Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2009-06-04
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 4 de Juny de 2009

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 4 DE JUNY DE 2009

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 4 de juny de 2009, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY.
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU.
SR. RAMON VILELLA VILANOVA.
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA.
SR. RAMON FIGULS ALONSO.
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusa la seva absència el Regidor:
SR. JOSEP BATISTA TROBALON


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

1.1.- Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 53/2009, de 14 de maig, incoant l’expedient d’honors i distincions dirigit a la concessió del Saler d’Or de la vila de Cardona a les filles de Sant Josep.

RESOLC:

Primer.- Incoar Expedient d’Honors i Distincions dirigit a la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona” a la Congregació de Religioses Filles de Sant Josep, a l’empara i de conformitat amb els articles 3, 9 i 14 del Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006.

Segon.- Nomenar Instructora de l’expedient que ha d’acreditar els mèrits requerits en l’esmentat Reglament, a la Sra. Montserrat Obradors i Palau, Tinent d’Alcalde-Presidenta de l’Àrea de Serveis d’Atenció a les Persones i Secretària de l’expedient, a la Dra. Maria Àngels Clotet i Miró, Secretària-Interventora de l’Ajuntament.”

La Presidència declara que la Corporació Municipal es dóna per assabentada del decret.


1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a la concessió del “Saler d’Or de la Vila de Cardona” a la Congregació de Religioses Filles de Sant Josep.

ACORDS

Primer.- Concedir el “Saler d’Or de la Vila de Cardona” a la Congregació de Religioses Filles de Sant Josep, distinció prevista a l’article 9 del Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona, de 16 de febrer de 2006, en reconeixement dels mèrits assolits durant una llarga i molt meritòria trajectòria de 120 anys de servei a Cardona, acollint i tenint cura de malalts i gent gran de Cardona i comarca, a la Residència de la Tercera Edat Sant Jaume.

Segon.- Inscriure aquesta distinció honorífica en el Llibre-Registre d’Honors i Distincions de Cardona.”


2.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
2.1.- REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

2.1.1.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada de Governació relatiu a sol•licitar a la Generalitat de Catalunya, l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou 2009.

ACORD:

Sol•licitar a la Generalitat de Catalunya, l’autorització corresponent per celebrar, en el marc de la Festa Major de la Vila, el Corre de Bou, durant els dies següents:

Dia 12 de setembre, dissabte.
A les 8,00 h...............................Tancada de Braus
A les 20,00 h.............................Corre de Bou tradicional

Dia 13 de setembre, diumenge.
A les 17,30 h.............................Corre de Bou tradicional

Dia 14 de setembre, dilluns.
A les 17,30 h.............................Corre de Bou tradicional

Dies 17, 18 i 19 de setembre, dijous, divendres i dissabte, respectivament.
A les 22,00 h.............................Vaquetes (Corre de Bou popular)

Dia 20 de setembre, diumenge.
A les 17,00 h.............................Corre de Bou benèfic

A l’empara del que preveu l’article 4 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals.”


2.2.- REGIDORIA D'URBANISME, OBRES PÚBLIQUES, MANTENIMENT I SERVEIS

2.2.1.- Dictamen del tinent d’alcalde delegat d'Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment i Serveis, relatiu a l’aprovació de l’expedient de contractació per a la concessió administrativa de la Gestió del Servei Municipal de la Deixalleria de Cardona.

ACORDS

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per a la concessió administrativa de la Gestió del Servei Municipal de la Deixalleria de Cardona, a adjudicar mitjançant procediment obert, tal com estableix l'article 234 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; i a l’article 273 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atès que es tindrà en compte, a com a criteris de valoració, a més del preu, d’altres, als efectes de determinar l’oferta, en conjunt, més avantatjosa.

Es fixa en 48.140,85 € preu total anual (exclòs el 7% d’IVA), d’acord amb els termes que preveu l’article 4 del Plec de clàusules administratives.

Segon.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules Administratives, Particulars i el Plec de Condicions Tècniques que regirà la contractació pel procediment obert, del Servei Municipal de la Deixalleria de Cardona, en règim de concessió.

Tercer.- Convocar el procediment obert, mitjançant anunci a publicar en el Perfil del contractant, al Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart.- Facultar al senyor Alcalde-President per a la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.”


3.- ÀREA DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES
3.1.- REGIDORIA D’EDUCACIÓ

3.1.1.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d'Educació relatiu a l’acceptació de la subvenció concedida per al curs 2008-2009, amb destí a l’Escola de Música Municipal MUSICANT, d’import 109.200,00 euros.

ACORD

Acceptar, de manera expressa la subvenció concedida per al curs 2008-2009, per Resolució del Departament d’Educació, EDU/1348/2009, de data 7 de maig de 2009, a l’Ajuntament de Cardona, amb destí a l’Escola de Música Municipal MUSICANT (codi 08059901), d’import 109.200,00 euros.”
© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat