Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Tràmits, Ordenances, Reglaments i Plans
  4. Impostos i Cadastre
  5. Sol•licitud devolució ingressos indeguts
Anar a l'inici de la pàgina

Sol•licitud devolució ingressos indeguts

Documentació necessària:
1. Cal omplir un imprès per cada concepte del qual es sol•liciti la devolució
2. Adjuntar una fotocòpia del NIF o DNI del sol•licitant
3. Adjuntar en tots els casos, el rebut original del qual se sol•liciti la devolució, de tots dos en cas de duplicitat. En el cas de pèrdua del rebut adjuntar document de compareixença
4. El sol.licitant ha de ser el titular del rebut i també ha de ser el titular del compte bancari on s’ha de fer la devolució. En el cas que la devolució s’hagi de fer a un compte de persona diferent al titular del rebut, la sol.licitud l’haurà de fer aquesta tercera persona, adjuntant fotocòpia del DNI i autorització expressa del titular del rebut.
5. Quan es tracti d’interessats persones jurídiques (societats), la sol·licitud l’haurà de signar el REPRESENTANT LEGAL DE LA MATEIXA, acompanyant a la sol·licitud:
1. Fotocòpia NIF empresa
2. Fotocòpia DNI, del representant legal
3. Fotocòpia escriptures de poders o constitució.
4. Fotocòpia del rebut, si és possible.

6. En cas de que l’interessat fos difunt, la sol·licitud només la podran fer els hereus legals del mateix. Per tant la sol·licitud l’haurà de fer l’hereu, adjuntant a tota la documentació abans esmentada, fotocòpia de l’escriptura d’acceptació d’herència. Si hi ha més d’un hereu, i el núm. de compte és només d’un d’ells, els demés hauran d’autoritzar-ho expressament, amb fotocòpia dels DNI.

Descarregar els impresos per internet
A la pàgina web de l’Organisme de Gestió Tributària
http://orgt.diba.cat/cat/impresos/Autoritzaci_atorgament_representaci_i_sollicitud_dinformaci.pdf

Cal omplir la sol•licitud i portar-la a l’Ajuntament, juntament amb la documentació corresponent.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat