Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2007-07-05
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 5 de Juliol de 2007

Ordre del dia

1. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.

1.1.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 89/2007, de data 18 de juny de 2007, relatiu al nomenament dels regidors delegats de l’alcaldia.

1.2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 90/2007, de data 18 de juny de 2007, relatiu al nomenament dels Tinents d’Alcalde i formació de la Junta de Govern Local.

1.3.- Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 91/2007, de data 18 de juny de 2007, relatiu a les delegacions d’atribucions a favor de Junta de Govern Local.

1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la constitució dels Grups Municipals; creació de les comissions informatives i especial de comptes; designació del règim de sessions plenàries i de la Junta de Govern, i designació dels representants municipals.

1.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’establiment del règim d’indemnitzacions a favor dels Grups Municipals.


2. AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.

2.1.- REGIDORIA DE FESTES

2.1.1.- Proposta del Regidor delegat de Festes relativa a la sol•licitud a la Generalitat de Catalunya, de l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou 2007.

2.1.2.- Proposta del Regidor delegat de Festes relativa a la sol•licitud a la Generalitat de Catalunya, d’autorització per a la celebració d’un corre de bou (tancada o “encierro”) addicional a les actuacions dels corre-bous sol•licitades per aquest any, en el marc de la Festa Major de la Vila.

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 5 DE JULIOL DE 2007


A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 5 de juliol de 2007, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, Josep Maria SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY.
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU.
SR. RAMON VILELLA VILANOVA.
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA.
SR. RAMON FIGULS ALONSO.

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.


Excusa la seva absència la Regidora:

SRA. SARA GARCIA MURILLO

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:


1. ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.

1.1.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 89/2007, de data 18 de juny de 2007, relatiu al nomenament dels regidors delegats de l’alcaldia.

La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:

“Atès que, en data 16 de juny de 2007, va quedar constituïda la nova Corporació Municipal, com a resultat de les eleccions locals celebrades el diumenge dia 27 de maig de 2007, segons Acta de proclamació oficial de regidors electes feta per la Junta Electoral de Zona de 4 de juny de 2007.

Atès que un cop constituït el nou Ajuntament, el normal desenvolupament dels serveis públics aconsella nomenar els regidors/res delegats de l’alcaldia sense més demora, als efectes de l’impuls, gestió o resolució dels assumptes que pertoquin.

Atès el que disposen els articles 21 i 23 del la Llei 7/1985, de 2 d’abril; 56 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova els Text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya; i 12 i 13 de la Llei 3/1992, de 26 de novembre i concordants.

Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment conferides,


HA RESOLT

Primer.- Nomenar Regidor/ra-delegat/da de l’Alcaldia als membres de la Corporació Municipal que tot seguit s’indiquen, amb les facultats de gestió, direcció política i inspecció dels serveis inclosos dins de l’àmbit competencial que així mateix s’indica, sota la coordinació de la Tinent d’Alcalde-presidenta de la Comissió Informativa i d’Àrea a la qual queden adscrits.

Els/les Regidors/res delegats tindran facultat de dictar resolucions vinculants per a tercers o bé, facultat de proposta, segon s’indica expressament en cada cas. En el segon supòsit, correspon a la Tinent d’Alcalde-presidenta de Comissió Informativa i d’Àrea a la qual quedin adscrits, la facultat de resolució de la proposta del regidor delegat.

Correspon tant als Regidors/res amb facultats resolutòries o de proposta, signar els dictàmens respectius que s’elevin al Ple de la Corporació o, en el seu cas, a la Junta de Govern Local.


1. Àrea d’Hisenda i Ordenació del Territori

1.1. Regidora-delegada d’Hisenda: Sra. Clotilde Farràs i Company

Àmbit competencial: Política pressupostaria i de finançament municipal. Execució del pressupost. Ordenances fiscals i resolucions en matèria de gestió tributària. Resolucions en matèria de béns municipals.

Facultats delegades: caràcter resolutori


1.2. Regidor-delegat d’urbanisme, obres públiques, manteniment i serveis: Sr. Ramon Vilella i Vilanova

Àmbit competencial: política municipal en matèria urbanística excepte en les matèries objecte de delegació especial. Llicències d’obres majors i menors, ordes d’execució, expedients de protecció de la legalitat urbanística, i de ruïna
Obres públiques, obres d’urbanització, equipaments i infrastructures.
Política municipal en matèria de residus, neteja, deixalleria, serveis d’enllumenat, aigua, i altres. Control i seguiment d’aquest serveis.
Ordenació general i seguiment de la brigada municipal d’obres .
Llicències d’activitats ambientals (innòcues, annex III, annex II.1, annex II.2 i annex I de la Llei 3/1998, de 27 de febrer).

Facultats delegades: caràcter resolutori.


1.3. Regidor-delegat d’Habitatge: Sr. Damià Foraster i Colell

Àmbit competencial: Política municipal de promoció de l’habitatge públic. Impuls de la rehabilitació del nucli antic. Seguiment de l’execució del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic.

Facultats delegades: proposta de resolució


1.4. Regidor-delegat del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal: Sr. Damià Foraster i Colell

Àmbit competencial: impuls i seguiment dels treballs de redacció i aprovació del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.

Facultats delegades: proposta de resolució.


1.5. Regidora-delegada de Governació: Sra. Clotilde Farràs i Company.

Àmbit competencial: política municipal en matèria d’aparcaments, transports públics i mobilitat; expedients d’autoritzacions de revetlles i actes a la via pública; llicències per realitzar espectacles en locals no municipals de pública concurrència; seguiment de l’Ordenança municipal de la convivència ciutadana i ús de la via pública; política municipal en matèria de seguretat ciutadana: Pla de seguretat i per al civisme; ordenació general i seguiment dels serveis de la Policia Local.

Facultats delegades: caràcter resolutori.


1.6. Regidor-delegat de la Via Pública: Sr. Josep Serra i Casals

Àmbit competencial: Mobiliari urbà i ornat públic; Seguiment dels plans de mobilitat; Parcs i jardins públics; Gestió de la problemàtica de les Colònies; Mercat Municipal.

Facultats delegades: proposta de resolució.


1.7. Regidor-delegat de Promoció Econòmica: Sr. Damià Foraster i Colell

Àmbit competencial: Política municipal en matèria de dinamització econòmica: implantacions industrials i noves inversions; promoció del comerç i plans de dinamització comercial; promoció de l’autoempresa; incentivació de l’ocupació i el treball. Política municipal de promoció del turisme.

Facultats delegades: proposta de resolució.


1.8. Regidor-delegat d’Agricultura: Sr. Josep Serra i Casals

Àmbit competencial: Política municipal de suport i promoció del sector agrícola i ramader. Camins rurals. Plans de desenvolupament rural. Foment de productes d’origen.

Facultats delegades: proposta de resolució


1.9. Regidor-delegat de Protecció Civil: Sr. Josep Serra i Casals

Àmbit competencial: creació/millora, seguiment i execució dels diferents plans o programes de protecció civil, ja sigui per causa d’aiguats, focs, nevades, accidents o altres circumstàncies catastròfiques. Adopció de les mesures que pertoquin en cada cas.

Facultats delegades: proposta de resolució.


1.10. Regidor-delegat per a les Noves Tecnologies: Sr. Jordi Davins i Pey

Àmbit competencial: Política municipal en matèria d’aplicació i promoció de les noves tecnologies a l’Administració Municipal, i d’impuls i promoció als diferents àmbits ciutadans.

Facultats delegades: proposta de resolució.


1.11. Regidor-delegat de Festes: Sr. Damià Foraster i Colell

Àmbit competencial: Política municipal en matèria de festes tradicionals i actes festius. Control i seguiment de festes de caràcter públic. Organització, control i seguiment de la Festa Major, especialment dels actes del corre-bou.

Facultats delegades: proposta de resolució.

2. Àrea de Serveis d’Atenció a les Persones


2.1. Regidora-delegada d’Administració: Sra. Montserrat Obradors i Palau

Àmbit competencial: Política de recursos humans de l’Ajuntament. Organització municipal. Expedients derivats de l’aplicació de la normativa de personal funcionari i laboral. Expedient sancionadors al personal. Negociació col•lectiva del conveni i acords laborals amb el personal.

Facultats delegades: caràcter resolutori.


2.2. Regidora-delegada de Salut: Sra. Montserrat Obradors i Palau

Àmbit competencial: Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut; prevenció de les drogodependències; relacions amb els òrgans de l’Administració Sanitària i les entitats relacionades amb la salut.

Facultats delegades: caràcter resolutori.


2.3. Regidora-delegada de Benestar Social: Sra. Montserrat Obradors i Palau

Àmbit competencial: Política municipal en matèria d’atenció social i per la igualtat: programes de serveis socials; política municipal d’atenció a la gent gran, a la infància, a les persones amb minusvalies; política municipal en matèria d’immigració. Foment del voluntariat i la solidaritat.

Facultats delegades: caràcter resolutori.


2.4. Regidora-delegada d’Educació: Sra. Montserrat Obradors i Palau

Àmbit competencial: Política municipal en matèria de suport a l’educació primària i secundària; control i seguiment dels centres públics municipals: llar d’infants i escola de música; impuls a la construcció del nou equipament per la escola municipal de música; foment de les relacions amb les comunitats educatives, i, en general, foment de la formació i el coneixement reglat i no reglat.

Facultats delegades: caràcter resolutori.


2.5. Regidor-delegat d’Esports: Sr. Jordi Davins i Pey

Àmbit competencial: Política municipal de foment de l’esport; manteniment i gestió de les instal•lacions esportives; foment de la col•laboració amb les entitats esportives; impuls de la nova zona esportiva.

Facultats delegades: proposta de resolució


2.6. Regidor-delegat de Joventut: Sr. Damià Foraster i Colell

Àmbit competencial: Política municipal de promoció de les activitats dedicades als joves. Foment de la col•laboració amb les entitats juvenils. Impuls i seguiment del nou casal de joves.

Facultats delegades: proposta de resolució.


2.7. Regidora-delegada de Participació Ciutadana: Sra. Cloti Farràs i Company

Àmbit competencial: Política municipal de participació ciutadana i dinamització del teixit social; relacions amb les entitats cíviques, culturals, veïnals, etc. Foment de la convivència ciutadana; impuls del nou centre cívic.

Facultats delegades: caràcter resolutori.


2.8. Regidora-delegada de la Dona: Sra. Montserrat Obradors i Palau

Àmbit competencial: Política municipal en matèria d’igualtat de gènere i promoció de la dona.

Facultats delgades: caràcter resolutori.


Segon.- Nomenar representant d’aquesta Alcaldia en el Nucli de la Coromina a la Sra. Montserrat Obradors i Palau.

Tercer.- Els/les regidors/res delegats/des s’integraran en les àrees presidides i coordinades per la Tinent d’Alcalde-presidenta de la Comissió Informativa corresponent:

1. Àrea d’Hisenda i Ordenació del Territori

Coordinadora: la Tinent d’Alcalde-presidenta de la Comissió informativa d’Hisenda i Ordenació del Territori i Especial de Comptes.

Delegacions:
Hisenda
Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment i Serveis
Habitatge
Especial de seguiment del POUM
Governació
Via Pública
Promoció Econòmica
Agricultura
Protecció Civil
Noves Tecnologies
Festes

2. Àrea de Serveis d’Atenció de la Persona

Coordinadora: La Tinent d’Alcalde-presidenta de la Comissió Informativa dels Serveis d’Atenció a la Persona.

Delegacions:
Administració
Salut
Benestar Social
Educació
Esports
Joventut
Participació Ciutadana
Dona

Quart.- Declarar les anteriors com les úniques atorgades per aquesta Alcaldia com les úniques vigents.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució als regidors/res respectius als efectes de la seva acceptació.

Sisè.- Aquesta Alcaldia es reserva, a més de les competències assignades per Llei i no delegables, les següents:

• Promoció i projecció exterior: política de foment, divulgació i promoció de la identitat històrica i actual de Cardona.
• Patrimoni i Cultura: política de foment de la recuperació del patrimoni i la memòria històrica de Cardona. Activitats culturals, artístiques, literàries, etc. Continguts del Parc Cultural de la Muntanya de Sal, Centre Cardona Medieval, Conjunt monumental del Castell. Celebració Cardona 2011.
• Medi Ambient: política municipal de protecció mediambiental i promoció de la sostenibilitat. Coordinació i seguiment de les actuacions a la Vall Salina derivades de la Comissió de seguiment de la problemàtica de la Vall Salina de Cardona. Impuls al Projecte de restauració integral de la Vall Salina.

Sisè.- Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació Municipal i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província.”

Votació:

La Presidència sotmet el decret a la consideració de la Corporació, que es dóna per assabentada.


1.2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 90/2007, de data 18 de juny de 2007, relatiu al nomenament dels Tinents d’Alcalde i formació de la Junta de Govern Local.

La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:

“Atès que, en data 16 de juny de 2007, va quedar constituïda la nova Corporació Municipal de Cardona, resultant de les eleccions locals celebrades el dia 27 de maig últim.

Atès el que disposen els articles: 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 55 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 47 del Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals i concordants, reguladors tots ells de la facultat de l’alcalde de nomenar tinents d’alcalde.


Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment conferides,


HA RESOLT

1. Nomenar Tinent d’Alcalde a les regidores i regidor que s’indiquen tot seguit, als efectes de substitució d’aquesta Alcaldia en els supòsits legalment previstos i per l’orde que s’estableix:

Primera Tinent d’Alcalde: Sra. Clotilde Farràs i Company
Segona Tinent d’Alcalde: Sra. Montserrat Obradors i Palau
Tercer Tinent d’Alcalde: Sr. Ramon Vilella i Vilanova.

2. Notificar la present Resolució als Tinents d’Alcalde nomenats als efectes de la seva preceptiva acceptació.

3. Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província

4. Els Tinent d’Alcalde integraran la Junta de Govern Local, la qual tindrà un règim de sessions setmanal, essent el dia i hora: el dimecres a les 12’30 hores.

5. Donar compte d’aquesta Resolució al Ple de la Corporació.”


Votació:

La Presidència sotmet el decret a la consideració de la Corporació, que es dóna per assabentada.

1.3.- Donar compte del Decret de l’alcaldia núm. 91/2007, de data 18 de juny de 2007, relatiu a les delegacions d’atribucions a favor de la Junta de Govern Local.

La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:

“Atès que l’article 23 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i l’article 54.2.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que correspon a la Junta de Govern Local les atribucions que l’Alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin o li atribueixin les lleis, i alhora determina les atribucions reservades al Ple que no són delegables.


Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment conferides


DECRETO


Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local, les següents atribucions:

a) Les facultats relatives a la gestió econòmica previstes en l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

b) Contractació i concessió d’obres i serveis que no excedeixin de la quantia assenyalada en l’article 21.1.ñ, de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local.

c) L’exercici de les accions administratives i judicials.

d) Aprovació dels instruments de planejament previstos en l’article 21.1.j. de la Llei 7 /1985, de 2 d’abril.


Segon.- La Junta de Govern Local assistirà a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

Les delegacions que s’efectuen en aquest Decret a favor de la Junta de Govern Local, no impedeix la facultat de l’abocació que en tot i per tota classe d’atribucions delegades pot exercir aquest Alcaldia.”


Votació:

La Presidència sotmet el decret a la consideració de la Corporació, que es dóna per assabentada.


1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la constitució dels Grups Municipals; creació de les comissions informatives i especial de comptes; designació del règim de sessions plenàries i de la Junta de Govern, i designació dels representants municipals.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que, en sessió del dia 16 de juny de 2007, va quedar constituïda la nova Corporació Municipal, resultant de les eleccions locals del dia 27 de maig anterior.

Atès que disposen els articles 20, 73.3 i 116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; articles 48, 49, 50, 60, 61,62 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; article 22 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre i el 23, 123 i següents del Reial Decret 2586/86, de 28 de novembre i concordants.


Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

A C O R D S


Grups Polítics Municipals

Primer.- Declarar constituïts els grups polítics municipals de l’Ajuntament de Cardona, d’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors i presentades a aquesta Alcaldia:

- Grup Municipal de Convergència i Unió. (GMCIU)
- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Progrés Municipal. (GMPSC-PM)
- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal. (GMERC-AC)

Segon.- D’acord amb les declaracions signades pels respectius regidors, la representació de cada grup municipal ha quedat conferida a:

- Grup Municipal de Convergència i Unió.

Portaveu: Cloti Farràs i Company.
Portaveu suplent: Montserrat Obradors i Palau.


- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Progrés Municipal.

Portaveu: Jordi Casas i Pons
Portaveu suplent: Josep Batista i Trobalón


- Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal.

Portaveu: Joaquim Palà i Comaposada
Portaveu suplent: Ramon Figuls i Alonso

Comissions informatives

Tercer.- Es creen les comissions informatives següents amb la denominació i l’àmbit material que s’especifica:

3.a. Comissió Informativa d’Hisenda i Ordenació del Territori i Especial de Comptes.

Tots els àmbits competencials delegats inclosos en les Regidories de:

Hisenda.
Urbanisme, Obres publiques, manteniment i Serveis.
Habitatge.
Especial del seguiment del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Governació.
Via pública.
Promoció Econòmica.
Agricultura.
Protecció Civil.
Noves Tecnologies.
Festes
Medi Ambient.

Les funcions previstes com a Comissió Especial de Comptes a l’article 56 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, l’article 24.3 del Reial Decret 2568/1986,de 28 de novembre.

3.b. Comissió Informativa d’Atenció a les Persones.

Tots els àmbits competencials delegats inclosos en les Regidories de:
Administració.
Salut.
Benestar Social.
Educació.
Esports.
Joventut.
Participació ciutadana.
La Dona.
Cultura

Quart.- Les comissions municipals informatives i de control esmentades en el punt anterior, quedaran integrades cadascuna per un total de 7 membres, manteniment la proporcionalitat derivada del resultat de les últimes eleccions locals.

La Presidència d’aquestes comissions informatives es delegarà per aquesta Alcaldia, mitjançant decret, en aquell regidor/a que sigui proposat per la pròpia Comissió.

S’adscriuen a cadascuna d’aquestes comissions els membres electes designats pels respectius grups municipal que són els següents:

4.a. Comissió Informativa d’Hisenda i Ordenació del Territori i Especial de Comptes.

Membres titulars:

CIU: Cloti Farràs i Company
CIU: Ramon Vilella i Vilanova
CIU: Damià Foraster i Colell
CIU: Josep Serra i Casals
PSC: Jordi Casas i Pons
PSC: Josep Batista i Trobalón
ERC: Joaquim Palà i Comaposada

4.b. Comissió Informativa de Serveis d’Atenció a les Persones.

Membres titulars:

CIU: Montserrat Obradors i Palau
CIU: Cloti Farràs i Company
CIU: Jordi Davins i Pey
CIU: Damià Foraster i Colell
PSC: Jordi Casas i Pons
PSC: Sara García i Murillo
ERC: Ramon Figuls i Alonso

Cinquè.- El Règim de sessions ordinàries de les comissions informatives i de control seran d’una periodicitat bimensual, i en determinarà els dies i hora de reunió, el/la seu/va president/a respectiu/va.

Sisè.- Les comissions informatives i de control tindran les atribucions següents:

a) Emetre dictamen previ sobre els assumptes de la seva àrea de gestió que han de ser sotmesos al Ple de la Corporació.
b) Informe i debat sobre temes proposats per la presidència de la Comissió.
c) Debatre actuacions de l’àrea corresponent.

Setè.- El Ple de la Corporació podrà crear comissions especials transitòries per assumptes concrets o específics, quan convingui a l’interès general i a l’eficàcia administrativa.

Règim de sessions plenàries i de la Junta de Govern Local.

Vuitè.- El règim de sessions del Ple de la Corporació serà el següent:

- Les sessions ordinàries tindran lloc el primer dijous de cada dos mesos, a les 20,30 hores, llevat el del mes d’agost, que es declara inhàbil a aquests efectes. El primer Ple d’aquest mandat serà el dia 6 de setembre.

- En cas que aquest dia sigui festiu, la sessió ordinària tindrà lloc el dia dijous immediat hàbil posterior.

- Les sessions extraordinàries seguiran el règim de convocatòria i realització establerts per la Llei.

Novè.- El règim de sessions de la Junta de Govern Local tindrà una periodicitat setmanal, amb caràcter ordinari. El règim de sessions extraordinàries el decideix l’Alcalde-President. Així mateix, el dia i hora de celebració de les sessions ordinàries ha quedat determinat per Resolució de l’Alcaldia de data 18 de juny de 2007: els dimecres, a les 12,30 hores.


Designació de representants municipals

Desè.- Es designen els membres corporatius que es diuen a continuació, com a representants d’aquest Ajuntament en les fundacions, entitats, mancomunitats, empreses i altres òrgans col•legiats que requereixen representació municipal, o bé que han d’integrar-se en aquests en funció dels respectius càrrecs.

En el supòsit que la designació del representat municipal no sigui directe o automàtica, d’acord amb la normativa interna de cada ens o entitat en qüestió, i que per tant, precisi d’una elecció de caràcter intern de l’òrgan competent, aquesta designació té el caràcter de proposta:

- Nomenar representant de l’Ajuntament en els Consells Escolars a la Sra. Montserrat Obradors i Palau i en el Consell Escolar Municipal a la Sra. Montserrat Obradors i Palau; Sra. Cloti Farràs i Company; Sr. Josep Serra i Casals i Sr. Damià Foraster i Colell, pel Grup Municipal de CIU; Sr/Sra. Josep Batista i Trobalón, pel Grup Municipal Socialista i Sr. Ramon Figuls i Alonso, pel Grup Municipal d’ERC.

- Nomenar representant de l’Ajuntament en la Fundació de la Residència de la Tercera Edat Sant Jaume al Sr. Josep Maria Sala i Esteban, que la presidirà, d’acord amb els seus Estatuts i a la Sra. Montserrat Obradors i Palau.

- Nomenar representant de l’Ajuntament en l’Associació del Fons d’Aimines al Sr. Josep Maria Sala i Esteban, Alcalde-President, que la presidirà d’acord amb els seus Estatuts.

- Nomenar representant de l’Ajuntament en l’Assemblea Local de la Creu Roja de Cardona a la Sra. Montserrat Obradors i Palau.

- Nomenar representant de l’Ajuntament en el Patronat del Castell de Cardona al Sr. Josep Maria Sala i Esteban, Alcalde-President.

- Nomenar representant de l’Ajuntament en la Comissió Local de Protecció Civil i Comitè Local d’Emergència al Sr. Josep Maria Sala Esteban, Alcalde-President i al Regidor delegat Sr. Josep Serra i Casals; Sra. Silvia Rovira i Planas, pel Grup Municipal Socialista i Joaquim Palà i Comaposada, pel Grup Municipal d’ERC.

- Nomenar representants de l’Ajuntament en l’Associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat al Sr. Josep Maria Sala Esteban, Alcalde-President, i el Sr. Josep Serra Casals.

- Nomenar representant de l’Ajuntament en el Consorci LOCALRET al Sr. Josep Maria Sala i Esteban, qui podrà delegar en el Regidor-delegat de Noves Tecnologies, Sr. Jordi Davins i Pey.

- Nomenar representant de l’Ajuntament a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya-Associació de Municipis al Sr. Josep Maria Sala i Esteban, Alcalde-President i com a suplent el Sr. Damià Foraster i Colell, Regidor delegat de Promoció Econòmica.

Onze.- El Consell d’Administració de Sal Roja, sl, societat municipal en situació d’inactivitat, s’integrarà pels regidors membres del govern.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


1.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu l’establiment del règim d’indemnitzacions a favor dels Grups Municipals.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que, en sessió del dia 16 de juny de 2007, va quedar constituïda la nova Corporació Municipal, resultant de les eleccions locals del dia 27 de maig anterior.

Atès el que disposen els articles: 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 50 i 162 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 13 i 23 i següents del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, reguladors del dret dels membres corporatius a percebre retribucions i indemnitzacions per raó del càrrec, així com el Grups Municipals.

Atès que és voluntat del Govern Municipal continuar assignant als Grup Municipals una indemnització per les despeses ocasionades en el desenvolupament de les seves funcions; i que es concreta en (30,05 €) per regidor més la quantitat simbòlica d’assignació per grup, d’1 cèntim.

Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació Municipal, l’adopció dels següents

ACORDS

Establir, amb efectes del dia 16 de juny de 2007, el règim d’indemnitzacions a favor dels Grups Municipals, següent:


GM de CIU ................................. 210,36 €
GM de PSC-PM .......................... 120,21 €
GM d’ERC - AC .......................... 60,11 €

Resultant d’aplicar 30,05 € per regidor de cada grup municipal més la quantitat simbòlica d’1 cèntim per grup polític municipal.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 10 vots a favor del Grup Municipal de Convergència i Unió (7) i del Grup Municipal Socialista (3) i 2 vots en contra del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.


2. AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.

2.1.- REGIDORIA DE FESTES

2.1.1.- Proposta del Regidor delegat de Festes relativa a la sol•licitud a la Generalitat de Catalunya, de l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou 2007.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que entre els dies 8 i 16 del mes de setembre es celebrarà la Festa Major d’aquest municipi i dins l’àmbit de la mateixa els tradicionals Corre de Bous.

Atès que aquesta tradició està molt arrelada en aquest municipi des de fa segles existint documentació de la seva celebració des de l’any 1664, celebrant-se en la forma que habitualment es celebra des de començament de segle.

Atès que l’article 4 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, estableix la possibilitat de la realització de curses de braus a les places construïdes abans de l’aplicació de la Llei i els Corre de Bous Tradicionals sense mort de bou.


El Regidor delegat de Festes, previ informe favorable de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent
ACORD:

Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya, l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou, durant els dies següents:

Dia 8 de setembre, dissabte.
A les 8,00 h: Tancada de Braus
A les 20,00 h: Corre de Bou tradicional

Dia 9 de setembre, diumenge.
A les 17,30 h: Corre de Bou tradicional

Dia 10 de setembre, dilluns.
A les 17,30 h: Corre de Bou tradicional

Dies 13, 14 i 15 de setembre, dijous, divendres i dissabte, respectivament.
A les 22,00 h: Vaquetes (Corre de Bou popular)

Dia 16 de setembre, diumenge.
A les 17,00 h: Corre de Bou benèfic

A l’empara del que preveu l’article 4 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


2.1.2.- Proposta del Regidor delegat de Festes relativa a la sol•licitud a la Generalitat de Catalunya, d’autorització per a la celebració d’un corre de bou (tancada o “encierro”) addicional a les actuacions dels corre-bous sol•licitades per aquest any, en el marc de la Festa Major de la Vila.

La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:

“Atesos els precedents d’aquest Ajuntament relatius a la celebració de la festa del corre-bou, en el marc de la Festa Major.

Atès que s’ha sol•licitat a la Generalitat, en dictamen apart, la corresponent autorització per les actuacions que s’0han anat fent cada any, en compliment de la Llei de protecció dels animals.

Atès que per part dels grups i associacions d’afeccionats al corre-bou, s’ha demanat que s’incorporés a la tradicional festa, un “encierro” addicional el diumenge al matí.

Atès que, a criteri d’aquest Ajuntament, aquesta actuació no és substancial en el sentit de que no suposa canviar els actes tradicionals en que es ve celebrant el corre de bou.


El Regidor delegat de Festes, previ informe favorable de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent


ACORD:

Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, la corresponent autorització per a la celebració d’un corre-bou (encierro) addicional a les actuacions dels corre-bou sol•licitades, en el marc de la Festa Major, en el següent sentit:

Dia 9 de setembre, diumenge.
A les 8,00 h: Tancada de Braus (encierro).”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor del Grup Municipal de Convergència i Unió (7) i del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (2) i 3 abstencions del Grup Municipal Socialista.
© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat