Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2010-01-07
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 7 de Gener de 2010

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 7 DE GENER DE 2010

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 7 de gener de 2010, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusa la seva absència el Regidor

SR. JOSEP BATISTA TROBALON

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- QÜESTIONS PRÈVIES.
1.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 110 al 131 de 2009, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 110 al 131 de 2009, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.


2.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-
2.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del projecte executiu anomenat “Rehabilitació del Centre Cívic – Casal de Joves”, amb un pressupost d’execució per contracte de 1.240.304,48 euros, IVA inclòs.

ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment, amb la consideració d’obra ordinària i en aplicació del que preveuen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, el projecte executiu anomenat “Rehabilitació del Centre Cívic – Casal de Joves”, amb un pressupost d’execució per contracte de 1.240.304,48 euros, IVA inclòs.

Segon.- Obrir un període d’informació pública del projecte aprovat inicialment de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia hàbil següent al de la inserció del corresponent anunci en l’últim dels Butlletins Oficials, durant els quals es podrà examinar el projecte i formular-hi les al•legacions i reclamacions pertinents.

Tercer.- Fer constar que, de no formular-se reclamacions ni al•legacions durant el període d’informació pública, el projecte quedarà definitivament aprovat, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de finalització del període d’informació pública.

Quart.- Facultar l’Alcalde-President per la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”


2.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la creació del Consorci del Solsonès i Cardona per al Medi Ambient, i aprovació inicial dels Estatuts de l’esmentat Consorci.

ACORDS:
Primer.- Aprovar la creació del Consorci del Solsonès i Cardona per al Medi Ambient, d’acord amb el que disposa l’article 191 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Segon.- Aprovar inicialment els Estatuts del Consorci del Solsonès i Cardona per al Medi Ambient, en compliment del que preceptua l’article 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Tercer.- Sotmetre a informació pública, l’acord anterior, per un termini de 30 dies, durant el qual es podran formular al•legacions i reclamacions. Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin presentat al•legacions, ni reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.

Quart.- Designar els 4 representants d’aquest Ajuntament en els òrgans de govern i gestió del consorci, previstos en el capítol 2n. dels Estatuts, i que seran els següents:

Josep Maria Sala i Esteban, Alcalde-President (amb reserva de les competències de medi ambient).
Ramon Vilella i Vilanova, Tinent d’Alcalde delegat d’urbanisme, obres públiques, manteniment i serveis.
Josep Serra i Casals, Regidor delegat d’agricultura, via pública i protecció civil.
El/la Regidor/a que designi el Grup Municipal Socialista, en qualitat de grup municipal majoritari de l’oposició.”

El grup municipal socialista ha designat com a representant a la Regidora Sílvia Rovira Planas.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-dues hores, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat