

SRA. MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRO

La Secretària que subscriu explica el procediment a seguir en compliment del que preveu l’article 194 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i la legislació de règim local, per procedir a constituir en el dia d’avui, la nova Corporació Local de Cardona, elegida el passat dia 22 de maig.

Les credencials dels regidors electes, emeses per la Junta Electoral de Zona de Berga, han estat presentades a la Secretaria General de l’Ajuntament, i son:

• SERGI BALLESTEROS GREGORIO
• MARIA TERESA BARRERA PONS
• JORDI CASAS PONS
• FERRAN ESTRUCH TORRENTS
• CLOTILDE FARRÀS COMPANY
• AIDA MOLNER PEJOAN
• MONTSERRAT OBRADORS PALAU
• DAVID RIVERA GALERA
• JOSEP MARIA SALA ESTEBAN
• JOSEP SERRA CASALS
• JOSEP TRISTANY CLARET
• FRANCESC VILLEGAS MARTINEZ
• M. ELENA XIXONS CLOTET

Els regidors i regidores han formulat a la Secretaria General, tal i com preceptua la Llei de Bases el Règim Local, les declaracions sobre possibles causes d’incompatibilitat. I es demana als Regidors i Regidores electes, si coneixen alguna causa d’incompatibilitat que els hi afecti, segons preveu la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que ho manifestin a la Mesa d’Edat que es constituirà tot seguit.

A la vista de les credencials de regidor electe, expedides per la Junta Electoral de zona, la Mesa d’Edat queda integrada pel Regidor electe de major edat, Sr. Josep Maria Sala i Esteban, que la Presidirà, i per la Regidora electe de menor edat, Sra. Aida Molner i Pejoan, i la secretària de l’Ajuntament.

La Secretària–Interventora de la Corporació, que subscriu, els convida a que ocupin la Presidència, quedant així constituïda la MESA D’EDAT.

El President de la mesa d’edat, Sr. Josep Maria Sala i Esteban manifesta que a continuació es procedirà al jurament o promesa dels regidors, començant per la Presidència.

El Sr. Josep Maria Sala diu “Jo, Josep Maria Sala Esteban, juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Cardona, amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”

Tot seguit, pregunta als regidors i regidores:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora de l’Ajuntament de Cardona, amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”.

La Secretària-Interventora procedeix a la lectura dels noms i cognoms dels regidors i de les regidores electes, per ordre alfabètic.

Els quals un a un van contestant:

SERGI BALLESTEROS GREGORIO: “Sí, ho prometo, per imperatiu legal”

MARIA TERESA BARRERA PONS: “Sí, ho prometo, per imperatiu legal i amb plena fidelitat al poble de Cardona”

JORDI CASAS PONS: “Sí, ho prometo”

FERRAN ESTRUCH TORRENTS: “Sí, ho prometo, per imperatiu legal i amb plena fidelitat al poble de Cardona”

CLOTILDE FARRÀS COMPANY: “Sí, ho prometo”

AIDA MOLNER PEJOAN: “Sí, ho prometo, per imperatiu legal i amb plena fidelitat al poble de Cardona”

MONTSERRAT OBRADORS PALAU: “Sí, ho prometo”

DAVID RIVERA GALERA: “Sí, ho prometo”

JOSEP SERRA CASALS: “Sí, ho prometo”

JOSEP TRISTANY CLARET: “Sí, ho prometo, per imperatiu legal i amb plena fidelitat al poble de Cardona”

FRANCESC VILLEGAS MARTINEZ: “Sí, ho prometo”

M. ELENA XIXONS CLOTET: : “Sí, ho prometo, per imperatiu legal i amb plena fidelitat al poble de Cardona”

Seguidament, el Sr. President de la Mesa d’Edat declara constituïda nova la Corporació municipal de Cardona pel Mandat 2011-2015, i assenyala que seguidament es procedirà a l’elecció d’Alcalde de Cardona, i amb aquesta finalitat dóna la paraula a la Secretària-Interventora, que llegirà l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.

La Secretària que subscriu llegeix l’article 196 que diu:
“A la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció d’Alcalde, d’ acord amb el següent procediment:
a. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves respectives llistes.
b. Si algun d’ells obtingués la majoria absoluta dels vots dels regidors serà proclamat electe.
c. Si cap d’ ells obtingués dita majoria es proclamarà Alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. En cas d’empat es resoldrà per sorteig.
......”

Són candidats a Alcalde per encapçalar les respectives llistes:

SR. FERRAN ESTRUCH I TORRENTS ERC
SR. JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN CIU
SR. JORDI CASAS I PONS PSC

El president anuncia el començament de la votació secreta i la Secretària crida cada regidor a dipositar el seu vot, dient que la mesa d’edat votarà l’ultima. Una vegada efectuada la votació, la Secretària obre la urna i llegeix en veu alta cada vot i certifica el seu resultat:

CANDIDATS VOTS OBTINGUTS
En lletra En números

SR. FERRAN ESTRUCH I TORRENTS SIS 6
SR. JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN CINC 5
SR. JORDI CASAS I PONS DOS 2

El President de la Mesa d’edat diu que: 1) “no havent assolit cap dels candidats la majoria absoluta prevista en l’apartat b) de l’article 196 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, queda proclamat alcalde, de conformitat amb l’apartat c) de l’esmentat article, el regidor que encapçala la llista més votada, que és el Sr. Ferran Estruch Torrents.”

A continuació, el President de la Mesa pregunta: “Ferran Estruch Torrents, accepteu el càrrec d’Alcalde de Cardona?”.

El Sr. Ferran Estruch i, contesta: “Sí, accepto”.

Continua el Sr. Sala dient que ara cal fer el jurament com a Alcalde i demana: “Ferran Estruch Torrents, ¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Cardona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’estat així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.

El Sr. Ferran Estruch Torrents, contesta: “Sí, ho prometo, per imperatiu legal, amb plena fidelitat al poble de Cardona”.

Finalment, el President de la Mesa d’Edat, Sr. Josep Maria Sala i Esteban, li fa lliurament de la vara.

Acte seguit, el Senyor Alcalde, Ferran Estruch Torrents, pronuncia les següents paraules:

“Regidors i regidores, cardonins i cardonines, senyors i senyores, en primer lloc el meu més sincer agraïment per la vostra assistència en aquest acte.

Avui és un dia de gran importància, acabem de constituir una nova corporació municipal fruit de les eleccions del passat 22 de maig. Vull felicitar, en primer lloc, a tots els regidors i regidores que heu estat escollits democràticament per les urnes i encoratjar-vos a tots a iniciar junts aquesta nova etapa amb il•lusió, força i responsabilitat.

En aquest sentit vull agrair sincerament la feina feta dels regidors i regidores durant aquestes últimes legislatures, i especialment a l’alcalde Josep Maria Sala. Ha estat alcalde de Cardona durant 12 anys, dedicant la seva vida a servir l’interès general, ara jo que comparteixo l’honor d’ocupar aquest càrrec, no puc deixar de reconèixer la feina que ha desenvolupat durant aquesta anys per Cardona. Gràcies alcalde Sala i regidors pel vostre treball, la vostra dedicació i el vostre esforç sense límit. També vull demanar-li particularment la col•laboració en aquest anys, necessitem de la seva experiència i del seu bagatge, per tal de continuar construir sobre fonaments sòlids la Cardona del futur.

Avui és un dia molt feliç per a mi, acabo de ser investit alcalde de Cardona, el màxim càrrec de representació institucional d’un municipi. A l’edat de 25 anys, assumeixo aquest honor amb la major responsabilitat, conscient del seu significat. Vull agrair a tots els cardonins i cardonines pel seu vot. A partir d’avui sóc l’alcalde de tots i totes, hagin votat a qui hagin votat, ho sóc per tots i estic al servei de tots. Tots els regidors escollits, i especialment els que m’acompanyaran amb les tasques de govern, ens posem a la disposició de tots vosaltres. Cardona és un poble divers i plural i és aquesta diversitat la que m’ha portat a mi a l’alcaldia i a Esquerra a guanyar aquestes eleccions. En sóc plenament conscient. L’equip encarregat de governar aquests anys assumim aquesta responsabilitat i estigueu segurs que estem preparats i treballarem de valent, destinant tots els esforços i totes les forces a treballar per Cardona. Us vull encoratjar companys i companyes a evocar tot el millor de nosaltres per Cardona. Estic segur que serà així, teniu tota la meva confiança.

Cardona som un testimoni viu de la història de Catalunya, som el fruit d’un passat tan gloriós com històric i traumàtic, amb grans victòries però també amb grans derrotes. Cardona ha estat i és una de les peces imprescindibles per entendre la Catalunya d’avui. Som els que vàrem defensar fins al final les llibertats del nostre poble, mai vençuts i que precisament celebrarem els 300 anys d’aquesta efemèride en aquest mandat. Som fills d’un passat que només les pedres en són testimonis directes. Som part d’una comunitat que ha tingut grans personatges: comtes i ducs de primer nivell, cardonins il•lustres com el poeta Manuel Bertran i Oriola o l’historiador Joan Serra i Vilaró, o cardonins adoptius de gran vàlua com el Doctor Valentí Fuster, entre molts d’altres.

El context actual no és bo, la crisi econòmica global dificulta el camí per a tots els Ajuntaments. Estem en una situació de dificultats, amb problemes socials importants, amb retallades pressupostàries que afecten a primera instancia als ajuntaments, que per cert, ja gaudeixen d’un finançament pèssim. Malgrat tot, Cardona ha sortit de tots els moments complicats i hem progressat i avançat com a poble, gràcies especialment a la major riquesa que tenim, la seva gent. Els cardonins i cardonines som el tresor més preuat, Cardona no és res sense la seva gent i sou, som nosaltres, els que donem sentit avui a aquesta comunitat. En aquest sentit us demano a tota el poble la màxima confiança amb el nou govern, la vostra comprensió, però també la vostra exigència i la vostra fermesa, i sobretot, amb la disposició a treballar junts per una Cardona millor.

En aquest mandat farem front a la crisi i afrontarem els nous reptes que se’ns presentin, desenvoluparem les propostes defensades en la nostra campanya amb rigor i responsabilitat, i conscients de la situació actual, explicarem i escoltarem tot el que calgui. En aquest sentit estenc la mà a la resta de grups municipals, ja ho he fet anteriorment, us necessitem per tirar endavant Cardona. Cardona és responsabilitat de tots, i el govern encapçalat per la meva persona us necessita al costat. Us agreixo ja la col•laboració mostrada aquests dies, especialment a l’alcalde i al govern sortint.

Durant aquest mandat tindrem reptes importants com l’aprovació del POUM o la construcció del nou camp de futbol. A banda d’aquests grans projectes, la nostra política es basarà amb les petites grans coses, millorant la qualitat de vida de la nostra gent i aportant solucions als problemes quotidians. Transparència, participació, rigor i honestedat seran els conceptes que guiaran la nostra acció de govern.

La nostra societat viu també una crisi política important, una desconfiança dels ciutadans amb la política i sobretot amb els polítics. Ens toca a nosaltres superar aquesta situació i només serà possible aportant realisme, il•lusió, compromís, honestedat i respecte a la vida pública. Deia el dia de la meva presentació com a candidat que “en temps difícils ens calen decisions valents, gent compromesa amb el present i amb el futur del nostre poble”. És l’hora de retornar al meu poble tot el que he aprés en aquests anys de formació, ha arribat l’hora de posar-me al servei de la comunitat. Sóc jove, si, però això no és cap excusa, sinó el contrari, ja que tinc més forces que mai per lluitar pel que de veritat crec i per treballar i defensar Cardona fins al final.

Les nostres generacions no poden mirar més cap a una altra banda, creure’ns que això de la política no va amb nosaltres i esperar que tot ens ho continuïn fent, ara ens toca agafar el timó i encarar el futur, sense por, amb il•lusió, però amb seriositat i responsabilitat.

En aquest punt vull fer una crida a tots els cardonins i cardonines, els que viuen a Cardona i els de fora, us demano que treballem junts per construir la Cardona del futur, que retornem al poble tot el que ens ha donat i que des de qualsevol punt del món, defensem Cardona i l’orgull de ser cardonins i cardonines.

Per acabar vull ressaltar l’orgull de que Esquerra Republicana, després de més de 70 anys, torni a governar a Cardona. Avui prenc possessió com alcalde com ho va fer el meu besavi Joan Torrents ara fa més de 70 anys i que malauradament, pel fet de ser alcalde, va morir afusellat injustament pel franquisme. El dia d’avui vull que sigui un homenatge per ell i també a totes les persones que van lluitar per la llibertat i la democràcia i que gràcies a ells avui podem celebrar aquest acte democràtic.

Vull agrair també la tasca i el treball dels regidors que m’han precedit, especialment al Ramon Figuls i al Joaquim Palà.

Per acabar no puc deixar de pensar amb el meu avi Miquel, de la seva mà vaig entrar a la política, segurament avui estaria molt orgullós de mi. No puc deixar d’agrair els valors que l’avi em va transmetre, juntament amb els meus avis Torrents i la meva avia Antònia, els valors de la catalanitat i sobretot l’estima per Cardona, el meu poble. A ells i sobretot als meus pares i a la meva germana, els agreixo tot el que m’han donat.

Per últim, també vull agrair a tota la meva família, als meus amics, a la meva colla, als companys i companyes d’Esquerra Cardona, a tota la gent que heu treballat de valent per aquest projecte. A tots us demano paciència i confiança en aquesta nova etapa.

Iniciem doncs, Cardonins i Cardonina, una nova etapa que nosaltres encarem amb la màxima il•lusió i responsabilitat, amb ganes de servir plenament al nostre poble i a la seva gent. No dubteu que treballaré, treballarem de valent i esmerçarem tots els esforços per construir la Cardona que tots i totes somiem.

Moltes Gràcies i visca Cardona."

Una vegada finalitzada la seva intervenció, s’aixeca la sessió a les 13 hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, la Secretària-Interventora , certifico.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat