Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2010-09-02
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 2 de Setembre de 2010

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 2 DE SETEMBRE DE 2010

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 2 de setembre de 2010, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

Examinades les actes de les sessions següents: Ple extraordinari de data 14 d’abril de 2010 i Ple ordinari de data 6 de maig de 2010, s’aproven per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 76 al 79 i 82 al 113 de 2010, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 76 al 79 i 82 al 113 de 2010, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 114/2010, de 26 d’agost de 2010, relatiu al projecte de Nomenclàtor de Cardona.

La secretària que subscriu, llegeix el decret de l’alcaldia núm. 114/2010, següent:

“Atesa la realitat de l’actual nomenclàtor de Cardona, on es constata duplicitat de numeració d’edificis, carrers sense nom, irregularitats lingüístiques i la inadequada denominació de la categoria d’algunes vies públiques, s’imposa la elaboració d’un nou nomenclàtor de Cardona.

Atès que, en el moment actual d’aprovació del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, es pertinent revisar la situació de carrers, vies públiques, ponts i altres indrets, per donar-els-hi nom allà on no n’hi ha i, alhora, procedir a una correcta numeració, ja que l’actual en alguns llocs es caòtica i en altres convé donar-li numero per seguretat jurídica.

Atès que, per tal de aprovar un nomenclàtor de Cardona que s’ajusti als preceptes del vigent Reglament municipal d’honors i distincions de la vila de Cardona, s’ha investigat els noms històrics o geogràfics o tradicionals dels indrets a denominar. A tal efecte, una comissió tècnica formada per Jaume Barberà, Jesús Casas, Andreu Galera, Pere Guitart i Antònia Serena, coordinada per la Secretària-Interventora, s’ha encarregat d’estudiar-ho havent presentat una proposta que inclou els noms geogràfics, històrics o tradicionals que consten en l’expedient i que s’elevaran al Ple per a la seva aprovació.

Atès que, de conformitat amb el que preveu el Reglament d’Honors i distincions esmentat, procedeix instruir expedient en el cas de donar nom de persones físiques, designant instructor/a i secretari/a.

Vist el Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988 de 17 d’octubre, així com el Reglament estatal de població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986 d’ 11 de juliol, modificat pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.

Aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les atribucions legalment conferides,

HA RESOLT

1. INCOAR expedient d’honors i distincions per tal de donar el nom de les personalitats històriques que es diuen, als carrers o vies públiques que així mateix s’indiquen:

1.1. Carrer de l’Abat Oliva. Tram entre el carrer Pau Casals i la carretera del Miracle per la zona d’equipaments.
1.2. Plaça d’Alberto Thièbaut. Rotonda de la Coromina davant l’hotel d’enginyers d’Ercros Industrial SA.
1.3. Plaça d’Angel Guimerá. Plaça pública situada entre la cantonada del carrer de l’Esglèsia i el carrer de la Mel, en el nucli urbà de la Coromina.
1.4. Passatge del Baró de Meer. Tram que connecta el carrer del Canonge Miquel Mitjans, el carrer de Pau Vila i el carrer de Ramon de Franch i Capdevila, sota la torre del mateix nom.
1.5 Carrer d’en Calvet. Tram de via principal entre el carrer de Sant Jordi de la Coromina al límit del sòl urbá.
1.6 Plaça del Comte Guifré el Pelós A la plaça central de la zona d’equipaments de l’antic escorxador.
1.7 Plaça del Crispí. Zona que hi ha entre el carrer de la Mel i el carrer de l’Església de la Coromina.
1.8 Plaça d’Emili Viader. A l’esplanada del Parc Cultural de la Muntanya de Sal.
1.9 Carrer de Joan Coromines. Al tram entre la crta del Miracle fins el carrer dels Collasos
1.10 Passatge de Josep Ballaró. Tram d’escales que connecta el carrer de Sant Ramon Nonat amb la carretera del Miracle.
1.11 Passatge de Manuel Viola. Tram que connecta el carrer de Jaume Balmes amb el carrer de l’Església de la Coromina
1.12 Passatge de Mn Josep Sanmartí. Tram que connecta el carrer de Jaume Balmes amb el carrer Església de la Coromina.
1.13 Passatge del Notari Tomasa. Tram que connecta el carrer de l’Andulset amb el carrer de les Rodes.
1.14 Carrer de Ramon de Franch i Capdevila. Tram que va del carrer de la Pietat i el Passatge del Baró de Meer a la zona de la capella de la Pietat.
1.15 Passatge dels Salats. Tram d’escales que connecta la carretera del Miracle amb el carrer d’Eudald Clotet.

2. Nomenar instructora de l’expedient a la Sra. Montserrat Obradors i Palau, segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Cardona, i com a secretària a la Sra. Maria Àngels Clotet i Miró, secretaria general d’aquest Ajuntament.

3. Exposar al públic el projecte de Nomenclàtor de Cardona, durant el termini d’un mes, que inclou:

3.1 Nova denominació de carrers o vies públiques sense nom, amb proposta de donar-hi nom de persones físiques i noms geogràfics, històrics o tradicionals o subjectes al Reglament municipal d’honors i distincions.
3.2 Proposta d’ampliació de l’àmbit de trams de xarxa viària municipal
3.3 Proposta de canvi de tipus de via de la xarxa viària municipal
3.4 Proposta de correcció lingüística dels noms de la xarxa viària municipal.
3.5 Llistat complert de noms de la xarxa viària municipal
3.6 Regularització dels noms de parcs i jardins
3.7 Regularització dels noms dels ponts, viaductes i túnels i proposta de nous noms.
3.8 Regularització dels noms de les seccions del Cementiri Municipal.
3.9 Proposta de numeració de carrers o vies públiques.”

La Presidència declara que la Corporació Municipal es dóna per assabentada del decret.

3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Compte General del Pressupost Municipal de l’exercici de 2009.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“El Compte General del Pressupost corresponent a l’exercici de 2009, ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament i exposat al públic, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el dia 21 de juliol de 2010, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, no havent-se presentat cap reclamació, durant el termini de quinze dies i vuit dies més.

Aquesta Alcaldia-Presidència, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost Municipal de l’exercici de 2009, rendit per l'Alcalde, integrat pels comptes i estats anuals que consten en l’expedient i que ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament i exposat al públic pel termini previst a l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sense que s’hagi presentat cap reclamació.

Segon.- L’aprovació del Compte General a que fa referència l’acord anterior, s’entén se’ns perjudici de la fiscalització externa de la Sindicatura de Comptes, en virtut d'allò que disposa l’article 223 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a modificació de la Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2010 i del Catàleg de Llocs Treball del Personal Funcionari.-

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que en data 30 de desembre de 2009, es va aprovar la plantilla de personal i el catàleg de llocs de treball d'aquest Ajuntament, segons el que disposa l'article 22 de la Llei de Pressupostos Generals de l'estat per l'any 2010, relatiu a l'increment de les despeses de personal al servei del sector públic, i en relació amb l'article 169 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, per qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, relatiu a l'estructura de retribucions del personal funcionari.

Atès que en data 6 de juliol de 2010, per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, en relació amb l'expedient de revisió d'incapacitat, de la Sra. M. Dolors Vilatovà Barrera, s'ha comunicat la resolució de declarar que la Sra. M. Dolors Vilatovà Barrera no es troba en l'actualitat afectada de cap grau d'incapacitat permanent. En conseqüència, cal reintegrar-la a la Plantilla de Personal.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposta al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents:

ACORDS
Aprovar la modificació de la Plantilla de personal i el catàleg de llocs de treballs del Personal Funcionari d'aquest Ajuntament, amb la reincorporació de la Sra. M. Dolors Vilatovà Barrera, funcionaria administrativa d'aquest Ajuntament, amb efectes del dia 6 de juliol de 2010, que s'adjunta al present acord.”

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
4.1.- Moció contra el Corre Bou.

L’Alcalde diu que hi ha una moció presentada a l’inici pel Grup Municipal d’ERC, que ha estat consensuada una modificació per part dels tres grups municipals. Primer es llegirà la moció i després s’aprovarà la urgència o no per tractar-la.

La secretària que subscriu, llegeix la moció, següent:

“MOCIÓ SOBRE EL CORRE BOU DE CARDONA"

Atès què, entre les diferents expressions de la cultura popular catalana troben les festes dels correbous, que es celebren en diverses parts del nostre país. El correbou de Cardona, amb més de 600 anys d’història, forma part indiscutible del patrimoni cultural català. Moltes viles del nostre país celebren anualment festes relacionades amb els bous que es desenvolupen amb tota normalitat des del respecte a la tradició i, alhora, als animals.

Atès què el correbou de Cardona esdevé peça central de la Festa Major de la vila i així ho manifesten els seus ciutadans any rere any, amb la participació en els diferents actes festius. Conscients de la rellevància que adquireix aquest tema en el nostre municipi, creien que des de les més altes institucions del país cal avançar en la protecció d’aquesta tradició, per tal de garantir la seva continuïtat i preservació en el temps.

Atès què aquest Ajuntament està tramitant que la Festa Major-Correbou de Cardona sigui declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional.

És per aquests motiu que els Grups Municipals de CIU, PSC i ERC proposen al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
1. Demanar als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya que impulsin les iniciatives legislatives pertinents perquè la tradició del correbou de Cardona, amb més de 600 anys d’història, i que forma part indiscutible de la cultura popular del país , sigui degudament preservada.

2. Recolzar la petició presentada per les Colles del Corre de Bou/Penya Pagesos de Cardona, al Molt Hble. President de la Generalitat, amb motiu de la seva visita a Cardona el passat 30 de juliol, sol•licitant que es prenguin els acords de govern i les iniciatives legislatives pertinents per protegir i reconèixer el correbou de Cardona.”

La Presidència sotmet la urgència de la Moció a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-una hores cinquanta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat