Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2011-09-01
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 1 de Setembre de 2011

Ordre del dia

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 1 DE SETEMBRE DE 2011


A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 1 de setembre de 2011, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Alcalde-President, SR. FERRAN ESTRUCH I TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:


SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONSI CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SR. JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SR. JORDI CASAS PONS
SR. DAVID RIVERA I GALERA

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la Corporació, TERESA CARRASCO VILLA.


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.-


1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple extraordinari del dia 30 de juny de 2011.

Examinada l’acta de la sessió següent: Ple extraordinari de data 30 de juny de 2011, s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.


L’alcalde dóna la paraula als grups municipals.

El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista comenta que ha llegit l’acta i que hi ha frases que no recullen totalment les intervencions i, per tant, que no donen compte del sentit de les reflexions o dels matisos que es volen expressar. D’aquesta manera, tot i que entén que s’hagin de resumir les intervencions dels plens, és important tenir en compte que alguns matisos que es fan s’haurien de mantenir.

L’alcalde diu que recull aquesta consideració i que agrairà que abans del Ple i en el moment en que rebin l’acta facin arribar les esmenes que considerin interessants perquè es puguin introduir a l’acta sense més problema.


2.- QÜESTIONS PRÈVIES.

2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 75 al 77, del 81 al 84 i del 86 al 121 de 2011, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 75 al 77, del 81 al 84 i del 86 al 121 de 2011, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.


L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament de la Sra. Brígida Manau Vila, Secretaria–Interventora accidental de l’Ajuntament de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“En data 1 de gener de 2000 la Sra. Maria Àngels Clotet Miró, funcionària de l’ajuntament de Cardona, cap dels serveis jurídics i d’organització, va prendre possessió del càrrec de Secretària General de l’Ajuntament de Cardona, amb caràcter accidental.

En data 12 d’agost de 2011 aquesta funcionària ha sol•licitat passar a la situació d’excedència voluntària, amb efectes del dia 22 d’agost de 2011.

Per decret d’alcaldia número 120 de data 19 d’agost de 2011, s’ha resolt concedir excedència voluntària a la Sra. Maria Àngels Clotet Miró, amb efectes del dia 22 d’agost de 2011.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents


ACORDS

Primer.- Nomenar a BRÍGIDA MANAU VILA, Secretària General d’aquest Ajuntament de Cardona, amb caràcter accidental, per donar-se les circumstàncies i reunir els requisits establerts a l’article 33 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre Funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional Provisió de llocs de Treball

Segon.- Trametre l’anterior acord a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya als efectes que legalment procedeixin.”


L’alcalde explica el dictamen exposant que tal i com va comentar als grups municipals en la Comissió Informativa, després de la sol•licitud de la Sra. Maria Àngels Clotet, secretària-interventora fins al moment de l’Ajuntament, d’una excedència per anar a treballar a l’Ajuntament de Manresa, el govern municipal va decidir habilitar com a secretària-interventora accidental de manera temporal a la Sra. Manau. L’equip de govern considera que la Sra. Manau té la titulació necessària per poder ocupar les funcions pròpies de la secretaria i també han valorat el fet que sigui una persona que ja treballa a l’Ajuntament i que ha ocupat la secretaria en els períodes d’absència de la secretària-interventora Maria Àngels Clotet en aquest càrrec.

També remarca que voldria que constés en acta l’agraïment a la Sra. Clotet, en nom del govern municipal, pels serveis prestats durant 12 anys a l’ajuntament, quelcom que creu que és extensible a la resta de grups municipals. I li desitja la màxima sort en la nova etapa professional.


A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.

El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista manifesta que, tot i que no dubten de la capacitat de la persona proposada com a secretària-interventora accidental, per la importància del càrrec proposen que es sol•liciti la ocupació de la plaça mitjançant concurs i per una persona sense vincle polític.

L’alcalde recull l’opinió del portaveu socialista però exposa que l’equip de govern ha decidit habilitar temporalment a la Sra. Manau i que el tema d’obrir convocatòria per aquesta plaça no és competència de l’ajuntament, perquè és un càrrec d’habilitació nacional. Així i tot, creu que és positiu obrir aquest període de temporalitat i a partir d’aquí estudiar altres opcions.

La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, manifesta que el seu grup municipal ha treballat en l’etapa anterior amb la Sra. Brígida Manau i voldrien que constés en acta que és una excel•lent funcionària i que no dubten de la seva competència. Entenen que és un càrrec de confiança i, per tant, correspon al govern decidir qui ha d’ocupar aquest lloc.

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del Grup Municipal d’ERC i 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del Grup Municipal Socialista (2).


3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Compte General del Pressupost Municipal de l’exercici 2010.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“El Compte General del Pressupost corresponent a l'exercici de 2010, ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament i exposat al públic, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 21 de juliol de 2011, i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, no havent-se presentat cap reclamació, durant el termini de quinze dies i vuit dies més.

Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal de l'exercici de 2010, rendit per l'Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l'expedient i que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d'aquest Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l'article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sense que s'hagi presentat cap reclamació.

Segon.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l'acord anterior, s'entén sens perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d'allò que disposa l'article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”

L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, perquè expliqui el dictamen.

La Sra. Aida Molner, tinent d’alcalde delegada d’Hisenda exposa que atès que en la Comissió Especial de Comptes tots els grups municipals ja van ser informats i que durant el termini d’exposició pública no hi ha hagut cap al•legació, s’entén que ja es podrà presentar a la Sindicatura de Comptes amb anterioritat al 15 d’octubre, un cop hagi estat aprovat.


L’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (5) i 2 abstencions del Grup Municipal Socialista.


3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament dels membres de la comissió municipal de delimitació del terme municipal de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“En data 8 de juliol de 2010 i 13 de gener de 2011, el Ple de l’Ajuntament va acordar el nomenament dels membres de la comissió municipal de delimitació representants de l’Ajuntament de Cardona en les operacions de delimitació de terme municipal.

Una vegada constituït el nou consistori resultant de les darreres eleccions locals, s’ha de procedir a la designació dels nous representants de l’Ajuntament a l’esmentada comissió municipal de delimitació del terme municipal de Cardona, corresponent als expedients MM-33o/f (Navès), MM-336/c (Pinós), MM-338/a (Riner), MM-339/a (Clariana del Cardener), MM-356/b (Montmajor) i MM-364/a (Viver i Serrateix).

D’acord amb el que preveu l’article 28.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, el Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del mapa municipal i comarcal de Catalunya, documents cartogràfics que determinen els límits territorials dels termes municipals i de les demarcacions comarcals i que s’ajusten al que resulti dels expedients de delimitació d’atermenament entre els diferents municipis limítrofs.

De conformitat amb el que disposa l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa Permanent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents


ACORDS:

Primer.- Nomenar els membres de la comissió municipal de delimitació que ha de representar l'Ajuntament de Cardona en les operacions de delimitació del terme municipal, corresponent als expedients MM-33o/f (Navès), MM-336/c (Pinós), MM-338/a (Riner), MM-339/a (Clariana del Cardener), MM-356/b (Montmajor) i MM-364/a (Viver i Serrateix):

Alcalde-President: Ferran Estruch i Torrents.


Regidors:
Josep Tristany i Claret, Tinent d’Alcalde delegat de Governació
Sergi Ballesteros i Gregorio, Regidor delegat de Manteniment, Serveis i Via Pública.

Tècnic: Pere Guitart i Perera, Aparellador municipal

Secretària: Brígida Manau i Vila, Secretària-Interventora accidental


Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local.”


L’alcalde explica el dictamen comentant que aquesta aprovació és necessària degut al canvi de govern i la conseqüent necessitat de renovar els representats a la Comissió.


A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 6 vots a favor del Grup Municipal d’ERC i 7 abstencions del Grup Municipal de CIU (5) i del Grup Municipal Socialista (2).


3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de juliol de 2011, per a la renovació del conveni de col•laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cardona, pel segon semestre de 2011.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“En data 19 de juliol de 2011 la Junta de Govern Local va aprovar la renovació per al segon semestre del 2011 del Conveni de col•laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cardona relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit supramunicipal situada a Cardona.

L’Ajuntament de Cardona vol mantenir l’Oficina Local d’Habitatge supramunicipal de Cardona per portar a terme l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, d’acord amb la Generalitat de Catalunya i en base a la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la despleguen, i al Pla pel dret a l’habitatge 2009-2012.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent

ACORD

Ratificar l’acord adoptat en la Junta de Govern Local de data 19 de juliol de 2011 d’aprovació de la renovació del Conveni de col•laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Cardona, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge d’àmbit supramunicipal de Cardona, pel segon semestre de 2011, de conformitat amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge, els decrets i reglaments que la despleguen, i al Pla pel dret a l’habitatge 2009-2012.”


L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge, perquè expliqui el dictamen.

La Sra. Aida Molner, tinent d’alcalde delegada d’Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge, comenta que l’Oficina Local d’Habitatge supramunicipal de Cardona està constituïda pels municipis de Cardona, Súria i Navàs. Entre d’altres funcions, realitza assessorament en matèria d’habitatge, tramita cèdules d’habitabilitat i tramita inscripcions al registre de sol•licitants d’habitatges de protecció oficial. Aquesta renovació pel segon semestre de 2011 implica rebre una contraprestació de la Generalitat per una quantitat de 7.700 euros, que es reparteix entre els tres municipis integrants de l’oficina d’acord amb els següents percentatges: un 60% per Cardona pel fet de tenir l’oficina matriu, un 20% per Súria i un 20% per Navàs.


A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.


El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, demana quin total d’expedients s’han tramitat.

La Sra. Aida Molner, tinent d’alcalde delegada d’Urbanisme, Obres i Habitatge contesta que s’han tramitat un total de 17 cèdules d’habitabilitat entre Cardona i Navàs i 16 inscripcions al registre.


La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, exposa que el seu grup creu fermament en acostar els serveis d’habitatge a les persones i poder informar dels ajuts que hi han, de manera que creuen que és una manera de dinamitzar la població i estan totalment d’acord en que l’Oficina Local d’Habitatge continuï funcionant.


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.


4.- MOCIONS GRUPS MUNICIPALS.-

4.1.- Moció del Grups Municipal de l’Ajuntament de Cardona relativa al Servei d’atenció continuada de l’Àrea Bàsica de Salut de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:

“MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA AL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, RELATIVA AL SERVEI D’ATENCIÓ CONTINUADA DE L’ÀREA BÀSICA DE SALUT DE CARDONA

Atès que el Servei Català de la Salut es planteja reordenar el Servei d’atenció continuada i realitzar una nova delimitació territorial sanitària d’urgències que afecta a l’ABS de Cardona.

Atès que aquesta reordenació implicarà el tancament del servei d’urgències del CAP Cardona, que actualment funciona les nits de 20:00 a 8:00 hores, i els dissabtes, diumenges i festius al CAP de Cardona, de manera que serà el CAP de Súria qui prestarà el Servei d’atenció continuada i d’urgència a l’ABS de Cardona a més de a l’ABS de Súria.

Atès que aquesta modificació suposa deixar a Cardona, el seu terme municipal i Montmajor sense aquest servei bàsic, és a dir, sense metge i infermer/a de guàrdia, de manera que ambdues poblacions, per anar d’urgències, s’hauran de traslladar al CAP de Súria per a poder ser atesos o esperar que l’equip de guàrdia es desplaci al seu municipi.

Atès que el territori que compren l’Àrea Bàsica de Cardona és un territori molt extens, de 142,53 km2, que comprèn una població de característiques rurals, amb habitatges dispersos i amb una mitjana de població molt envellida.

Atès que el municipi de Montmajor es troba en zona d’alta muntanya i de sobrida, d’acord amb l’establert a l’article 2 de la Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya.

Atès que aquestes circumstàncies fonamenten la creació i prestació del servei d’atenció sanitària urgent a Cardona.

Atès que el dret a la salut, en el marc dels principis fonamentals de les persones, ha de respondre en tot moment a criteris de justícia i igualtat en l’accés, i que aconseguir un nivell d’accessibilitat òptim als serveis sanitaris és un dels objectius irrenunciables de l’Atenció Primària de Salut.

Atès que amb la proposta del CAT-SALUT la nova delimitació territorial sanitària d’urgències compren una superfície aproximada total de 382 km2, i això posa en perill l’accessibilitat i la proximitat dels ciutadans del territori de l’ABS de Cardona amb els seus referents sanitaris.

Atès que tal i com disposa el Decret 84/1985, de 21 de març, de mesures per a la reforma de l’atenció primària de salut a Catalunya, “la fixació de l’àmbit territorial procurarà respectar isocrones que no superin els trenta minuts en el desplaçament des de qualsevol punt de l’Àrea al centre sanitari amb els mitjans de transport habitual” i que amb la nova delimitació territorial sanitària d’urgències no es respecta aquest principi.

Atès que el CAP de Cardona sempre ha disposat del servei sanitari nocturn i en dies festius, fins i tot abans de la Reforma de l’Atenció Primària.

Per tot això, els Grups Municipals d’ERC, CiU i PSC proposen al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:


Comunicar a la Gerència de la regió Sanitària de la Catalunya Central del Catsalut, a la Gerència Territorial de la Catalunya central de l’ICS i al Govern de la Generalitat que el posicionament conjunt dels ajuntaments de Cardona i Montmajor és contrari a cap modificació que impliqui la pèrdua o disminució del servei de l’atenció sanitària continuada de Cardona i Montmajor i demanen que es reconsideri la decisió.”


L’alcalde explica que avui es fa oficial l’aprovació d’aquesta moció, que va ser consensuada des del principi amb els tres grups polítics en el moment en que es va conèixer la proposta de la Generalitat de reordenació de l’Àrea Bàsica de Salut de Cardona i Súria. Això ha estat un pas més en la defensa de l’ABS de Cardona de forma que aquesta moció, juntament amb un informe d’arguments, el manifest de les entitats i tota la feina que s’ha anat fent, s’ha plantejat directament al Conseller de Salut el passat dilluns. Al Sr. Boi Ruiz se li va manifestar el rebuig a la proposta i se li va demanar que rectifiqués la decisió que es vol implementar el 19 de setembre, per totes les raons que s’exposen a la moció. També remarca que el govern ha intentat i està intentant que la retallada en el servei d’urgències de Cardona no sigui una realitat i que té constància que els altres grups municipals també ho estan intentant, així com els professionals, i que l’obligació de l’Ajuntament és defensar aquest servei bàsic fins al final. En aquest sentit, repeteix que el govern està fent tot el possible, com ja va fer tot el possible el 2007 i el 2009 l’alcalde Sr. Sala, i demana als altres grups que continuïn treballant en aquesta mateixa línia per aturar el que tothom considera un sistema que no serà viable per la població de Cardona.


A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.


El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, exposa que pensa que és un error crear un estat de crispació entre els ciutadans en el tema sanitari i que tampoc és bo fixar-se un objectiu final en aquesta matèria, ni crear un enfrontament amb l’administració del Catsalut, però que per la resta dóna suport al govern municipal en la defensa del servei.

L’alcalde dóna les gràcies al Sr. Casas i manifesta estar totalment d’acord amb les seves paraules, remarcant que el govern està intentant defensar els interessos de Cardona de la millor manera i que es continuarà treballant en aquest sentit, per la qual cosa s’agraeix el suport del grup socialista.

La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CiU, explica que també han fet els contactes que han pogut. D’altra banda, tot i que el canvi en el servei d’urgències serà efectiu des del dia 19 de setembre, opina que el dispositiu encara no està organitzat del tot, en part pel període de vacances del Catsalut i l’ICS, i que espera que tinguin en compte els factors que se’ls hi ha fet arribar, que això els faci revisar la decisió i que, sinó la revisen en aquest moment, compleixin el compromís de fer-ho a les poques setmanes d’aplicació.

L’alcalde dóna les gràcies a la portaveu de CIU i afegeix que en la reunió amb el conseller sí que es va aconseguir el seu compromís en aquest sentit de ser receptius a una futura revisió. Explica que en la reunió es va manifestar la oposició de l’ajuntament a la proposta i que el conseller es va comprometre a que, si les mesures es posaven en marxa el 19 de setembre, als quinze dies i després mensualment es realitzaria una revisió del model, identificant totes les incidències i monitoritzant el model, de manera que es pugui canviar qualsevol cosa que es consideri necessari en la revisió conjunta entre la conselleria, l’ajuntament i els professionals dels CAP.


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.


5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL•LACIONS.-

L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.


Pel Grup Municipal Socialista:

- El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, demana en quina situació es troba el POUM. Sap que l’equip de govern hi vol fer modificacions i demana informació sobre les al•legacions i el calendari previst.

L’alcalde explica que el tema del POUM, com saben, el va assumir directament l’alcaldia perquè pel govern actual és una prioritat i així ho van manifestar. Està a la fase en que es va deixar, és a dir, la d’aprovació inicial. Cal contestar les al•legacions i procedir a l’aprovació provisional. Durant l’estiu l’equip de govern ha mantingut diverses reunions amb el coordinador del pla urbanístic, el Sr. Solans, i s’està estudiant detingudament per pensar bé si es volen introduir algunes modificacions. La intenció és que després de Festa Major es puguin reunir els grups polítics i analitzar el POUM, per plantejar els suggeriments que es volen fer des del govern. El que es té clar és que el procés de redacció del POUM ha durat sis anys i mig, de manera que cal aprovar-lo quan abans millor, i per això cal treballar-ho conjuntament amb els grups municipals.


- El Sr. Jordi Casas pregunta respecte l’obra del Camí del Pare Etern, per saber en quin punt es troba.

La tinent d’alcalde delegada d’Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge explica que l’obra del camí del Pare Etern es va iniciar i, efectivament, es va aturar perquè l’equip de govern es va reunir amb l’arquitecte directora de l’obra, la Sra. Àngels Mas, per explicar-li les modificacions que es volien realitzar al projecte, com a conseqüència de les queixes rebudes per part d’alguns veïns respecte del tram que ja s’havia fet, perquè argumentaven que hi relliscaven en passar. Per això, la Sra. Mas es va comprometre a modificar el projecte i tant aviat com sigui possible es vol continuar amb l’obra. Remarca que el seu grup es posa a disposició de les resta de grups municipals per explicar-los com es resoldrà definitivament.


- El Sr. Jordi Casas, demana informació respecte del Centre Cívic, és a dir, si ja se n’ha acabat totalment l’execució i quin calendari hi ha previst per al seu funcionament.

La Sra. Aida Molner remarca que s’està instal•lant l’escomesa de l’aigua del Centre Cívic i que manca l’escomesa de la llum. Per poder realitzar aquesta segona escomesa, s’ha de travessar la Carretera del Miracle per agafar la llum del transformador i sol•licitar els corresponents permisos i això fa que s’endarrereixen els treballs; però que tan aviat com sigui possible s’intentarà posar en funcionament, perquè és un espai molt gran i s’ha de pensar molt bé com gestionar-lo.

L’alcalde afegeix que l’Ajuntament té pensat iniciar un petit procés de participació ciutadana per determinar quina és la millor fórmula de gestió del Centre Cívic donades les actuals condicions de pocs recursos econòmics i, per tant, les poques possibilitats de destinar-hi personal i mantenir-lo d’una forma sostenible per a l’Ajuntament.


- Intervé el Sr. Casas sol•licitant una explicació respecte de la Policia Local en el sentit de com es pensa tractar el problema existent per resoldre les baixes, hores extres i agents que marxen.

El Sr. Josep Tristany, tinent d’alcalde delegat de Governació, recorda que és un problema que s’arrossega des de fa molt temps. La solució, d’entrada, no és fàcil, però en aquests moments s’està acabant de fer un estudi econòmic perquè el cost global anual en concepte d’hores extres de la Policia és molt important i quan estigui clara aquesta qüestió es determinarà quina decisió cal prendre.
Recorda que tots els grups són coneixedors de la realitat, i que l’anterior regidora també ho ha viscut. El suport que es rep dels mossos d’esquadra és pràcticament nul, i ja s’ha tingut una reunió amb el cap de Manresa i amb el sergent de la Catalunya Central per abordar aquesta qüestió, on els van argumentar que la presència dels mossos d’esquadra a Cardona és, proporcionalment, la mateixa que en qualsevol altre població del Bages i de Catalunya i que, en canvi, el volum d’incidències a Cardona és menor.
A part hi ha el tema del cost de la policia local, perquè la manca de personal, sumat a les baixes i les sancions, provoca haver de contractar interins i haver d’augmentar hores extres. El que cal és fer un plantejament global del servei de Policia Local per determinar fins on es pot arribar i quin tipus de servei es pot oferir.
I un altre problema general i, per tant, no específic de l’Ajuntament de Cardona és la formació de la policia local, perquè en alguns casos un cop els agents tenen la formació feta se’n van a la policia autonòmica. En aquest cas, sortosament, l’anterior govern va aconseguir que un cop tinguessin la formació feta els agents hagin de passar un any en pràctiques, però igualment succeeix que quan tenen la formació feta en ocasions acaben demanant comissió de serveis. I, tot i que l’ajuntament pot concedir o no aquesta comissió, no és menys cert que en alguns casos en que no s’ha donat el resultat és que se’n ressent la feina i el servei al ciutadà. Sigui com sigui, un cop es disposi dels números, també es farà saber als grups municipals per establir i consensuar una solució conjunta.


- El Sr. Casas exposa que la recollida orgànica no funciona correctament i que s’hauria de tornar a fer sessions informatives per als ciutadans i parlar d’aquest tema amb el Consorci.

L’alcalde comenta que com a representants de l’ajuntament al consorci, es plantejarà aquest tema.

Pel Grup Municipal de CIU:


- La Sra. Cloti Farràs, portaveu del grup municipal de CIU, demana que els agradaria saber com està l’ordre d’execució de l’edifici de Cal Garrostes de La Coromina. Fa uns dies hi havia tanques, però ara no n’hi han i desconeixen si és perquè ja s’ha començat a fer alguna obra.

La Sra. Molner, tinent d’alcalde delegada d’Urbanisme, Obres Públiques i Habitatge contesta que es va trucar als propietaris per comunicar-los la necessitat de fer les obres, quelcom urgent donada la situació de l’edifici. L’ajuntament té previst realitzar l’obra amb la màxima premura.

La Sra. Farràs demana si l’obra la realitzarà la propietat o l’Ajuntament.

La Sra. Aida Molner contesta que l’ha de fer la propietat, però que en cas que no ho faci se li faran els requeriments oportuns.

La Sra. Farràs diu que el requeriment ja està fet i que, en tot cas, ho ha de fer l’ajuntament subsidiàriament.

La Sra. Molner hi està d’acord però explica que es va creure oportú reiterar el requeriment i, si en el termini establert la propietat no realitza l’obra, actuarà l’ajuntament de forma subsidiària.

La Sra. Farràs insisteix en la necessitat de vetllar el tema, perquè diu que sempre hi han persones a la vorera, al voltant de l’edifici i inclús asseguts als entrants de la planta baixa, i que hi pot haver algun accident seriós.


- La Sra. Cloti Farràs pregunta respecte a les activitats de “Xprem l’Estiu!”, perquè diu que el seu grup ha tingut coneixement que s’ha realitzat en el recinte escolar del col•legi Mare de Déu del Patrocini, durant les vacances, i que els agradaria saber com es va tramitar i qui ho va autoritzar.

La Sra. M. Elena Xixons, tinent d’alcalde delegada de Benestar Social explica que les activitats de l’Exprem l’Estiu van ser aprovades pel Consell Escolar del CEIP Mare de Déu del Patrocini i que no hi va haver cap problema al respecte i que la directora de l’escola, l’Elisabet Sànchez, també n’estava al corrent.

La Sra. Farràs insisteix en que li havia arribat la informació que el Consell escolar no n’estava assabentat, ni tampoc la direcció.

La Sra. Xixons respon que la realització de les activitats de “Xprem l’Estiu!” es van aprovar pel Consell Escolar i que potser al que vol referir-se la portaveu de CiU és al “Juga-la” perquè aquesta iniciativa no va passar prèviament pel Consell Escolar del centre, tot i que les activitats es van iniciar prèvia informació a la direcció del centre i que, a més, l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb l’inspector per aclarir el tema.


- La Sra. Farràs fa referència als allotjaments socials protegits del carrer Escasany i comenta que el contracte d’obra es va signar a finals d’abril i que volen saber en quin moment es troba aquesta obra, en tant que sembla que no es compleix el termini d’inici i que l’incompliment de termini implica responsabilitats.

La Sra. Molner comenta que fa unes setmanes es va reunir amb el constructor perquè la segona fase, que és la d’estructura, comencés el més aviat possible, sobretot per complir els terminis de la subvenció. Després de Festa Major s’iniciaran les obres.


- La Sra. Farràs també comenta que al seu grup li consta que la brigada municipal ha treballat en diferents parcel•les privades, al Turó del Rossinyol i a La Coromina, i que també va fer la reparació de la reixa del carrer Pasqual Madoz, que estava en garantia i, per tant, era responsabilitat de l’empresa. En aquest sentit pregunta si l’Ajuntament ha actuat subsidiàriament o es facturarà la feina que s’ha fet.

L’alcalde, en relació amb el tema de les propietats privades, explica que no hi va haver un error sinó que potser s’ha entès malament la feina que ha realitzat la brigada. Es va ordenar a la brigada que s’havien de netejar totes les voreres i uns metres del terreny adjacent a les voreres perquè no hi arribés l’herba i potser per això poden haver tingut la sensació que es netejava més endins, a les finques.

La Sra. Farràs precisa que es van netejar parcel•les senceres i que des del seu punt de vista si la vegetació d’una parcel•la privada envaeix el terreny públic, s’ha de requerir al propietari perquè faci la corresponent neteja, i que si es fa amb recursos públics s’ha de facturar.

L’alcalde afirma que coincideix en aquesta opinió, i que en aquest sentit s’han començat a fer requeriments a diferents propietaris, tal i com demostren els expedients iniciats des dels Serveis Tècnics Municipals.

I pel que no té coneixements respecte al que comenta de la reixa del carrer Pasqual Madoz, però que consultarà com s’ha realitzat la reparació i li farà saber.


- La Sra. Farràs també comenta que en el cas de la Festa Major el seu grup és partidari de reduir al màxim les despeses. I que volen posar de manifest que no van ser convidats a la primera reunió de la Comissió organitzadora per oblit, és a dir, per una errada. En l’acta de la reunió van llegir que hi havien tres pressupostos de tres ramaderies, i que la més cara era la del Rogelio, a qui es va donar la possibilitat de fer una rebaixa. En aquest sentit pregunta si a les altres ramaderies també se’ls va donar la possibilitat de fer una rebaixa o com s’havia decidit l’adjudicació.

L’alcalde comenta que com sap perfectament el grup municipal de CiU, i principalment els anteriors regidors Damià Foraster i Josep Serra, aquest és un tema complicat. Es va comprovar que a la Comissió hi havien problemes respecte dels bous, amb posicions molt enfrontades i opinions divergents entorn les ramaderies. L’Ajuntament va plantejar el tema, tal i com s’havien produït els fets: s’havien anat a veure tres ramaderies, entre elles la del Rogelio, i una es va descartar i es van rebre els pressupostos de les altres dues. També van arribar pressupostos d’altres ramaderies que s’havien assabentat que l’Ajuntament es plantejava realitzar canvis. L’ajuntament va recollir tots els pressupostos i els va portar a la Comissió. Val a dir que des del primer moment la Comissió va manifestar una actitud molt positiva i responsable amb la intenció de portar a terme una reducció de les despeses de la Festa Major, que es preveu que sigui d’un 16%.
I després de discussions, la Comissió va decidir que de les dues ramaderies que s’havien anat a veure i que havien presentat pressupost, la diferència entre l’una i l’altra era molt petita, de manera que es plantejaria al Rogelio si podia ajustar el preu. Finalment en Rogelio va rebaixar 2.000 euros el seu pressupost i es va decidir adjudicar el contracte al Rogelio, amb un advertiment que si no complia estrictament el servei, seria el darrer any que l’Ajuntament treballaria amb aquesta ramaderia.

La Sra. Farràs opina que la Comissió organitzadora pot donar la seva opinió, però que la responsabilitat final sempre és del govern i que donat que s’havien presentat dos pressupostos, s’hauria d’haver justificat a l’altra ramaderia el perquè no se l’havia contractat.

El Sr. Josep Maria Sala, del grup municipal de CIU, comenta que en casos així cal justificar molt bé perquè s’adjudica el contracte a la ramaderia amb un pressupost més elevat, de manera que si no hi ha un informe tècnic que ho justifiqui, es pot considerar prevaricació.

L’alcalde comenta que els dos pressupostos que es van rebre per part de les ramaderies a les quals es va sol•licitar formalment el pressupost anaven al mateix preu.

El Sr. Sala intervé dient que la informació de que disposa el seu grup diu que fins i tot amb la segona oferta la ramaderia del Sr. Rogelio plantejava un preu més elevat, de manera que cal anar en compte de no incórrer en responsabilitats perquè, si no hi ha un informe tècnic que justifiqui aquesta adjudicació anòmala, pot tenir conseqüències fins i tot penals, encara que l’import sigui petit.

El Sr. Tristany, tinent d’alcalde de Governació intervé dient que en qualsevol moment es poden revisar els pressupostos, que d’altra banda el regidor Serra ja coneix el tema perquè va estar a les dues ramaderies. Dels altres pressupostos que van arribar sense que els sol•licités l’ajuntament sí que n’hi havia algun amb el preu més baix, però reitera que van arribar sense petició i a les dues ramaderies que se’ls va requerir l’import era pràcticament el mateix, perquè són veïnes i no es volen fer la competència entre elles. I que amb la negociació amb el Sr. Rogelio Martin aquest va reduir 2.000 euros el pressupost, sent finalment la proposta més econòmica.


- La Sra. Cloti Farràs demana com estan les sol•licituds que fan els pagesos per la grava dels camins, en tant que té constància que fins al moment l’Ajuntament no n’ha portat.

L’alcalde explica que com a regidor de món rural té les sol•licituds sobre la taula i després de Festa major s’atendran les sol•licituds i es procedirà a escampar la grava.


Finalitzades les intervencions dels grups municipals i per acabar, l’alcalde recorda que falten pocs dies perquè comenci la Festa Major i que, tot i el problema en l’àmbit sanitari, convida tothom a viure la festa i a participar en tots els actes que s’han organitzat aquest any. També ressalta que en un parell de dies arribarà un becari de la Cardona de l’Uruguai, que estarà un mes al municipi, i es farà un acte oficial de recepció el dimarts a les 19:00 hores.
La Festa Major s’iniciarà el dijous 8 de setembre amb el pregó institucional a càrrec del cardoní Dr. Ramon Estruch i a partir d’aquí, s’iniciaran la resta d’actes, que convida a viure amb alegria, seny i responsabilitat.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint hores quaranta-cinc minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora accidental, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.
© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat