Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2010-05-06
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 6 de Maig de 2010

Ordre del dia

ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 6 DE MAIG DE 2010

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 6 de maig de 2010, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusen la seva absència els Regidors/res:
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.

Examinada l’acta de la sessió següent: Ple ordinari de data 7 de gener de 2010, s’aprova per unanimitat dels 11 membres presents de la Corporació.


2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 28 al 53 de 2010, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 28 al 53 de 2010, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.


3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.
3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona” al Sr. Toni Mujal i Obradors, distinció prevista a l’article 9 del Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006.

ACORDS
Primer.- Concedir el “Saler d’Or de la Vila de Cardona” al Sr. Toni Mujal i Obradors, distinció prevista a l’article 9 del Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006, en reconeixement de la molt meritòria trajectòria professional i artística, com a constructor de figures festives i entremesos, que durant 25 anys ha projectat el nom de Cardona arreu, a través de la construcció de més de 100 parelles de gegants.

Segon.- Inscriure aquesta distinció honorífica en el Llibre-Registre d’Honors i Distincions de Cardona.”


3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del protocol d’agermanament entre les ciutats de Cardona (Catalunya) i Mazères (Ariège).

ACORDS
Primer.- Aprovar el protocol d’agermanament entre les ciutats de Cardona (Catalunya) i Mazères (Ariège), d’acord amb el text que s’acompanya, i en base als antecedents, voluntat política i fonaments de dret que han quedat exposats.

Segon.- Facultar l’Alcalde-President, Josep Maria Sala i Esteban, per a la signatura de la documentació necessària per fer efectiu l’anterior acord.”


3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’adopció del compromís d’aprovar el Pla Local d’Habitatge de Cardona, en compliment de la disposició transitòria setena del Decret 13/2010, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012.

ACORD
Adoptar el compromís d’aprovar el Pla Local d’Habitatge de Cardona, en compliment de la disposició transitòria setena del Decret 13/2010, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Pla per al dret a l’habitatge del 2009-2012.”


3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a canviar el dia de la sessió ordinària del Ple del proper mes de juliol.

ACORD
Traslladar el Ple Ordinari del dia 1 de juliol de 2010, al següent dijous, dia 8 de juliol de 2010.”


4.- ÀREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.
4.1.- REGIDORIA D’URBANISME, OBRES PÚBLIQUES. MANTENIMENT I SERVEIS.

4.1.1.- Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat d'Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment i Serveis relatiu a l’aprovació de l’expedient de contractació d’obres ordinàries corresponent al projecte “Rehabilitació del Centre Cívic-Casal de Joves”, amb un pressupost de licitació de 1.240.304,48 €, inclòs l’IVA, de conformitat amb el projecte aprovat inicialment el dia 7 de gener de 2010.

ACORDS
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació d’obres ordinàries corresponent al projecte “Rehabilitació del Centre Cívic-Casal de Joves”, amb un pressupost de licitació de 1.240.304,48 €, inclòs l’IVA., de conformitat amb el projecte aprovat inicialment el dia 7 de gener de 2010, en virtut d’allò que estableixen els articles 93, 94 i 99 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP)i l’article 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. L’adjudicació es realitzarà mitjançant procediment obert amb l’aplicació de més d’un criteri de valoració, de conformitat amb allò que estableixen els articles 134, i 141 a 145 de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regular el contracte administratiu d’obres ordinàries corresponent al projecte “Rehabilitació del Centre Cívic-Casal de Joves”.

Tercer.- Convocar el procediment obert, amb caràcter ordinari no subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant.

Quart.- Delegar en la Junta de Govern Local, els acords d’adjudicació del contracte d’obra corresponent al projecte “Rehabilitació del Centre Cívic-Casal de Joves”.

Cinquè.- Facultar al senyor Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”


5.- ÀREA DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES.
5.1.- REGIDORIA D’EDUCACIÓ.-
5.1.1.- Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada d'Educació relatiu a l’autorització de les tarifes presentades per l'Escola Municipal de Música MUSICANT, a aplicar durant el curs 2010-2011, d'acord amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal d'Escola de Música.

ACORD
AUTORITZAR les tarifes presentades per l'Escola Municipal de Música MUSICANT, a aplicar durant el curs 2010-2011, d'acord amb la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives que regeix la prestació del Servei Públic Municipal d'Escola de Música.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les vint-i-una hores quaranta minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat