Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2007-11-08
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 8 de Novembre de 2007

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2007


A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 21,00 hores del dia 8 de novembre de 2007, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.


Excusa la seva absència el Regidor:

SR. JOSEP BATISTA TROBALON


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.-

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió següent: Ple ordinari de data 6 de setembre de 2007.

Examinada l’acta de la sessió següent: Ple ordinari de data 6 de setembre de 2007, s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


2. QÜESTIONS PRÈVIES.

2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 126 al 150 del 2007, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 126 al 150 del 2007, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.


3. ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 2/2007, dins el pressupost municipal vigent.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden demorar-se fins a l’exercici 2008, i no existint crèdit consignat al pressupost vigent, procedeix tramitar crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari i necessari per fer front a les despeses que es diran.

Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden demorar fins a l’exercici del 2008.

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2007, dins el pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:

ESTAT D’INGRESSOS

1r.- Capítol III.- Taxes i altres ingressos: 595.483,00 €
39900- Altres ingressos imprevistos: +1.194,72 €
Total Capítol III.- Taxes i altres ingressos: 596.677,72 €

2n.- Capítol IV.- Transferències corrents: 1.193.185,93 €
45500 - Generalitat Catalunya subvencions vàries: +8.862,90 €
Total Capítol IV.- Transferències corrents: 1.202.048,83 €

3r.- Capítol VII.- Transferències de capital: 817.723,99 €
79005 - Subvenció Feder - Interreg III A: +34.750,00 €
Total Capítol VII.- Transferències de capital: 852.473,99 €

ESTAT DE DESPESES

1r.- Capítol I.- Despeses de Personal: 1.497.173,93 €
Boo 313 16207. Programa prevenció riscos laborals: -279,38 €
Total capítol I.- Despeses de Personal: 1.496.894,55 €

2n.- Capítol II - Despeses de béns corrents i de serveis: 1.308.087,00 €
A05 751 22609-Despeses diverses oficina de turisme: +83,66 €
B30 121 22000-Despeses diverses oficines: +500,00 €
B30 121 22001-Premsa, revistes, llibres i altres: +9.006,72 €
B30 122 22101-Consum general d'aigua: -7.858,12 €
B30 121 22201-Despeses postals: +600,00 €
B01 121 22706-Contractes consultoria i assistència administratius: -1.640,86 €
B01 121 23101-Locomoció personal: +1.000,00 €
B30 122 22400-Primes d'assegurances: +4.000,00 €
B31 222 22609-Despeses diverses policia: +1.194,72 €
C31 433 21400-Rep i mant vehicles brigada: +86,58 €
D09 453 22609-Despeses diverses Arxiu: +3.114,30 €
D22 452 22609-Despeses diverses piscina: +1.500,00 €
D22 452 13101-Retribucions neteja maquinària piscina: -1.500,00 €
D41 313 22609-Despeses diverses assistència social: +715,45 €
D41 463 22609-Despeses diverses ludoteca: -2.247,55 €
D41 313 48900-Subvencions assistència social: +1.532,10 €
D61 451 48900-Subvencions entitats festives: +250,00 €
Total capítol II.- Despeses de béns corrents i de serveis: 1.318.424.00 €

3r.- Capítol VI - Inversions: 2.639.567,15 €
E00 751 62700. Interreg III A - Les ciutats europees de la sal: +34.750,00 €
Total capítol VI.- Inversions: 2.674.317,15 €

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de crèdit 2/2007, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al•legacions.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del Grup Municipal de CIU i 5 abstencions del Grup Municipal Socialista (3) i del Grup Municipal d’ERC (2).


3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adjudicació del contracte de l’obra “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a Arxiu Històric, Fase II, Subfase 1; Nucli de Comunicacions”, a favor de l’entitat mercantil CONSTRUCTORA DE SOLSONA, SCCL., per un preu de 436.950,00 €, IVA inclòs, per resultar la proposició més favorable en el seu conjunt de les presentades en el concurs públic convocat al efecte.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 6 de setembre de 2007, va aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a Arxiu Històric, Fase II, Subfase 1; Nucli de Comunicacions”, amb un pressupost de licitació de 453.183,32 EUR (inclòs el 16% d’IVA), de conformitat amb el projecte tècnic aprovat definitivament en data 25 d’octubre de 2007, a adjudicar mitjançant concurs públic per procediment obert.

Durant el període de presentació de proposicions es van presentar dues proposicions: Constructora de Solsona, sccl i Excavacions Cots Codina, sl.

En data 25 d’octubre de 2007, la Mesa de Contractació va realitzar l’acte d’obertura de pliques, acordant remetre la documentació presentada als tècnics per tal d’elaborar la corresponent proposta tècnica i elevar a l’òrgan municipal de contractació competent per a que resolgui en concurs.

En data 26 d’octubre de 2007, l’aparellador Municipal ha emès informe en el que, valorades les dues proposicions presentades, ha obtingut la millor valoració i en conseqüència, proposa l’adjudicació a Constructora de Solsona, sccl.

Vist l’informe jurídic, de data 3 de setembre de 2007, relatiu al procediment a seguir.

Atès el que disposa l’article 88 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 2/2000, de 16 de juny.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Adjudicar el contracte de l’obra “Restauració del Palau Graells per a destinar-lo a Arxiu Històric, Fase II, Subfase 1; Nucli de Comunicacions”, a favor de l’entitat mercantil CONSTRUCTORA DE SOLSONA, SCCL. (NIF. F 25034414, Trav. Ctra. Manresa, Km. 50,700 de Solsona), per un preu de 436.950,00 €, IVA inclòs, per resultar la proposició més favorable en el seu conjunt de les presentades en el concurs públic convocat al efecte, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 231, de data 26 de setembre de 2007, i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 4977, de data 28 de setembre de 2007 i d’acord amb el expedient de contractació aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 6 de setembre de 2007.

Segon.- Requerir l’adjudicatària CONSTRUCTORA DE SOLSONA, SCCL, perquè en el termini de 15 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, constitueixi la garantia definitiva de 17.478 euros a la Caixa de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 41 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 2/2000, de 16 de juny.

Tercer.- Tornar la garantia provisional constituïda en el seu dia pels licitadors Constructora de Solsona, sccl i Excavacions Cots Codina, sl..

Quart.- Publicar l’adjudicació del contracte en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb el que prescriu l’article 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la tramitació de l’expedient.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, redactada per l’Arquitecte Judit Fàbrega Freixes, en l’àmbit comprés entre el C/Pasqual Madoz, el C/ Comte Borrell II i la Unitat d’Actuació núm. 6 de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atesa la proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament de Cardona, Excavacions Cots Codina, S.L. i Montserrat Arnau Monell i redactada per l’arquitecte Judit Fàbrega Freixes, en l'àmbit comprès entre el c/ Pasqual Madoz, el c/ Comte Borrell II i la Unitat d'Actuació 6 de Cardona.


Atès que l’objectiu d’aquesta proposta és assolir una nova tipologia edificatòria, sense augmentar l’edificabilitat, que permeti una millor relació de l’edificació amb la parcel•la, aprofitant millor l’orientació sud i definint els murs de contenció que delimiten la parcel•la amb el Cr. Pasqual Madoz.

Atès els informes tècnic i jurídic favorables, en els quals consta que aquesta modificació queda justificada i es pot procedir a la seva aprovació inicial.

Atès que la seva tramitació s’ha de dur a terme d’acord amb el procediment que s’estableix a l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Vist que en virtut de l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i dels articles 52.2 c) i 114.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, la competència per l’aprovació inicial del planejament general del municipi correspon al Ple.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, promoguda per l’Ajuntament de Cardona, Excavacions Cots Codina, S.L. i Montserrat Arnau Monell i redactada per l’arquitecte Judit Fàbrega Freixes, en l'àmbit comprès entre el c/ Pasqual Madoz, el c/ Comte Borrell II i la Unitat d'Actuació 6 de Cardona.

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini d’un mes per a al•legacions, mitjançant inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província, a un diari dels de més divulgació en l’àmbit municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació.
Tercer.- L’esmentada aprovació inicial s’entendrà aprovada provisionalment sense necessitat de nou acord, si durant el termini d’exposició pública no es presenten al•legacions, reclamacions ni suggeriments i es trametrà l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per la seva aprovació definitiva.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor del Grup Municipal de CIU (7) i del Grup Municipal d’ERC (2) i 3 abstencions del Grup Municipal Socialista.


3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del projecte executiu anomenat “Construcció de la Biblioteca Municipal de Cardona: Fase d’adquisició i instal•lació del mobiliari”, amb un pressupost d’execució per contracte de 324.678,18 euros, IVA inclòs, a l’empara del que preveuen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny i concordants.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que s’ha procedit a la redacció del projecte executiu anomenat “Construcció de la Biblioteca Municipal de Cardona: Fase d’adquisició i instal•lació del mobiliari” per les arquitectes Maria Assumpció Alonso de Medina i Alberich i Mariana Cervera i Alonso de Medina, amb un pressupost de 324.678,18 euros, IVA inclòs.

Atesos els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 36 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, referents al procediment d’aprovació de projectes d’obres ordinàries.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents


ACORDS


Primer.- Aprovar inicialment, el projecte executiu anomenat “Construcció de la Biblioteca Municipal de Cardona: Fase d’adquisició i instal•lació del mobiliari”, amb un pressupost d’execució per contracte de 324.678,18 euros, IVA inclòs, a l’empara del que preveuen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 37.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny i concordants.

Segon.- Obrir un període d’informació pública del projecte aprovat inicialment de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia hàbil següent al de la inserció del corresponent anunci en l’últim dels Butlletins Oficials, durant els quals es podrà examinar el projecte i formular-hi les al•legacions i reclamacions pertinents.

Tercer.- Fer constar que, de no formular-se reclamacions ni al•legacions durant el període d’informació pública, el projecte quedarà definitivament aprovat, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de finalització del període d’informació pública.

Quart.- Facultar l’Alcalde-President per la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 10 vots a favor del Grup Municipal de CIU (7) i del Grup Municipal Socialista (3) i 2 abstencions del Grup Municipal d’ERC.


4.- ÀREA D'HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.-

4.1.- REGIDORIA D’URBANISME, OBRES PÚBLIQUES, MANTENIMENT I SERVEIS.-

4.1.1.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat d’Urbanisme, Obres Públiques i Serveis relatiu a l’aprovació del conveni per l’autorització d’ús del local situat al solar anomenat Cal Badia, on s’ha d’ubicar el nou Centre de Transformació i constitució d’energia elèctrica, a favor d’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SL.UNIPERSONAL.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Aquest Ajuntament ha sol•licitat a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SLU, un subministrament d’energia elèctrica en alta tensió, per la qual cosa s’ha de reservar un local tancat i adaptat, amb fàcil accés des de la via pública, destinat a albergar les instal•lacions d’alta tensió que necessita la distribuïdora per alimentar el centre de mesura de l’Ajuntament.

L’Ajuntament ha construït el local destinat a albergar el nou Centre de Transformació a la finca anomenada Cal Badia amb la realització de les corresponents obres annexes, tubulars d’entrada i sortida de cables aeris i/o subterranis, tancaments frontals i envans de cel•les, portes, conductes i reixes de ventilació, elèctrode de connexió de terra, tapes d’accés i ferramenta, etc. d’acord amb els plànols i les instruccions facilitats pels Serveis tècnics de l’ENDESA, de manera que es pugui realitzar la instal•lació elèctrica, i ha d’autoritzar a l’esmentada empresa a utilitzar la part que li correspon de l’esmentat local per instal•lar les línies d’alta tensió, aparellatge i els senyals d’identificació, localització i seguretat necessaris, així com a realitzar les obres de conservació, manteniment, reparació, adaptació i modificació que estimi necessàries i que siguin imposada per les necessitats del servei.

A fi de poder portar a terme la construcció i posada en funcionament del nou centre de transformació, s’ha redactat un conveni d’autorització d’ús del local i constitució de servitud d’energia elèctrica a favor d’Endesa Distribución Electrica, sl, Unipersonal.

En data 20 d’octubre de 2007, l’Enginyer Municipal informa favorablement els pactes establerts en el conveni.

Atès l’article 4 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que estableix.


El Tinent d’Alcalde delegat d’Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment i Serveis, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar el conveni per l’autorització d’ús del local situat al solar anomenat Cal Badia, on s’ha d’ubicar el nou Centre de Transformació i constitució d’energia elèctrica, a favor d’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SL. UNIPERSONAL.

Segon.- Facultar l’Alcalde-President per a la formalització i signatura d’aquest conveni.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.


6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL.LACIONS.


I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-una hores cinquanta-cinc minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat