Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2010-11-04
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 4 de Novembre de 2010

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 4 DE NOVEMBRE DE 2010

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 4 de novembre de 2010, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l’assistència dels regidors que a continuació s’indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusa la seva absència el regidor:

SR. JOSEP BATISTA TROBALON

El President obre l’acte i s’entra a conèixer els assumptes inclosos a l’Ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Examinada l’acte de la sessió següent: Ple ordinari de data 8 de juliol de 2010, s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 115 al 152 de 2010, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 76 al 151 de 2010, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 3/2010, dins el pressupost municipal vigent.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden demorar-se fins a l’exercici 2011, i no existint crèdit consignat al pressupost vigent, procedeix tramitar crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari i necessari per fer front a les despeses que es diran.

Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden demorar fins a l’exercici del 2011.

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 3/2010, dins el pressupost municipal vigent.

4.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
4.1.- REGIDORIA D’HISENDA

4.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda relatiu a l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2011

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.

Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.

Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la Secretaria-Intervenció favorable a l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per l’exercici 2011.

La Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents

ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2011 i següents.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de les Ordenances fiscals, determinant els elements que ha de fixar l’Ajuntament, que a continuació es relacionen:

Tercer.- Derogar, amb efectes de 01-01-2011 la Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa que a continuació es relaciona: Ordenança fiscal nº 26 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques.

Quart.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de competència local i aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la mateixa.
ió proporcional de la quota.

Cinquè.- Imposar la taxa per utilització privativa o aprofitament especials del domini públic local i aprovar la Ordenança fiscal reguladora de la mateixa.

Sisè.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2010:

Setè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2011, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:

1) Es publicarà la relació d’ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2010, es farà públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades a l’acord sisè.

Vuitè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.”

4.2.- REGIDORIA DE GOVERNACIÓ
4.2.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada de Governació relatiu a l’adhesió a la moció aprovada per l’Ajuntament de Sallent en data 3 de setembre de 2010, relativa a sol•licitar al Govern de la Generalitat, que subvencioni el servei de policia local.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“En data 20 de setembre de 2010, s’ha rebut en aquest Ajuntament la notificació del ple de l’Ajuntament de Sallent en la qual sol•liciten a la Generalitat finançament pel servei de policia local.

Atès que el contingut d’aquesta moció és compartit per aquest Ajuntament, i que l’ha plantejat en diverses ocasions als responsables de Seguretat del Govern de la Generalitat.

La tinent d’alcalde delegada de Governació, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent

ACORD
Adherir-se a la moció aprovada per l’Ajuntament de Sallent en data 3 de setembre de 2010, relativa a sol•licitar al Govern de la Generalitat, que subvencioni el servei de policia local, segons el text dels acords que s’acompanya:

"Primer.- Demanar al Departament d’Interior, Secretaria de Seguretat Pública, que aprovin la concessió de subvencions o ajuts amb períodes anuals per els municipis mitjans o petits que disposin de cos de policia local, per tal de col•laborar en el finançament del seu cost global, per poder seguir prestat uns serveis del tot necessaris a la ciutadania.

Segon.- Comunicar-ho als municipis mitjans i petits de la Catalunya Central pel seu coneixement i adhesió si s’escau a aquesta.

Tercer.- Comunicar-ho al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i concessió dels ajuts i subvencions sol•licitants."

4.3.- REGIDORIA DE SERVEIS
4.3.1.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat de Serveis relatiu a l’aprovació de la revisió de preus del contracte de recollida de residus sòlids urbans i servei de neteja viària, a favor de l'empresa Jaume Oró, SL.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atesa la sol•licitud presentada per l'empresa Jaume Oró, S.L., amb CIF B-25271057 , per la revisió de preus amb data 1 de juny de 2010, per la prestació dels serveis de recollida de residus sòlids urbans i neteja viària al nostre terme municipal.

Atès que d’acord amb el plec de condicions que van regular la contractació dels esmentats serveis, per procedir a la revisió de preus, s’han de tenir en compte les variacions oficials que es produeixen en els índexs que afecten els diferents apartats revisables que conformen el preu.

El Tinent d'Alcalde delegat de Serveis, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent

ACORD
Aprovar la revisió de preus del contracte de recollida de residus sòlids urbans i servei de neteja viària, a favor de l'empresa Jaume Oró, SL, amb CIF B-25271057, concessionària dels serveis; i en conseqüència aprovar l'import de 20.693,40 € mensuals, IVA inclòs, pel servei de recollida de residus sòlids urbans i servei de neteja viària, resultant d’aplicar el coeficient de revisió de l'1,124579812, amb efectes de data 1 de juny de 2010.”

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-dues hores quinze minuts de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.

DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat