Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Maig, 2007
  5. Anuncis: Modificació puntual de les Normes Subsid...
Anar a l'inici de la pàgina

Anuncis: Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal.

Dilluns, 21 de Maig de 2007 Tauler d'anuncis. ANUNCI de l’Ajuntament de Cardona, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres.

1. ANUNCI de l’Ajuntament de Cardona, sobre aprovació inicial d’un projecte d’obres

Últim dia per presentar al·legacions: 18/07/2007

ANUNCI

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 24 de maig de 2007, va aprovar inicialment, el projecte anomenat “Construcció d’un nou camí d’accés a la Muntanya de Sal de Cardona”, amb un pressupost d’execució per contracte de 377.040,18 euros, IVA inclòs.

S’obre un període d’informació pública del projecte aprovat inicialment de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia hàbil següent al de la inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant els quals es podrà examinar el projecte i formular-hi les al•legacions i reclamacions pertinents, de conformitat amb l’article 37.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

De no formular-se reclamacions ni al•legacions durant el període d’informació pública, el projecte quedarà definitivament aprovat, de forma automàtica, sense requerir-se nou acord exprés, amb efectes des del dia hàbil següent al de finalització del període d’informació pública.

El projecte indicat i el corresponent expedient, durant el citat període d’informació publica, es troba a la Secretaria d’aquest Ajuntament.


Cardona, 29 de maig de 2007

2. ANUNCI: modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal.

Últim dia per presentar al·legacions: 26/06/2007

Per acord del Ple en sessió ordinària celebrada el dia 3 de maig de 2007, s’ha aprovat inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, pel tal d’ampliar la profunditat edificable pel que fa a la planta soterrada, en l’àmbit de les finques situades al Cr. Nou, núm. 10-14, presentada per la societat PLANES 2000 S.L. propietària de les finques i redactada per l’arquitecte Carlos Dorico Basiero.

De conformitat amb el que estableixen l’art. 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, s’obre un període d’informació pública durant un termini de un mes, a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci, que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal i en el tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes de que els possibles interessats puguin presentar les al•legacions o reclamacions que estimin pertinents.

Cardona, 9 de maig de 2007.

3. ANUNCI: modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal.

Últim dia per presentar al·legacions: 07/07/2007

Per acord del Ple en sessió ordinària celebrada el dia 24 de maig de 2007, s’ha aprovat inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, per una nova ordenació de l’illa definida pel Cr. Bisbe Guix, la prolongació del Cr. Sant Jordi i dos nous carrers que el planejament general vigent defineix a partir del desenvolupament del Pla Parcial PPR3, promoguda per l’Ajuntament de Cardona i redactada per l’arquitecte Maria Àngels Mas i Pintó.

De conformitat amb el que estableixen l’art. 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’expedient restarà sotmès a informació pública, a l‘Unitat d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cardona en horari d’oficines, durant un termini de un mes, a comptar des de la darrera publicació d’aquest anunci, que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació en l’àmbit municipal i en el tauler d’anuncis de la Corporació, als efectes de que els possibles interessats puguin presentar les al•legacions o reclamacions que estimin pertinents.

Transcorregut el termini d’informació pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran provisionalment aprovats.

Cardona, 28 de maig de 2007.


Tornar a: Maig, 2007

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat