Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2011-01-13
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 13 de Gener de 2011

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 13 DE GENER DE 2011

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 13 de gener de 2011, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusa la seva absència el Regidor
SR. JOSEP BATISTA TROBALON

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari de data 2 de setembre de 2010 i Ple extraordinari de 2 de novembre de 2010, s’aproven per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 152 al 178 de 2010, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 152 al 178 de 2010, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al Nomenclàtor de Cardona: Donar nom de personalitats històriques a carrers o vies públiques i aprovar inicialment el projecte de Nomenclàtor de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Per Decret de l’Alcaldia de data 26 d’agost de 2010, es va incoar expedient d’Honors i Distincions dirigit a donar nom de personalitats històriques als càrrecs o vies publiques, a l’empara i de conformitat amb els articles 12, 14 i 15 del Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006.

El Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de febrer de 2006, contempla en el seu article 12: “Pel reconeixement dels mèrits especials que concorren en una persona, de Cardona o forània, es podrà concedir l’honor de donar el seu nom a un carrer, plaça, espai públic o instal•lació municipal. Aquest honor tindrà caràcter excepcional, tenint en compte que la norma ordinària de la vila de Cardona és mantenir els noms històrics o tradicionals o geogràfics.”

Per part de la Instructora de l’expedient s’han complert totes les accions necessàries per donar nom de personalitats històriques als càrrecs o vies publiques, tal i com estableix l’article 14 de l’esmentat Reglament.

Vist el Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988 de 17 d’octubre, així com el Reglament estatal de població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986 d’ 11 de juliol, modificat pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Donar el nom de les personalitats històriques que es diuen, als carrers o vies públiques que s’indiquen tot seguit, a l’empara i de conformitat amb el Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006:

1.1. Carrer de l’Abat Oliva....tram entre el carrer Pau Casals i la carretera del Miracle per la zona d’equipaments.
1.2. Plaça d’Alberto Thièbaut....rotonda de la Coromina davant l’hotel d’enginyers d’Ercros Industrial SA.
1.3. Plaça d’Angel Guimerà....plaça pública situada entre la cantonada del carrer de l’Esglèsia i el carrer de la Mel, en el nucli urbà de la Coromina.
1.4. Passatge del Baró de Meer....tram que connecta el carrer del Canonge Miquel Mitjans, el carrer de Pau Vila i el carrer de Ramon de Franch i Capdevila, sota la torre del mateix nom.
1.5 Carrer d’en Calvet....tram de via principal entre el carrer de Sant Jordi de la Coromina al límit del sòl urbá.
1.6 Plaça del Comte Guifré el Pelós....a la plaça central de la zona d’equipaments de l’antic escorxador.
1.7 Plaça del Crispí....zona que hi ha entre el carrer de la Mel i el carrer de l’Església de la Coromina.
1.8 Plaça d’Emili Viader....a l’esplanada del Parc Cultural de la Muntanya de Sal.
1.9 Passatge de Joan Coromines....al tram entre la Ctra. del Miracle fins a l’entrada de la propietat privada.
1.10 Passatge de Josep Ballaró....tram d’escales que connecta el carrer de Sant Ramon Nonat amb la carretera del Miracle.
1.11 Passatge de Manuel Viola....tram que connecta el carrer de Jaume Balmes amb el carrer de l’Església de la Coromina
1.12 Passatge de Mn. Josep Sanmartí....tram que connecta el carrer de Jaume Balmes amb el carrer Església de la Coromina.
1.13 Passatge del Notari Tomasa....tram que connecta el carrer de l’Andulset amb el carrer de les Rodes.
1.14 Carrer de Ramon de Franch....tram que va del carrer de la Pietat i el Passatge del Baró de Meer a la zona de la capella de la Pietat.
1.15 Passatge dels Salats....tram d’escales que connecta la carretera del Miracle amb el carrer d’Eudald Clotet.

Segon.- Aprovar inicialment el projecte de Nomenclàtor de Cardona.

Tercer.- Obrir un període d’informació pública del projecte aprovat inicialment d’un mes, comptat a partir del dia hàbil següent al de la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es podrà examinar el projecte de nomenclàtor de Cardona i formular-hi les al•legacions i reclamacions pertinents.

Quart.- Fer constar que, de no formular-se reclamacions ni al•legacions durant el període d’informació pública, el projecte quedarà definitivament aprovat, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de finalització del període d’informació pública.

Cinquè.- Facultar l’Alcalde-President per la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la incoació d’expedient dirigit a cobrir el càrrec de Jutge de Pau de Cardona, titular i substitut, mitjançant convocatòria pública.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que, en data 17 de novembre de 2010, ha tingut entrada en el registre general de l’Ajuntament, un escrit tramès per la Secretaria del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, relatiu a la convocatòria per nomenar Jutge de Pau, titular i suplent.

Atès el que disposen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, que regula el procediment a seguir.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe favorable de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent

ACORDS

Incoar expedient dirigit a cobrir el càrrec de Jutge de Pau de Cardona, titular i substitut, mitjançant convocatòria pública, que s’anunciarà en el butlletí oficial la província, en els corresponents edictes del mateix Jutjat de Pau de Cardona i en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció degà de Manresa. Els interessats/des podran presentar instància acompanyada de les dades d’identificació i condicions de capacitat i de compatibilitat, durant el termini de 15 dies.”

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal de Cardona, en compliment de la comunicació de la Direcció General d’Administració Local de data 2 de desembre de 2010, amb motiu de l’inici de l’elaboració dels mapes municipal de Montmajor i de Viver i Serrateix, de conformitat amb el que disposa l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“D’acord amb el que preveu l’article 28.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, el Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del mapa municipal i comarcal de Catalunya, documents cartogràfics que determinen els límits territorials dels termes municipals i de les demarcacions comarcals i que s’ajusten al que resulti dels expedients de delimitació d’atermenament entre els diferents municipis limítrofs.

En data 2 de desembre de 2010, la Direcció General d’Administració Local ha comunicat que a aquest efecte, escau iniciar l’elaboració dels mapes municipal de Montmajor i Viver i Serrateix, motiu pel qual, en el termini màxim de dos mesos, aquest ajuntament ha d’adoptat el corresponent acord plenari per a l’inici de l’expedient de delimitació del municipi de Cardona i de nomenament de la comissió municipal de delimitació, la qual ha d’estar formada per l’Alcalde-President, dos regidors, un tècnic i el secretari de la corporació.

De conformitat amb el que disposa l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Cardona, en compliment de la comunicació de la Direcció General d’Administració Local de data 2 de desembre de 2010, amb motiu de l’inici de l’elaboració del mapa municipal de Montmajor i de Viver i Serrateix, de conformitat amb el que disposa l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Segon.- Nomenar els membres de la comissió municipal de delimitació que ha de representar l'Ajuntament de Cardona en les operacions de delimitació del terme municipal:

Alcalde-President: Josep Maria Sala i Esteban.
Regidors: Cloti Farràs i Company, Tinent d’Alcalde delegada de Governació, Josep Serra i Casal, Regidor delegat d’Agricultura, Via Pública i Protecció Civil.
Tècnic:Pere Guitart i Perera, Aparellador municipal

Secretària: Maria àngels Clotet i Miró, Secretària-Interventora

Tercer.- Notificar aquest acord als Ajuntaments veïns i al Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Quart.- Notificar als propietaris de les finques afectades els acords i la data de les operacions de delimitació, una vegada que l’Ajuntament de Cardona hagi nomenat la seva comissió i hagi estat determinada la data de les operacions de delimitació.

Cinquè.- Facultar l’alcalde de la corporació perquè dugui a terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords.”

4.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
4.1.- REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

4.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada de Governació relatiu a l’actualització de les tarifes del servei de taxi de Cardona per a l’any 2011, presentades per la l’Associació Comarcal de Taxistes del Bages, d’acord amb l’edicte de la Comissió de Preus de Catalunya, de data 9 de desembre de 2010.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“En data 29 de desembre de 2010, l’Associació Comarcal de Taxistes del Bages ha presentat escrit, en el qual sol•licita l’actualització de les tarifes del servei de taxi de Cardona, d’acord amb l’edicte de la Comissió de Preus de Catalunya, de data 9 de desembre de 2010, sobre l’actualització de l’increment mitjà de les tarifes de l’autotaxi per a l’any 2011, del 2,8 %, que serà d’aplicació de conformitat amb allò que estableix el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats pel Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

Atès que en data 16 d’agost de 2003 va entrar en vigor la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, coneguda com la “Llei Catalana del Taxi”.

Atès que en compliment dels terminis indicats en la normativa anterior, les estacions d’inspecció tècnica de vehicles (ITV), ubicades a les comarques catalanes, no podran donar com a favorable la inspecció d’un vehicle dedicat al servei de taxi, si no porta instal•lat un aparell taxímetre homologat, on s’hagin implementat les corresponents tarifes.

Atesos els articles 32.1 i 32.3, de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, estableixen que els titulars de les llicències del taxi de municipis de més de cinc mil habitants hauran de disposar d’aparell taxímetre als seus vehicles de servei autotaxi. Aparells que hauran de tenir implementades les corresponents tarifes urbanes autoritzades per l’Ajuntament, en tant que autoritat atorgant de les llicències i, si s’escau, la Comissió de Preus de Catalunya, i interurbanes.

La Tinent d’Alcalde delegada de Governació, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Aprovar l’actualització de les tarifes del servei de taxi de Cardona per a l’any 2011, presentades per la l’Associació Comarcal de Taxistes del Bages, d’acord amb l’edicte de la Comissió de Preus de Catalunya, de data 9 de desembre de 2010, sobre l’actualització de l’increment mitjà de les tarifes de l’autotaxi per a l’any 2011, del 2,8 %, que serà d’aplicació de conformitat amb allò que estableix el Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats pel Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, següents:

TARIFA 1
Concepte Preus (IVA inclòs)
Baixada de bandera T-1 3,19
Km. Recorregut T-1 1,16
Hora d’espera T-1 18,80

TARIFA 2
Concepte Preus (IVA inclòs)
Baixada de bandera T-2 2,85
Km. Recorregut T-2 1,05
Hora d’espera T-2 17,10

Suplements:
Equipatge 1,48
Animal domèstic (discrecional) 1,48
Ràdio emissora 1,48

Les tarifes s’ajustaran a les normes d’aplicació següents:

a) La tarifa T-2 és d’aplicació al període diürn: Feiners de 8 h – 20 h.

b) La tarifa T-1 és d’aplicació al període nocturn: Feiners de 20 h a 8 h, els dissabtes, festius i festes locals.

c) L’obligatorietat de canvi per part del taxista serà fins a 20 euros.

Segon.- Comunicar a la Comissió de preus de Catalunya la proposta de tarifes de preus aprovada, per la seva aprovació definitiva.”

4.2.- REGIDORIA D’URBANISME, OBRES PÚBLIQUES. MANTENIMENT I SERVEIS
4.2.1.- Dictamen del tinent d’alcalde delegat d'Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment i Serveis relatiu a l’aprovació de la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada del municipi.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Vista la proposta presentada pel Sr. Joan Antoni Solans i Huguet, arquitecte coordinador dels treballs del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona, per tal de dur a terme la delimitació de la trama urbana consolidada del municipi, d’acord amb el procediment que estableixen la Disposició Transitòria Primera i els articles 7 i 8 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

Atès que en data 22 d’octubre de 2010, per Decret de l’Alcaldia es va procedir a la incoació de l’expedient per la seva aprovació.

Atès que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al•legacions.

Atès el que disposen els articles 22.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i 52.2.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya.

El Tinent d’Alcalde delegat d’Urbanisme, Obres i Serveis, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada del municipi, redactada pel Sr. Joan Antoni Solans i Huguet, arquitecte coordinador dels treballs del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardona, als efectes previstos pel Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

Segon.- Trametre aquesta proposta a la direcció general competent en matèria d’urbanisme de la Generalitat, per a la seva aprovació definitiva.”

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-una hores trenta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.
© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat