Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2008-05-08
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 8 de Maig de 2008

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 8 DE MAIG DE 2008

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 8 de maig de 2008, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusa la seva absència la Regidora:

SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:


1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.-

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior següent: Ple ordinari de data 6 de març de 2008.

Examinada l’acta de la sessió següent: Ple Ordinari de 6 de març de 2008, s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


2.- QÜESTIONS PRÈVIES.

2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 25 al 44 del 2008, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 25 al 44 del 2008, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.


3.- ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concessió de la distinció honorífica de Cardona: El Saler d’Or.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atesa la projecció que ha donat a Cardona la trajectòria personal del Sr. Joan Orrit i Morist, de foment del patinatge artístic en el qual s’han assolit nombrosos premis i reconeixements d’alt nivell.

Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament reconèixer la trajectòria de les persones físiques o jurídiques que han destacat, de manera singular, pels seus mèrits al servei de l’interès general de la Vila de Cardona.

Atès que el Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 16 de febrer de 2006, contempla en el seu article 9: “el Saler d’Or de la Vila de Cardona”, com a “distinció honorífica que reconeix els mèrits o una llarga trajectòria professional de persones físiques o jurídiques, en l’àmbit turístico-cultural i/0 social que ha beneficiat de manera meritòria a l’interès general i a la projecció de la vila de Cardona”.

Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 31 de març de 2008, es va incoar expedient d’Honors i Distincions dirigit a la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona” al Sr. Joan Orrit i Morist, i a la Secció de Patinatge del Foment Cardoní, a l’empara i de conformitat amb els articles 3, 9 i 14 del Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006.

Atès que per part de la Instructora de l’expedient s’han complert totes les accions necessàries per acreditar la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona” al Sr. Joan Orrit i Morist, i a la Secció de Patinatge del Foment Cardoní, tal i com estableix l’article 14 de l’esmentat Reglament.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Concedir el “Saler d’Or de la Vila de Cardona” al Sr. Joan Orrit i Morist, i a la Secció de Patinatge del Foment Cardoní, distinció prevista a l’article 9 del Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006, en reconeixement dels mèrits assolits dins el marc general municipal d’impuls a l’esport del patinatge artístic; havent contribuït, de manera significada a la promoció de Cardona.

Segon.- Inscriure aquesta distinció honorífica en el Llibre-Registre d’Honors i Distincions de Cardona.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a recuperar i consolidar els llaços històrics amb el Monestir de Poblet.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atesos els vincles que uneixen Cardona al Monestir de Poblet, que acull les restes de diferents membres de la Casa nobiliària dels Cardona: des de Ramon Folc VI, a l’any 1320 i 24 membres més del llinatge dels Aragó-Cardona, enterrats al Panteó situat sota els arcs del Panteó Reial.

Atès que aquest any 2008, es celebren els 800 anys del naixement de Jaume I, rei d’Aragó i comte de Barcelona, enterrat a Poblet, considerat pare de la pàtria dels països catalans.

Atesa la voluntat municipal de recuperar la memòria i el patrimoni històric de la nostra vila.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent

ACORD

Recuperar els lligams històrics que uneixen la vila de Cardona amb el Monestir de Poblet, que acull les restes de diferents membres de la Casa nobiliària dels Cardona, simbolitzada en la realització d’una visita institucional de la Corporació Municipal el proper 23 de maig, a l’esmentat monestir; rendint, alhora, homenatge al rei Jaume I, enterrat a Poblet, en ocasió del 8è. Centenari del seu naixement.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a col•locar les banderes dels municipis de Capellades i de Castellolí en el Saló de Sessions de l’Ajuntament, en qualitat d’antics territoris que formaren part dels Estats del Ducat de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que el dia 2 de juny de 2007, amb motiu de la celebració de la Fira Medieval/Festa de la Sal 2007, es va fer la cerimònia dels Síndics de la Terra, amb la representació institucional de territoris que en el passat formaren l’antiga Baronia d’Òdena del comptat/ducat de Cardona: Capellades i Castellolí.

Atès que els respectius alcaldes hissaren les banderes de cada municipi convidat, davant l’Ajuntament i manifestaren el seu acord a reforçar el bon veïnatge i la cooperació intermunicipal, a través de rememorar i divulgar la nostra història comuna.

Atès que les banderes hissades se’n ha fet donació a aquest Ajuntament, i, en conseqüència, pel seu valor simbòlic, cal que quedin situades en un lloc de preeminència. D’altra banda, la seva presència a l’Ajuntament contribueix a la divulgació de la nostra memòria històrica.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació , l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Col•locar les banderes dels municipis de Capellades i Castellolí al Saló de Sessions de l’Ajuntament, que varen ser hissades pels respectius alcaldes, el dia 2 de juny de 2007 en la cerimònia dels Síndics de la Terra; en reconeixement a la contribució dels respectius territoris en la formació i grandesa del Comptat/Ducat de Cardona; també, com a manifestació de bon veïnatge i voluntat de cooperació.

Segon.- Comunicar a l’Il•lms. Alcaldes/ses l’anterior acord, agraint la seva presència el dia de 2 de juny de 2007 i la donació de la bandera.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


4.- ÀREA D'HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.-

4.1.- REGIDORIA D’HISENDA.-

4.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda relatiu a concertar una operació de préstec amb la entitat financera La Caixa per cofinançar diversos projectes.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que cal complementar el finançament de diversos projectes amb la concertació d’una operació de préstec, així com acabar de fer efectiu el pagament de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 1737 de 20 de desembre de 2001.

Atès l’informe emès per la Secretària-Interventora acreditatiu de les ràtios d’endeutament municipal.

Atès el que disposen els articles 48 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i concordants.

La Tinent d'Alcalde delegada d'Hisenda, previ informe favorable de la Comissió informativa, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Concertar una operació de crèdit amb l’entitat de crèdit Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "La Caixa", consistent en subscriure un préstec per valor de 331.000,00 €. Aquesta operació de crèdit es concerta en les següents condicions:

Import de l’operació de crèdit ................. 331.000,00 €
Termini ................................................... 12 anys inclosos 2 anys carència
Amortització ............................................ 40 trimestres
Interès nominal ...................................... euribor a 3 mesos + 0,40%
Comissió d’obertura ............................... 0,10%

Segon.- Facultar a l’Alcalde-President, Josep Maria Sala i Esteban, per a la signatura de la documentació necessària per fer efectiu l’anterior acord.

Tercer.- Comunicar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, la formalització del préstec abans esmentat.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del Grup Municipal de CIU i 5 abstencions del Grup Municipal Socialista (3) i del Grup Municipal d’ERC (2).


4.2.- REGIDORIA DE PROTECCIO CIVIL.-

4.2.1.- Dictamen del Regidor delegat de Protecció Civil relatiu a reconèixer a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que cal articular els mecanismes i procediments a seguir en casos de prevenció, emergència, catàstrofe o risc per diverses causes ambientals.

Atès que s’ha constituït l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona, amb els objectius de previndre i actuar en situacions de greu risc o de catàstrofe, promoure i realitzar activitats de caràcter voluntari i col•laborar amb el municipi amb l’elaboració i desenvolupament dels diferents plans d’emergència.

Atès al que disposa la llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i el Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableix que només una Associació del Voluntariat de Protecció Civil pot estar vinculada funcionament amb l’autoritat municipal.

El Regidor Delegat de Protecció Civil, previ informe de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següent

ACORD:

RECONÈIXER a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Cardona, com a la única associació vinculada al municipi de Cardona per desenvolupar tasques de voluntariat en matèria de protecció civil, d’acord amb el conveni aprovat per Junta de Govern Local el dia 30 d’abril de 2008.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.


6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL•LACIONS.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-dues hores, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat