Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2010-11-02
Anar a l'inici de la pàgina

Dimarts, 2 de Novembre de 2010

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2010

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 2 de novembre de 2010, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, Josep Maria SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JORDI CASAS PONS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusen la seva absència els Regidors:

SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. RAMON FIGULS ALONSO


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.1.- Formació de les Meses Electorals, mitjançant sorteig públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya 2010, a celebrar el dia 28 de novembre de 2010, convocades pel Decret 132/2010, de 4 d’octubre.-

La Secretària llegeix l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny que diu el següent:

“La formació de les Meses pertoca als ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona.

El president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la Secció corresponent, que siguin menors de seixanta-cinc anys i que sàpiguen llegir i escriure. El president haurà de tenir el títol de batxiller o el de Formació Professional de segon Grau o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent.
Es procedeixi de la mateixa forma al nomenament de dos suplents per a cada un dels membres de la Mesa.

El sorteig esmentat es realitzarà entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria.” I explica que en aquest moment ens trobem dins d’aquest període.

A continuació explica el procediment a seguir per aquesta formalització de les Meses Electorals.

Consistirà en un sorteig públic, mitjançant el programa informàtic “Elector procés Electoral i Escrutini amb la modalitat de sorteig de número inicial per a la designació de càrrecs i número de salt manual”, que automàticament donarà els resultats.

Finalitzat el procediment, queden constituïdes les Meses Electorals, a la vista del cens, per raó del sorteig, les qual s’adjunten a l’acta, que son aprovades per unanimitat dels 8 membres presents.

Acordant-se així mateix, remetre la corresponent documentació a la Junta Electoral de Zona, per la seva supervisió.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les tretze hores vint minuts de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat