Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2009-09-03
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 3 de Setembre de 2009

Acords adoptats

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 3 DE SETEMBRE DE 2009

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 3 de setembre de 2009, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Examinades les actes de les sessions següents: Ple extraordinari de data 4 de juny de 2009, Ple ordinari de data 2 de juliol de 2009, i Ple extraordinari de data 24 de juliol de 2009, s’aproven per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES.

2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 66 al 72 i del 75 al 92 de 2009, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.

3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Compte General del Pressupost Municipal de l’exercici de 2008.

ACORDS

Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal de l’exercici de 2008, rendit per l'Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l'expedient i que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sense que s'hagi presentat cap reclamació.

Segon.- L'aprovació del Compte General a que fa referència l'acord anterior, s'entén sen's perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d'allò que disposa l'article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”


3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Text Refós modificat corresponent a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, per la nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3.

ACORDS

Primer.- Aprovar el Text Refós modificat corresponent a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, per la nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3, d'acord amb la documentació que s'acompanya, i en compliment de l’acord adoptat per la Comissió territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, de data 29 d’abril de 2009.

Segon.- Trametre la documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal què continuï la seva tramitació.”


4.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.
4.1.- REGIDORIA DE GOVERNACIÓ.

4.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada de Governació relatiu a fixar els dies 13 i 14 de setembre, com a festes locals del municipi de Cardona per a l’any 2010, corresponents a dilluns i dimarts de Festa Major, respectivament.

ACORDS

Primer.- Fixar els dies 13 i 14 de setembre, com a festes locals del municipi de Cardona, per a l’any 2010, corresponents a dilluns i dimarts, de Festa Major, respectivament.

Segon.- Comunicar el present acord a la Delegació Territorial del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.”


5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

“Moció que presenten els Grups Municipals de l’Ajuntament de Cardona en relació al servei d’Atenció Continuada de l’Àrea Bàsica de Salut de Cardona".

ACORD

Primer.- Demanar la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut Bages-Solsonès per informar-nos de les previsions de l’ICS com a proveïdor del Servei Català de la Salut pel que fa a l’atenció sanitària urgent a Cardona.

Segon.- Comunicar a la Gerència de la Regió Sanitària de la Catalunya Central del Catsalut, a la Gerència Territorial de la Catalunya central de l’ICS i al Govern de la Generalitat que el posicionament de l’Ajuntament de Cardona és que no acceptarà cap modificació que suposi la pèrdua o minoració del servei de l’atenció sanitària urgent de Cardona.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat