Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. Destacats
  3. Notícies
  4. Abril, 2013
  5. Avís: Ple ordinari 2 de maig de 2013
Anar a l'inici de la pàgina

Avís: Ple ordinari 2 de maig de 2013

Dilluns, 29 d'Abril de 2013 Ple ajuntament Cardona

Ple de la Corporació, núm. 6 amb caràcter ordinari, per al dia 2 de maig de 2013, a les 20,00 hores, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial.

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple extraordinari del dia 21 de febrer de 2013; Ple ordinari del dia 7 de març de 2013 i Ple extraordinari del dia 9 d’abril de 2013.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 26 al 73 de 2013 dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic
3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal sobre la pacificació del trànsit rodat al nucli antic de Cardona, en el marc de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, que estableix com a competència de l’administració local l’ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes.

4.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
4.1.- Moció relativa al rebuig de l’avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL).
4.2.- Moció relativa a l’exercici de la sobirania fiscal.
4.3.- Moció presentada pel Grup Municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament de Cardona per a establir un govern d’unitat.
4.4.- Moció presentada pel Grup Municipal del PSC relativa a demanar un millor sistema de financer per a Catalunya.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS


Tornar a: Abril, 2013

© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat