Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2010-12-29
Anar a l'inici de la pàgina

Dimecres, 29 de Desembre de 2010

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADAPEL PLE MUNICIPAL EN DATA 29 DE DESEMBRE DE 2010

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 29 de desembre de 2010, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l’assistència dels regidors que a continuació s’indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusa la seva absència el regidor:

SR. RAMON FIGULS ALONSO

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 4/2010, dins el pressupost municipal vigent.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden demorar-se fins a l’exercici 2011, i no existint crèdit consignat al pressupost vigent, procedeix tramitar crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari i necessari per fer front a les despeses que es diran.

Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden demorar fins a l’exercici del 2011.

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 4/2010, dins el pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:

ESTAT D’INGRESSOS
1r.- Capítol IV.- Transferències corrents 1.386.356,38 €
45080 Generalitat de Catalunya subvencions diverses 13.032,00 €
Total Capítol IV.- Transferències corrents 1.399.388,38 €

2n.- Capítol VII.- Transferències de capital 1.976.047,00 €
75087 Subvenció Generalitat Puosc Xarxa clavegueram 78.027,00 €
75088 Subvenció Generalitat Agència de l'Habitatge 12.375,00 €
75089 Subvenció Generalitat Agència Catalana de l'Aigua 80.276,00 €
75090 Subvenció Generalitat Puosc Nucli Antic 274.449,00 €
75091 Subvenció Generalitat Recuperació casa vigilant 30.000,00 €
76107 Subvenció Diputació allotjaments protegits Fase I 30.000,00 €
76108 Subvenció Diputació Oficina Local d'Habitatge 29.000,00 €
Total Capítol VII.- Transferències de capital 2.510.174,00 €

ESTAT DE DESPESES
1r.- Capítol II. - Despeses de béns corrents i serveis 1.541.197,49 €
B06 134 22699 - Altres despeses diverses protecció civil 13.032,00 €
Total Capítol II.- Despeses de béns corrents i serveis 1.554.229,49 €

2n.- Capítol VI. - Inversions reals 2.882.127,19 €
E00 172 61000 - Construcció passera-mirador Vall Salina 26.678,79 €
E00 172 61900 - Recuperació casa del vigilant Parc Cultural 58.799,00 €
E00 153 61904 - Implantació Oficina Local d'Habitatge 29.000,00 €
E00 155 62900 - Arbrat i remodelació pg. Mossèn Joan Riba 2.323,00 €
E00 321 63200 - Reparació vestidors CEIP Mare de Déu Patrocini -8.438,79 €
E00 321 63300 - Reparació sistema de calefacció CEIP Mare de Déu Patrocini -40.867,00 €
E00 321 63301 - Reparació sistema elèctric CEIP Mare de Déu Patrocini 10.000,00 €
E00 169 63901 - Xarxa clavegueram part baixa la Coromina 158.303,00 €
E00 151 68200 - Nucli Antic BA200617 274.449,00 €
E00 154 68201 - Allotjaments protegits Fase I 59.490,00 €
Total Capítol VI.- Inversions reals 3.431.864,19 €

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de crèdit 4/2010, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al•legacions.”

1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2011.-

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que aquesta Alcaldia-Presidència, ha confeccionat el Pressupost general d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2010 i les Bases d’Execució del mateix, i emès l’informe preceptiu per part de la Comissió Informativa d’Hisenda.

Aquesta Alcaldia, en compliment del que disposa l'article 168.4) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 6 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article 18 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2011, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació així com les Bases d’Execució del mateix.

El resum dels quals és el següent:

I.- PRESSUPOST MUNICIPAL.-

1.- ESTAT D'INGRESSOS -
CAPÍTOLS
A) OPERACIONS CORRENTS:
1.- Impostos directes ............................................................ 1.955.774,00 €
2.- Impostos indirectes .......................................................... 100.771,00 €
3.- Taxes, preus públics i altres ingressos ................................ 940.373,00 €
4.- Transferències corrents ..................................................... 1.479.188,00 €
5.- Ingressos patrimonials ...................................................... 99.136,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL:
6.- Alineació d’inversions reals ........................................... 0,00 €
7.- Transferències de capital ............................................... 1.097.695,00 €
8.- Actius financers ............................................................. 0,00 €
9.- Passius financers ............................................................ 182.734,00 €
_____________________________________________________________
TOTAL ESTAT INGRESSOS ............................................ 5.855.671,00 €


2.- ESTAT DE DESPESES.-


A.- CLASSIFICACIÓ PROGRAMES DESPESES:

GRUPS
1.- Serveis públics bàsics ................................................2.238.483,00 €
2.- Actuacions de protecció i promoció social ..................... 212.933,00 €
3.- Producció de béns públics de caràcter preferent ........... 815.392,00 €
4.- Actuacions de caràcter econòmic ............................... 1.188.973,00 €
9.- Actuacions de caràcter general ................................870.579,00 €
0.- Deute públic ................................................................529.311,00 €
TOTAL ESTAT DE DESPESES .............................. 5.855.671,00 €


B.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA:
CAPÍTOLS
A) OPERACIONS CORRENTS:
1.- Despeses de personal ................................................2.252.984,00 €
2.- Despeses de béns corrents i de serveis .......................... 1.656.533,00 €
3.- Despeses financeres .............................................. 83.993,00 €
4.- Transferències corrents ............................................ 136.414,00 €

B)OPERACIONS DE CAPITAL:
6.- Inversions reals .............................................................. 1.280.429,00 €
7.- Transferències de capital ............................................... 0,00 €
8.- Variació d’actius financers ............................................ 0,00 €
9.- Variació de passius financers ......................................... 445.318,00 €
TOTAL ESTAT DESPESES .................................... 5.855.671,00 €

Segon.- De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 6 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el Pressupost aprovat s’exposarà al públic durant un termini de QUINZE DIES hàbils, als efectes de reclamacions i es considerarà definitivament aprovat si a l’acabament del període d’exposició pública no s’haguessin presentat reclamacions.”

1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2011.-

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, article 291 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, els articles 126 i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, i articles 25, 26, 28.1, i 54.1 a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, determinen que les Corporacions Locals aprovaran anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s'aprovi el Pressupost, la qual comprendrà la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories dels llocs de treball en que s'integrin els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, agrupats indicant la denominació d'aquesta, el nombre de llocs de treball que es constitueixen, el nombre dels que es trobin vacants i el grup a que pertanyin, d'acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Aprovar la Plantilla de Personal d'aquest Ajuntament per a l'any 2011, que es conté en la documentació annexa a aquest dictamen i que forma part del mateix comprenent en el seu detall els apartats següents:

a) Llocs de treball de funcionaris de carrera classificats en escales i subescales.
b) Llocs de treball subjectes a la legislació laboral.

Segon.- Publicar íntegrament la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de la seva aprovació.

Tercer.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”

1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Catàleg de Llocs Treball del Personal Funcionari i quadre de retribucions del personal laboral d’aquest Ajuntament.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès el que disposa l’article 22 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011, relatiu a l’increment de les despeses de personal al servei del sector públic, i en relació amb l’article 169 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, relatiu a l’estructura de retribucions del personal funcionari.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Les retribucions bàsiques del Personal Funcionari d’aquest Ajuntament, no tindran cap tipus d'increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2010, en compliment de l’article 22, punt 2, de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. En conseqüència la seva quantia queda fixada, segons l’article 22, punt 6, de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2011.

Segon.- La percepció del complement de destinació pel Personal Funcionari d’aquest Ajuntament, es realitzarà en base als diferents llocs de treball que es fixen en el catàleg de llocs de treball. La quantia del complement de destinació serà la que fixi l’article 26, punt 1, apartat C), de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2011.

Tercer.- Aprovar el catàleg de llocs de treball del Personal Funcionari d’aquest Ajuntament, que s’adjunta al present dictamen.

Quart.- Les retribucions del Personal Laboral d’aquest Ajuntament, no tindran cap tipus d'increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2010, en compliment dels articles 22 punt 5 i 27, punt 1, de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2011.

En conseqüència, aprovar el quadre de retribucions del Personal Laboral que s’adjunta.”

1.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a de la revisió anual del Padró municipal d’habitants , amb referència a l’1 de gener de 2010.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de gener de 2010, cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a terme durant l'exercici anterior.

Vista la Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Sots-secretaria del Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual es disposa la publicació de l'1 d'abril, de la presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística, i del director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal. (BOE núm. 87, d'11 d'abril de 1997).

Atès el que disposa l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, R.D. 2612/1996, de 20 de desembre.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent

ACORD
Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de gener de 2010, amb tota la documentació que comprèn, i formalitzar les actuacions portades a terme durant l'exercici anterior.

El resum numèric de l'esmentada revisió anual dóna els resultats següents:

POBLACIÓ DEL MUNICIPI A 1-1-2009 5.234 habitants
ALTES (de l'1-1-09 al 31-12-09) 184 habitants
BAIXES (de l'1-1-09 al 3l-12-09) 193 habitants

POBLACIÓ DEL MUNICIPI A 31-12-2009 5.225 habitants

2.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
2.1.- REGIDORIA D’HISENDA

2.1.1.- Dictamen de la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda relatiu a la imposició de les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra “Urbanització del Sector del Pla de la Salut, Fase I: Execució del mur de contenció”, l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“El Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament en data 5 de novembre de 2009, com a obra municipal ordinària, el Projecte executiu “Urbanització del Sector del Pla de la Salut, Fase I: Execució del mur de contenció”, redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques, Sr. Abel Cots Duocastella, amb un pressupost d’execució per contracte sense IVA, de 52.834,36€.
(Amb la modificació del tipus d’IVA el pressupost total puja a 62.344,54 € IVA inclòs)

Per part dels Serveis Tècnics municipals, ha estat redactat el projecte per l’aplicació de contribucions especials als veïns afectats per aquestes obres.

Els serveis tècnics municipals i el secretari interventor han emès els corresponents informes tècnic i jurídic, que consten en l’expedient.

D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són atribuïts. L’obra de “Urbanització del Sector del Pla de la Salut, Fase I: Execució del mur de contenció”, té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

D’acord amb l’article 15.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, correspon a les entitats locals acordar la imposició i ordenació dels seus tributs propis. Concretament pel que fa a les contribucions especials, l’art. 34.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals preveu que l’exacció de les contribucions especials precisarà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas concret.

La base imposable serà com a màxim de 80.939,49€, corresponents al 90% del cost que l’Ajuntament suporta per la realització d’aquesta obra, que no supera el límit exigit per la llei.

La Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents

ACORDS
Primer.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra “Urbanització del Sector del Pla de la Salut, Fase I: Execució del mur de contenció”, l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.

Segon.- Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents determinacions:

a) El cost previst de l’obra es fixa en 89.932,77 €, essent aquest el cost suportat per l’Ajuntament. (El 10% del cost total aportat per l’Ajuntament es de 8.993,28 €).

b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 80.939,49€, corresponents al 90% del seu cost. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.

c) S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres lineals de façana dels immobles.

Tercer.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul aplicable, segons consta en el document annex.

Quart.- Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, dins els quals els interessats poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. Tanmateix, durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en Associació Administrativa de Contribuents.

Cinquè.- Si no es produeixen reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà en el BOP.

Si es produeixen reclamacions, s’hauran de resoldre pel Ple de la corporació per majoria simple abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials.

Sisè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin.

Setè.- Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions especials en terminis fraccionats si així ho sol•liciten els interessats.

Vuitè.- Aplicar l’Ordenança General de Contribucions especials en tot el que no estigui previst en aquesta acord.”

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les catorze hores trenta-cinc minuts de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.
© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat