Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2009-10-19
Anar a l'inici de la pàgina

Dilluns, 19 d'Octubre de 2009

Acords adoptats

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 19 d’octubre de 2009, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY.
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU.
SR. RAMON VILELLA VILANOVA.
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO.
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusen la seva absència els Regidors

SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP BATISTA TROBALON


1.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.
1.1.- REGIDORIA D’URBANISME, OBRES PÚBLIQUES. MANTENIMENT I SERVEIS.

1.1.1.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat d’Urbanisme, Obres i Serveis relatiu a declarar valida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte per a la concessió administrativa de la Gestió del Servei Municipal de la Deixalleria de Cardona, a favor de l’oferta presentada per l’entitat mercantil Containers del Berguedà, sl.

ACORDS:

Primer.- Declarar valida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte de concessió administrativa de la gestió del servei municipal de la deixalleria de Cardona, a favor de l’oferta presentada per l’entitat mercantil CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL. (CIF B-58471855), amb domicili al Cr. Serra Farriols, núm. 137 – 08600 de Berga.

Segon.- L’import del present contracte s’abonarà amb càrrec a la partida C08 442 22620 del pressupost municipal.

Tercer.- Publicar l’adjudicació provisional del contracte en el Butlletí Oficial de la Província, un cop notificada aquesta resolució a tots els licitadors, de conformitat amb el que prescriu l’article 135.3 de la LCSP.

Quart.- Notificar la present Resolució als licitadors presentats i requerir l’adjudicatària provisional, l’entitat mercantil CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, SL (CIF B-58471855), perquè en el termini de 15 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci d’adjudicació provisional al Butlletí Oficial de la Província, presenti la documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, constitueixi una garantia definitiva de 12.128,52 euros a la Caixa de la Corporació i presenti el document acreditatiu de la seva constitució a la Unitat de Secretaria- Subunitat de Contractació de l'Ajuntament de Cardona, de conformitat amb la Llei 30/2007 de contractes del sector públic (LCSP).

Cinquè.- Determinar que, un cop complertes per l’adjudicatari provisional les obligacions previstes en el punt tercer d’aquesta resolució, l’adjudicació provisional s’elevarà a definitiva.

Sisè.- Delegar en la Junta de Govern Local, l’acord d’adjudicació definitiva del contracte de concessió administrativa de la gestió del servei municipal de la deixalleria de Cardona.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat