Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2008-09-04
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 4 de Setembre de 2008

Ordre del dia

Ple de la Corporació, núm. 8, amb caràcter ordinari, per al dia 4 de setembre de 2008, a les 20,30 hores,

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.-

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors següents: Ple extraordinari del dia 5 de juny i Ple ordinari de data 3 de juliol de 2008.


2.- QÜESTIONS PRÈVIES.

2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 66 al 88 de 2008, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.


3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Compte General del Pressupost Municipal de l’exercici de 2007.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, per la nova ordenació de l’illa definida pel Carrer Bisbe Guix, la prolongació del carrer Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3.


4.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.-

4.1.- REGIDORIA DE GOVERNACIÓ.-

4.1.1.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada de Governació relatiu a fixar els dies 14 i 15 de setembre, com a festes locals del municipi de Cardona, per a l’any 2009, corresponents a dilluns i dimarts, de Festa Major.


5.- ÀREA DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES.-

5.1.- REGIDORIA D’EDUCACIÓ.-

5.1.1- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d’Educació relatiu a l’autorització de les tarifes presentades per l’Escola Municipal de Música Musicant, a aplicar durant el curs 2008-2009.

5.2.2.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d’Educació relatiu a l’autorització de les tarifes presentades per la Llar d’Infants Municipal Aliret, a aplicar durant el curs 2008-2009.


6.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.-

6.1.- Moció del Grup Municipal del PSC relativa a la directiva de la Unió Europea sobre temps de treball.

6.2.- Moció del Grup Municipal d’ERC relativa al centenari de la senyera estelada.

6.3.- Moció del Grup Municipal d’ERC relativa a hissar únicament la senyera estelada, l’onze de setembre.

6.4.- Moció del Grup Municipal d’ERC relativa a donar nom d’un carrer o plaça al català Vicenç Albert Ballester.


7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.


8.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL•LACIONS.

Acords adoptats

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 4 DE SETEMBRE DE 2008


A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 4 de setembre de 2008, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.


Excusa la seva absència el Regidor:

SR. JOSEP BATISTA TROBALON

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:


1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.-

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior següent: Ple extraordinari del dia 5 de juny i Ple ordinari de data 3 de juliol de 2008.-

Examinades les actes de les sessions següents: Ple extraordinari del dia 5 de juny i Ple ordinari de data 3 de juliol de 2008, s’aproven per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES.

2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 66 al 88 de 2008, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 66 al 88 de 2008, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Compte General del Pressupost Municipal de l’exercici de 2007.-

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“El Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici de 2007 ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament i exposat al públic, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província, número 167, el dia 12 de juliol de 2008, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, no havent-se presentat cap reclamació, durant el termini de quinze dies i vuit dies més.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal de l’exercici de 2007, rendit per l’alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sense que s’hagi presentat cap reclamació.

Segon.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d'allò que disposa l’article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”


La Tinent d’Alcalde d’Hisenda, Sra. Cloti Farràs defensa el dictamen explicant els tràmits seguits, d’acord amb el que preveu la llei.


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del Grup Municipal de CIU i 5 abstencions del Grup Municipal Socialista (3) i del Grup Municipal d’ERC (2).

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, per la nova ordenació de l’illa definida pel Carrer Bisbe Guix, la prolongació del carrer Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3.-

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que l’Ajuntament per acord plenari de data 24 de maig de 2007, va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament de Cardona i redactada per l’arquitecte Àngels Mas i Pintó, per la nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3.
Atès que l’esmentat projecte es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, i durant aquest termini que va finalitzar en data 7 de juliol de 2007, es van presentar diverses al•legacions.

Atès que l’Ajuntament Ple, en sessió de 6 de setembre de 2008, va estimar les al•legacions presentades i aprovar provisionalment el projecte modificat.

Atès que el document va estar remès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als efectes d’aprovació definitiva.

Atès que en la sessió celebrada en data 13 de desembre de 2007, va suspendre la resolució definitiva d’aquesta modificació, fins que es disposés de l’informe preceptiu de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge.

Atès que en data 26 de maig de 2008, la Direcció General de Promoció de l’Habitatge va notificar el corresponent informe.

Vist el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, per la nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3, que incorpora les modificacions requerides per la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, i que ha estat informat favorablement pels serveis tècnics i jurídics municipals.

Vist l’article 52.2.c del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.


Aquesta Alcaldia, previ informe de la comissió informativa corresponent, proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:


A C O R D S


Primer.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, per la nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3, d’acord amb la documentació que s’acompanya.

Segon.- Trametre la documentació a la Direcció General de Promoció de l’Habitatge i a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal què continuï la seva tramitació fins l’aprovació definitiva.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


4.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.-


4.1.- REGIDORIA DE GOVERNACIÓ.-

4.1.1.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada de Governació relatiu a fixar els dies 14 i 15 de setembre, com a festes locals del municipi de Cardona, per a l’any 2009, corresponents a dilluns i dimarts, de Festa Major.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que es dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius mitjançant acord del Ple de la Corporació tal i com estableix l’article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol.


La Tinent d’Alcalde delegada de Governació, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents


ACORDS:

Primer.- Fixar els dies 14 i 15 de setembre, com a festes locals del municipi de Cardona, per a l’any 2009, corresponents a dilluns i dimarts, de Festa Major, respectivament.

Segon.- Comunicar el present acord a la Delegació Territorial del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

5.- ÀREA DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES.-


5.1.- REGIDORIA D’EDUCACIÓ.-

5.1.1- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d’Educació relatiu a l’autorització de les tarifes presentades per l’Escola Municipal de Música Musicant, a aplicar durant el curs 2008-2009.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 d’agost de 2001, va adjudicar la gestió indirecta del Servei d'Escola Municipal de Música, mitjançant concert, a l’associació MUSICANT.

Atès el que disposa la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal d'Escola de Música, relativa a les tarifes per a la prestació del servei.

Atès que l'Escola Municipal de Música MUSICANT, ha presentat la memòria corresponent al curs 2007-2008 i la proposta de preus pel curs 2008-2009.


La Tinent d’Alcalde delegada d'Educació, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent


ACORD

Autoritzar les tarifes presentades per l'Escola Municipal de Música MUSICANT, a aplicar durant el curs 2008-2009, d’acord amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal d'Escola de Música, que es relacionen a continuació:

Concepte
Tarifa

Matrícula alumnes nous
45,00 €

Matrícula alumnes de l’escola
30,00 €

Sensibilització, de 3 a 5 anys, una sessió setmanal
19,00 €

Iniciació, una sessió de llenguatge musical i una sessió de cant coral setmanal

21,28 €

Llenguatge musical de grau elemental, dues sessions de llenguatge musical i una sessió de cant coral setmanal

33,27 €

Llenguatge musical de grau mig, dues sessions de llenguatge musical i una sessió de cant coral

35,59 €

Llenguatge musical adults, una sessió setmanal
20,00 €

Instruments:
- Sessió de 1/2 hora setmanal
- Sessió de 3/4 hora setmanal

25,33 €
35,62 €

Fer classes d’instruments sol:
- Sessió de 1/2 hora setmanal
- Sessió de 3/4 hora setmanal

30,00 €
40,00 €

Música de Cambra, una sessió de 1/2 hora setmanal
11,86 €

Orquestra de violins, una sessió setmanal
6,31 €

Grup instrumental, una sessió setmanal
6,31 €

Guitarra rítmica, una sessió setmanal
23,15 €

Assistència només a cant coral, una sessió setmanal
12,00 €

Les famílies que tinguin tres membres o més matriculats a l’escola tindran un 20% de descompte en les quotes.


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

5.2.2.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d’Educació relatiu a l’autorització de les tarifes presentades per la Llar d’Infants Municipal Aliret, a aplicar durant el curs 2008-2009.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2001, va adjudicar la gestió indirecta del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants, mitjançant concert, a l'Escola ALIRET, S.C.C.L.

Atès el que disposa la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants, relativa a les tarifes per a la prestació del servei.

Atès que la Llar d'Infants Municipal ALIRET, ha presentat proposta de preus pel curs 2008-2009.


La tinent d’alcalde delegada d'Educació, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent


ACORD


Autoritzar les tarifes presentades per la Llar d'Infants Municipal ALIRET, a aplicar durant el curs 2008-2009, d’acord amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants, que es relacionen a continuació:

Concepte Tarifa


Matrícula alumnes anual
32,00 €

Quota mensual
92,55 €

Menjador:
Dinar i berenar diari
Només dinar diari

5,67 €
4,61 €

Material escolar trimestral
4,26 €
Les famílies que tinguin dos o més fulls matriculats al centre, tindran un descompte d’un 50% en les quotes a partir del segon membre i el tercer gratis.


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

6.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS.-

6.1.- Moció del Grup Municipal del PSC relativa a la directiva de la Unió Europea sobre temps de treball.

La secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:

“Actualment el límit de la jornada laboral a Europa se situa en les 48 hores setmanals. Aquest sostre va ser aprovat per l’Organització Internacional del Treball al 1917.

Aquesta norma va representar una fita en la conquesta dels drets dels treballadors, després d’anys de revoltes sindicals que es van iniciar en la convenció de la Federació de treballadors d’Estats Units i Canadà de l’any 1884, quan es va fer una crida per lluitar contra la jornada laboral de 10 i 12 hores diàries i passar a la de 8 hores. Aquestes reivindicacions van provocar la revolta de Chicago al 1886 amb greus enfrontaments entres treballadors i policies.

El 1993, el Consell i el Parlament Europeu van aprovar una directiva que limitava a 48 hores el temps de treball setmanal, per raons relacionades amb la salut i la seguretat dels treballadors.

El passat 10 de juny, els ministres de Treball i Assumptes socials de la Unió Europea van aprovar una directiva que permet extendre fins les 60 hores –i en casos específics fins les 65- la jornada laboral setmanal.

La directiva aprovada representa una atac frontal a l’Europa social i una autèntica regressió en els drets dels treballadors europeus.

És un pas més en la individualització de les relacions laborals i, per tant, en la pèrdua de capacitat de negociació col•lectiva. Elimina, de facto, el dret al descans en les jornades laborals continuades i atenta contra la seguretat i la salut a la feina, alhora que dificulta la conciliació de la vida laboral i personal.

La Confederació Europea de Sindicats també ha denunciat aquesta directiva Europea i considera que aquesta mesura suposa un retrocés de més de 100 anys en la protecció dels drets de treballadors i treballadores.

Cal defensar que Europa sigui una Europa social i deixi de banda els plantejaments neoliberals que només porten a perdre drets aconseguits al llarg dels anys i tornar a situacions més pròpies de segles passats.

Per tot això el Grup Socialista a l’Ajuntament de Cardona proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Rebutjar l’actual directiva europea referent a l’ordenació del temps de treball, ja que representa una pèrdua del benestar social, un atac als drets laborals, atenta contra la seguretat i la salut a la feina, a més de dificultar la conciliació entre la vida laboral i la familiar i personal.

SEGON.- Demanar al Govern espanyol que faci totes les gestions necessàries per defensar l’actual jornada laboral.

TERCER.- Demanar als grups parlamentaris al Parlament Europeu que rebutgin aquesta directiva.

QUART.- Donar total suport al posicionament de la Confederació Europea de sindicats, en la seva denúncia d’aquesta mesura.

CINQUÈ.- Demanar al Consell de la Unió Europea que adopti una nova normativa que estigui en consonància amb els Tractats Europeus i la Carta de Drets Fonamentals de la UE.

SISÈ.- Informar d’aquest acord, al Govern de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, al Govern Espanyol, al Parlament Europeu, a la Comissió i al Consell de la Unió Europea.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

6.2.- Moció del Grup Municipal d’ERC relativa al centenari de la senyera estelada.

La Secretària llegeix la moció presentada pel grup d’ERC:

“Els Regidors del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Cardona, en nom de la seva Secció Local, sotmet a la consideració del Ple del 4 de setembre de 2008 la següent

MOCIÓ

Enguany es celebra els cent anys de la SENYERA ESTELADA, l’emblema que impulsà i dissenyà Vicenç Albert Ballester el 1908, com a senyal de la lluita per una Catalunya lliure. Aquest símbol, que ja comptava amb antecedents gràfics el 1908, avui ja transcendeix els partits polítics, esdevenint una veritable icona catalana.

El nom d'en Vicenç Ballester ha entrat enguany a l’enciclopèdia Catalana, gràcies a la seva infatigable tasca en favor de les llibertats catalanes a través de múltiples iniciatives com les de la Reixa, l'Associació Catalana de Beneficència, l'Associació per l'Ensenyança Catalana, el Comitè Pro¬Catalunya, les revistes "Renaixement", "la Tralla" i "L'Insurgent".

Per fer difusió d’aquest i altres actes, s’ha creat la Comissió "Centenari de la Senyera Estelada”, que difon aquesta efemèride mitjançant actes commemoratius i pedagògics.

Per tot l' exposat demanem :

Que es sotmetin a votació el següent punt:

Es pengi en un lloc destacat de la façana de l’Ajuntament la Senyera Estelada, en commemoració del centenari de la seva creació i en record dels objectius pels quals va ser creada: LA RECUPERACIÓ DE LA PLENA SOBIRANIA PER A CATALUNYA.”


A aquesta moció es presenta la següent esmena de substitució per part del Grup municipal de CIU, que diu el següent:

“ESMENA DE SUBSTITUCIÓ

A la moció del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Cardona, que presenta al Ple Ordinari de setembre, relativa a penjar a la Casa Consistorial la bandera estelada


Substituir el text de la Moció relativa a penjar la bandera estelada en un lloc destacat de la façana de l’Ajuntament, pel següent Text:

Ates que aquest any es commemora el centenari de la creació de la bandera estelada amb el triangle blau, com a senyal de lluita per una Catalunya en plenitud de drets.

Ates que el castell de Cardona esta considerat símbol de la resistència a la pèrdua del drets històrics de Catalunya i últim baluard de les llibertats catalanes.

El Grup Municipal de CiU proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent

ACORD:

Penjar en un lloc destacat del Castell per la Diada d’enguany, una bandera estelada, en commemoració del centenari de la seva creació i en record dels objectius pels quals va ser creada: la recuperació de la plena sobirania de Catalunya.

No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà.”


Votació:

La Presidència sotmet a votació l’esmena de substitució, que s’aprova per 7 vots a favor del Grup Municipal de CIU, 3 abstencions del Grup Municipal Socialista i 2 vots en contra del Grup Municipal d’ERC. En conseqüència, decau la moció d’ERC.

6.3.- Moció del Grup Municipal d’ERC relativa a hissar únicament la senyera, l’onze de setembre.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Els Regidors del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Cardona, en nom de la seva Secció Local, sotmet a la consideració del Ple del 4 de setembre de 2008 la següent

MOCIÓ

Enguany es celebra els cent anys de la SENYERA ESTELADA, l’emblema que impulsà i dissenyà Vicenç Albert Ballester el 1908, com a senyal de la lluita per una Catalunya lliure. Aquest símbol, que ja comptava amb antecedents gràfics el 1908, avui ja transcendeix els partits polítics, esdevenint una veritable icona catalana.

El nom d'en Vicenç Ballester ha entrat enguany a l’enciclopèdia Catalana, gràcies a la seva infatigable tasca en favor de les llibertats catalanes a través de múltiples iniciatives com les de la Reixa, l'Associació Catalana de Beneficència, l'Associació per l'Ensenyança Catalana, el Comitè Pro¬Catalunya, les revistes "Renaixement", "la Tralla" i "L'Insurgent".

Per fer difusió d’aquest i altres actes, s’ha creat la Comissió "Centenari de la Senyera Estelada”, que difon aquesta efemèride mitjançant actes commemoratius i pedagògics.

Per tot l' exposat demanem :

Que es sotmetin a votació el següent punt:

Que en la Diada Nacional d’engany es participi en la campanya "Un País, Una Bandera", com s’havia fet des de sempre, hissant en solitari la senyera catalana tradicional al balcó de l'Ajuntament en senyal d' honor i respecte pels nostres símbols.”


L’Alcalde dóna la paraula al Sr. Joaquim Palà per que defensi la moció.

El Sr. Joaquim Palà, del Grup Municipal d’ERC diu que l’11 de setembre Diada Nacional de Catalunya l’engalanament de balcons i finestres amb els colors de la Nació és una mostra d’orgull col•lectiu pel nostre País, per la nostra història i pels nostres símbols. Si els ciutadans ho celebren individual i col•lectivament la Diada mostrant el símbol que els identifica com a poble i catalans, perquè no ho fa una Institució que els representa. Els alcaldes que l’han precedit socialistes i vostè mateix en la primera legislatura penjaven la senyera sola al balcó i la llei és la mateixa abans que ara. El Parc de la Ciutadella de Barcelona es fa un acte institucional amb tots els representants polítics i només s’hissa la senyera, i no passa res. El dia 9 de maig, dia d’Europa l’Ajuntament va penjar en solitari la bandera d’Europa, seguint el mateix criteri simbòlic, el dia de Catalunya haurien de penjar la nostra bandera per sentiment de pertinença, per respecte a tots els catalans i si volen també per fer pedagogia del que som i del que sempre serem, Catalans. Per això, demanem, digué el Sr. Palà, que se sotmeti a votació el següent punt “Que en la Diada Nacional d’engany es participi en la campanya "Un País, Una Bandera", com s’havia fet des de sempre, hissant en solitari la senyera catalana tradicional al balcó de l'Ajuntament en senyal d' honor i respecte pels nostres símbols”.

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que no s’aprova per 7 vots en contra del Grup Municipal de CIU, 3 abstencions del Grup Municipal Socialista i 2 vots a favor del Grup Municipal d’ERC.

6.4.- Moció del Grup Municipal d’ERC relativa a donar nom d’un carrer o plaça al català Vicenç Albert Ballester.

La secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:

“Els Regidors del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de Cardona, en nom de la seva Secció Local, sotmet a la consideració del Ple del 4 de setembre de 2008 la següent

MOCIÓ

Enguany es celebra els cent anys de la SENYERA ESTELADA, l’emblema que impulsà i dissenyà Vicenç Albert Ballester el 1908, com a senyal de la lluita per una Catalunya lliure. Aquest símbol, que ja comptava amb antecedents gràfics el 1908, avui ja transcendeix els partits polítics, esdevenint una veritable icona catalana.

El nom d’en Vicenç Ballester ha entrat enguany a l’enciclopèdia Catalana, gràcies a la seva infatigable tasca en favor de les llibertats catalanes a través de múltiples iniciatives com les de la Reixa, l'Associació Catalana de Beneficència, l'Associació per l'Ensenyança Catalana, el Comitè Pro¬Catalunya, les revistes "Renaixement", "la Tralla" i "L'Insurgent".

Per fer difusió d’aquest i altres actes, s’ha creat la Comissió "Centenari de la Senyera Estelada”, que difon aquesta efemèride mitjançant actes commemoratius i pedagògics.

Per tot l' exposat demanem :

Que es sotmetin a votació el següent punt:

Que en un futur proper, es pugui nomenar un carrer, o plaça al català Vicenç Albert Ballester, per la seva meritòria biografia en favor de Catalunya.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que no s’aprova per 7 vots en contra del Grup Municipal de CIU i 5 vots a favor del Grup Municipal Socialista (3) i del Grup Municipal d’ERC (2).

7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.


8.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL•LACIONS.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-dues hores trenta minuts, la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.
© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat