Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2010-07-08
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 8 de Juliol de 2010

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 8 DE JULIOL DE 2010

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 8 de juliol de 2010, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors

Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari de data 4 de març de 2010 i Ple extraordinari de data 15 de març de 2010, s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.

2.- QÜESTIONS PRÈVIES
L’alcalde informa que en el dia d’ahir es va constituir en aquest mateix saló de sessions, el Consorci del Solsonès i Cardona per al Medi Ambient. És, digué, una fita simbòlica, amb un procés que si bé no ha sigut laboriós, si que ha sigut llarg en el temps. El Consorci, creiem, pot donar resposta complida i correcta a les obligacions que els dos ajuntaments tenen en molts àmbits. Un cop engegades les negociacions si va afegir el Consell Comarcal del Solsonès, i per a tots plegats, el servei amb el que s’inicia el Consorci, la recollida de la fracció orgànica, resultarà menys costós per als nostres ciutadans. En el Consorci tots treballem en la perspectiva d’anar assumint altres serveis importants per aquest territori.

2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 55 al 75 de 2010, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 55 al 75 de 2010, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.

3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
3.1.- Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 80/2010, de 30 de juny de 2010, relatiu a l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2009

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“DECRET D'ALCALDIA NÚM. 80/2010.- Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat, pels articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 51 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, de la Generalitat de Catalunya, i 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

Atès que, en compliment del que disposa l'article 6è del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, s'ha formulat, la liquidació d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2007, amb l'informe favorable de la Secretaria-Intervenció.

En conseqüència del que ha estat exposat, resolc i disposo:

Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2009, en aplicació d'allò que disposen els articles 191 del Text Refós de la a Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004 de 5 de març) i 90 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la qual és el següent:

Segon.- Disposar que es doni compte d'aquesta aprovació, al Ple de la Corporació en la primera sessió que es celebri, en aplicació d'allò que disposa l'article 193.4 del Text Refós de la a Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.”

La Presidència declara que la Corporació Municipal es dóna per assabentada del decret.

3.2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 81/2010, relativa la incorporació de romanents de crèdit procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici 2009, al pressupost de l’exercici 2010.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 81/2010.- Atès el que disposa l’article 182 del Text Refós de la a Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RDL 2/2004 de 5 de març) i l'article 47 del RD. 500/1990 de 20 d'abril pel que es desenvolupa el títol sisè de l'esmentada Llei, en matèria de pressupostos.

Atès allò disposat en l'esmentat article 47 del RD. 500/1990, els romanents de crèdit que s'incorporen corresponen tots ells a operacions de capital (article 182.1.c del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).

Atès allò disposat per l’article 182.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 48 del RD. 500/1990, es disposa de suficients recursos financers per a la incorporació d’aquests romanents de crèdit.

Atesa la proposta presentada per la Intervenció Municipal en el seu informe de data 29 de juny de 2010, aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les competències que li atorga l'article 21.1 f) de la Llei de Bases de Règim Local,

HA RESOLT
Autoritzar la incorporació de Romanents de Crèdit procedents de la liquidació del pressupost de l’exercici 2009, al pressupost de l’exercici 2010.

La Presidència declara que la Corporació Municipal es dóna per assabentada del decret.

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 2/2010, dins el pressupost municipal vigent.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden demorar-se fins a l’exercici 2011, i no existint crèdit consignat al pressupost vigent, procedeix tramitar crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari i necessari per fer front a les despeses que es diran.

Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden demorar fins a l’exercici del 2011.

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2010, dins el pressupost municipal vigent.

Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de crèdit 2/2010, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al•legacions.”

3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a donar compliment al Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i en conseqüència, aplicar amb efectes 1r de juny de 2010, la reducció de les retribucions bàsiques i complementàries previstes al Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig i als membres corporatius.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès el que disposa el Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, cal donar compliment a l'article 1 de l'esmentat Reial Decret-Llei, relatiu a la reducció de les despeses de personal al servei del sector públic, i en relació amb l'article 169 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, relatiu a l'estructura de retribucions del personal funcionari.

Atès el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 50 i 162 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 13 i 23 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, reguladors del dret dels membres corporatius a percebre retribucions i indemnitzacions per raó del càrrec.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Donar compliment al Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i en conseqüència, aplicar amb efectes 1r de juny de 2010, la reducció de les retribucions bàsiques i complementàries previstes al Reial Decret-Llei 8/2010, de 20 de maig, tant al Personal Funcionari com al Personal Laboral, atesa l'estructura retributiva d'aquest Ajuntament.

Segon.- Aplicar, amb efectes 1r de juny de 2010, una reducció del 5% a les retribucions i indemnitzacions dels membre corporatius, per assistència i concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col•legiats.”

3.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Cardona, de conformitat amb el que disposa l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya i nomenament dels membres de la comissió municipal de delimitació.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“D’acord amb el que preveu l’article 28.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, el Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del mapa municipal i comarcal de Catalunya, documents cartogràfics que determinen els límits territorials dels termes municipals i de les demarcacions comarcals i que s’ajusten al que resulti dels expedients de delimitació d’atermenament entre els diferents municipis limítrofs.

En data 4 de juny de 2010, la Direcció General d’Administració Local ha comunicat que a aquest efecte, escau iniciar l’elaboració dels mapes municipal de Navès, Pinós, Riner i Clariana de Cardener, motiu pel qual, en el termini màxim de dos mesos, aquest ajuntament ha d’adoptat el corresponent acord plenari per a l’inici de l’expedient de delimitació del municipi de Cardona i de nomenament de la comissió municipal de delimitació , la qual ha d’estar formada per l’Alcalde-President, dos regidors, un tècnic i el secretari de la corporació.

De conformitat amb el que disposa l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Cardona, en compliment de la comunicació de la Direcció General d’Administració Local de data 4 de juny de 2010, amb motiu de l’inici de l’elaboració dels mapes municipal de Navès, Pinós, Riner i Clariana de Cardener, de conformitat amb el que disposa l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Segon.- Nomenar els membres de la comissió municipal de delimitació que ha de representar l'Ajuntament de Cardona en les operacions de delimitació del terme municipal:

Alcalde-President: Josep Maria Sala i Esteban.

Regidors:
Cloti Farràs i Company, Tinent d’Alcalde delegada de Governació
Josep Serra i Casal, Regidor delegat d’Agricultura, Via Pública i Protecció Civil.

Tècnic: Pere Guitart i Perera, Aparellador municipal

Secretària: Maria àngels Clotet i Miró, Secretària-Interventora

Tercer.- Notificar aquest acord als Ajuntaments veïns i al Departament de Governació i Administracions Públiques.

Quart.- Notificar als propietaris de les finques afectades els acords i la data de les operacions de delimitació, una vegada que l’Ajuntament de Cardona hagi nomenat la seva comissió i hagi estat determinada la data de les operacions de delimitació.

Cinquè.- Facultar l’alcalde de la corporació perquè dugui a terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords.”

4.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
4.1.- REGIDORIA D’HISENDA
4.1.1.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d’Hisenda relatiu a la reserva de facultats municipals en matèria d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels quals els hi correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal que dites facultats es podran delegar en altres Entitats locals en quin territori estigui integrat el Municipi.

També l’article 8 del Test refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 2/2004, de 5 de març preveu fórmules de col•laboració entre Entitats locals, diferents de la delegació de funcions, per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i demés ingressos de dret públic municipals.

A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col•laboració que la Diputació de Barcelona ofereix als Ajuntaments de la província, en matèria de gestió dels seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, (ORGT) aquest Ajuntament amb anterioritat ha acordat delegar en la Diputació un conjunt ample de funcions de liquidació i recaptació dels seus ingressos.

L’anàlisi de la multiplicitat de funcions integrants de la gestió tributària, que va ser delegada amb caràcter general en la Diputació de Barcelona, aconsella clarificar la possibilitat que determinades actuacions de recaptació i gestió dels ingressos de dret públic municipals es duguin a terme pels serveis municipals i s’aprovin pels òrgans de l’ajuntament competents, ateses les facultats que reserva a l’Administració delegant l’article 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local.

En virtut del que s’ha exposat i per tal de millorar la eficiència de la col•laboració inter-administrativa i limitar els costos indirectes derivats del compliment d’obligacions formals dels ciutadans, la Tinent d’Alcalde delegada d’Hisenda, previ informe favorable de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents

ACORDS
Primer.- Especificar que, en relació als acords municipals adoptats amb anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona de facultats d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul•lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis públics, ho facin convenient.

Segon.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes escaients.”


4.2.- REGIDORIA DE GOVERNACIÓ
4.2.1.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada de Governació relatiu a sol•licitar a la Generalitat de Catalunya, l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou, 2010

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que entre els dies 11 i 19 del mes de setembre es celebrarà la Festa Major d’aquest municipi i dins l’àmbit de la mateixa els tradicionals Corre de Bous.

Atès que aquesta tradició està molt arrelada en aquest municipi des de fa segles existint documentació de la seva celebració des de l’any 1664, celebrant-se en la forma que habitualment es celebra des de començament de segle.

Atès que l’article 4 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, estableix la possibilitat de la realització de curses de braus a les places construïdes abans de l’aplicació de la Llei i els Corre de Bous Tradicionals sense mort de bou.

La tinent d’alcalde delegada de Governació, previ informe favorable de la Comissió informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent

ACORD
Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya, l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou.

A l’empara del que preveu l’article 4 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.”

4.2.1.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada de Governació relatiu a fixar els dies 12 i 13 de setembre, com a festes locals del municipi de Cardona, per a l’any 2011, corresponents a dilluns i dimarts, de Festa Major, respectivament.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que es dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius mitjançant acord del Ple de la Corporació tal i com estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.

La Tinent d’Alcalde delegada de Governació, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Fixar els dies 12 i 13 de setembre, com a festes locals del municipi de Cardona, per a l’any 2011, corresponents a dilluns i dimarts, de Festa Major, respectivament.

Segon.- Comunicar el present acord a la Delegació Territorial del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.”

4.3.- REGIDORIA D’URBANISME, OBRES PÚBLIQUES. MANTENIMENT I SERVEIS.-
4.3.1.- Dictamen del tinent d’alcalde delegat d'Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment i Serveis relatiu a l’actualització de l’increment mitjà de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua a poblacions per a l’any 2010, en un 2,2%, per part de l’empresa Associació del Fons d’Aimines.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“L’Associació del Fons d’Aimines, concessionària del servei municipal de subministrament d’aigua al municipi de Cardona ha informat a aquest Ajuntament que per tal de regularitzar les tarifes d’aigua potable l’empresa concessionària s’ha d’acollir a l’edicte del dia 11 de novembre de 2009, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, sobre l’actualització de l’increment mitjà de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua a poblacions per a l’any 2010.

En data 19 de novembre de 2009, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5509, publica l’edicte d’11 de novembre de 2009, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, sobre l’actualització de l’increment mitjà de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua a poblacions per a l’any 2010, autoritzant un 2,2% com a increment mitjà de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua que es mantindrà fins a la propera revisió, d’acord amb el procediment previst a l’article 2.1 del Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplicitat per a l’actualització dels preus i les tarifes que regula el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.

El Tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment i Serveis, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent

ACORD
DONAR-SE per assabentat de l’actualització de l’increment mitjà de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua a poblacions per a l’any 2010, en un 2,2%, per part de l’empresa Associació del Fons d’Aimines, concessionària del servei municipal de subministrament d’aigua al municipi de Cardona, previst a l’edicte d’11 de novembre de 2009, del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5509, de data 19 de novembre de 2009, d’acord amb el procediment previst a l’article 2.1 del Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema simplicitat per a l’actualització dels preus i les tarifes que regula el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.”

5.- ÀREA DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES
5.1.- REGIDORIA D’EDUCACIÓ
5.1.1.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d'Educació relatiu a autoritzar les tarifes per la Llar d’Infants Aliret, a aplicar durant el curs 2010-2011, d’acord amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal de Llar d’Infants.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2001, va adjudicar la gestió indirecta del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants, mitjançant concert, a l'Escola ALIRET, S.C.C.L.

Atès el que disposa la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants, relativa a les tarifes per a la prestació del servei.

Atès que la Llar d'Infants Municipal ALIRET, ha presentat proposta de preus pel curs 2010-2011.

La Tinent d'Alcalde delegada d'Educació, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent

ACORD
AUTORITZAR les tarifes presentades per la Llar d'Infants Municipal ALIRET, a aplicar durant el curs 2010-2011, d'acord amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal de Llar d'Infants.

6.- MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
6.1.- Moció contra la sentència del Tribunal constitucional en relació a l’Estatut de Catalunya

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atesa la sentència dictada pel Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Els grups municipals de Cardona per demostrar el seu desacord més profund, proposen al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Cardona a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya.

Segon.- Reiterar el nostre convenciment de la plena constitucionalitat de tot l’Estat, aprovar per les Corts Generals, el Parlament de Catalunya i el poble de Catalunya.

Tercer.- Defensar, més que mai, l’Autogovern de Catalunya, del qual l’Estatut n’és la seva màxima expressió i al qual els catalans i catalanes no pensem renunciar.

Quart.- Expressar la nostra decepció i indignació per un procés i una sentència que mai no s’hauria d’haver produït.

Cinquè.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Cardona a les màximes institucions del país: el president i el parlament, en les decisions que adoptin per fixar l’estratègia i el posicionament d’assolir plenament els objectius fixats a l’Estatut, en tot el seu abast.

Sisè.- Fer sentir la nostra veu expressant el nostre sentiment d’afirmació´ nacional i la nostra voluntat indeclinable de governar-nos, responent massivament a la manifestació convocada pel proper 10 de juliol a les 18 h.; instant així a la ciutadania del nostre municipi a participar-hi.

Setè.- Comunicar els anteriors acords al Parlament de Catalunya al Govern de la Generalitat, Associacions municipalistes de Catalunya, Tribunal Constitucional i Govern espanyol.”

7.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-
La secretària que subscriu, llegeix la moció presentada en aquesta sessió pel Grup Municipal d’ERC, següent:

“Atès que davant la sentència del Tribunal Constitucional espanyol contra l’Éstatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per referèndum popular el 18 de juny de l’any 2006, es retallen qüestions clau per a l’autogovern català com ara la llengua, la justícia i el finançament. Tenint en compte que la carta magna catalana és ja un text de mínims respecte del que va aprovar el nostre Parlament el 30 de setembre de 2005, que ja va ser retallat per les Corts espanyoles, i que va ser aprovat per àmplia majoria a les URNES pel poble català, la conclusió evident que se’n desprèn és que les aspiracions d’autogovern de la nació catalana no tenen cabuda a l’ordenament jurídic espanyol.

Atès que la reforma de la constitució espanyola amb l’objectiu de fer-hi possible l’encaix de les aspiracions d’autogovern de Catalunya es certifica com una quimera del tot impossible.

Atès que la sentència del Tribunal constitucional tanca, doncs, de forma definitiva el sostre d’autogovern de Catalunya dintre de l’estat espanyol, molt per sota de les aspiracions del poble català i per sota d’altres comunitats sense els antecedents històrics de Catalunya.

Atès que en una democràcia no pot valer més l’opinió d’uns jutges que la voluntat d’un poble.

Proposem els següents:

ACORDS
1.- Declarar l’AJUNTAMENT DE CARDONA moralment exclòs de l’àmbit de la Constitució espanyola.

2.- Fer una crida als veïns de CARDONA a participa als actes i manifestacions populars que es convoquin arreu de Catalunya en contra d’aquesta sentència.

3.- Fer arribar aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al President del Parlament de Catalunya i al Delegat del Govern de l’Estat a Catalunya.”

L’Alcalde sotmet a votació la urgència de la Moció, que no s’aprova per 7 vots en contra del Grup Municipal de CIU, 4 abstencions del Grup municipal socialista i 2 vots a favor del Grup Municipal d’ERC. Per tant, queda rebutjada la urgència i no es discuteix la moció presentada pel Grup Municipal d’ERC.

L’alcalde manifesta que, no obstant, es pot discutir la moció durant aquests mesos fins el proper ple que es celebri, però que l’actuació d’avui de presentar una segona moció abans de començar el ple, no pot servir de precedent.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-una hores quaranta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat