Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Novembre, 2013
  5. Avís: Ple ordinari 7 de novembre de 2013
Anar a l'inici de la pàgina

Avís: Ple ordinari 7 de novembre de 2013

Dilluns, 4 de Novembre de 2013 Aj. Cardona

Ple de la Corporació, núm. 9 amb caràcter ordinari, per al dia 7 de novembre de 2013, a les 20,00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del dia 3 de setembre de 2013.


2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 130 al 171 de 2013, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.


3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència, relatiu a l’aprovació inicial del projecte executiu anomenat “Reparació del paviment i millora de les xarxes bàsiques de serveis tècnics i ambientals del carrer de l’Hospital i un tram del carrer del Pujolet de Cardona”.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 2/2013, dins el pressupost municipal vigent.-

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de gener de 2013.

3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relativa a establir el règim de dedicació de la Segona Tinent d’Alcalde - Coordinadora de l’Àrea d’Atenció a la Persona d’aquest Ajuntament.

3.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions de maltractament a la infància i l’adolescència a la comarca del Bages.

3.6.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del protocol per a la prevenció i la intervenció de l’absentisme escolar a la comarca del Bages.

3.7.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Cardona.


4.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
4.1.- REGIDORIA D’HISENDA
4.1.1.- Donar compte de l’informe de l’execució del pressupost de l’Ajuntament de Cardona del tercer trimestre de 2013 tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

4.1.2.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda relatiu a l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2014.


5.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
5.1.- Moció relativa al rebuig de l’Ajuntament de Cardona a l’Avantprojecte de Llei que el Ministeri de Justícia ha presentat al Consell de Ministres amb el nom de “Anteproyecto de Ley de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia i del Registro Civil”.


6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS


7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS


Tornar a: Novembre, 2013

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat