Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2010-03-04
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 4 de Març de 2010

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 4 DE MARÇ DE 2010

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 4 de març de 2010, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusen la seva absència les Regidores:
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari de data 5 de novembre de 2009 i Ple extraordinari de data 30 de desembre de 2009, s’aproven per unanimitat dels 11 membres presents de la Corporació.


2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 132 al 137 de 2009, i núms. 1 al 26 de 2010, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 132 al 137 de 2009, i núms. 1 al 26 de 2010, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.


3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 1/2010.

ACORDS:
Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden demorar fins a l’exercici del 2011.

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2010, dins el pressupost municipal vigent.

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de crèdit 1/2010, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies.

Es considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al•legacions.


4.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
4.1.- REGIDORIA D’URBANISME, OBRES PÚBLIQUES. MANTENIMENT I SERVEIS.

4.1.1.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat d'Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment i Serveis relatiu a la revisió de preus del contracte de serveis de neteja i manteniment de les instal•lacions de l'Ajuntament de Cardona, a favor de l'empresa Lesan Limpiezas, SL, amb efectes de data 1 de gener de 2010.

ACORDS:
APROVAR la revisió de preus del contracte de serveis de neteja i manteniment de les instal•lacions de l'Ajuntament de Cardona, a favor de l'empresa Lesan Limpiezas, SL, amb CIF B-60124831, concessionària del servei; i en conseqüència aprovar l'import de 8.408,77 € mensuals, IVA inclòs, resultant d’aplicar l' 1,2 % , amb efectes de data 1 de gener de 2010.”© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat