Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vila



Fil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Agost, 2015
  5. Propers plens de l'Ajuntament de Cardona per als dies 1 i 3 de setembre
Anar a l'inici de la pàgina

Propers plens de l'Ajuntament de Cardona per als dies 1 i 3 de setembre

Divendres, 28 d'Agost de 2015 ples setembre15

L'Ajuntament de Cardona celebrarà el Ple de la Corporació, núm. 8, amb caràcter extraordinari, el proper dimarts dia 1 de setembre de 2015, a les 12,00 hores, al saló de sessions amb l'únic punt a l'orde del dia corresponent a:

1.- Formació de les Meses Electorals, mitjançant sorteig públic, amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya 2015, a celebrar el dia 27 de setembre.

Per altra banda el dijous 3 de setembre es convoca el Ple de la Corporació, núm. 9, amb caràcter ordinari, a les 20:00 hores al saló de sessions de l'Ajuntament, amb el següent ordre del dia:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 130 al 193 de 2015, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- ALCALDIA

3.1.1.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a fixar les festes locals del municipi de Cardona, corresponents a l’any 2016.
3.1.2.--Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la sol•licitud al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’aplicació de l’excepcionalitat continguda en la Disposició Addicional dècima del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, i poder fraccionar el reintegrament del saldo deutor resultant de la liquidació negativa de la PIE 2013 en un període de 10 anys
3.1.3.-Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la modificació del catàleg de llocs de treballs 2015.

4.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
4.1.- REGIDORIA D’HISENDA

4.1.1.- Donar compte de l’informe de tresoreria, regulat en l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat, de l’Ajuntament de Cardona corresponent al primer i segon trimestre de l’any 2015, tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

4.1.2.- Donar compte de l’informe de l’execució del pressupost de l’Ajuntament de Cardona corresponent al primer i segon trimestre de l’any 2015, tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en compliment de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

5.- MOCIONS
5.1.- Moció sobre l’avançament de l’edat de jubilació dels membres del Cos de la Policia Local.

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS


Tornar a: Agost, 2015

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat