Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2009-05-07
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 7 de Maig de 2009

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 7 DE MAIG DE 2009

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 7 de maig de 2009, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.

Excusa la seva absència el Regidor:
SR. JOSEP BATISTA TROBALON

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions següents: Ple ordinari de data 8 de gener de 2009, Ple extraordinari de data 23 de gener de 2009 i Ple extraordinari de data 20 de febrer de 2009.


3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’abril de 2009, relatiu a l’aprovació del Conveni de col•laboració a subscriure entre el Departament de Política Territorial i obres Públiques i l’Ajuntament de Cardona, a l’objecte de fixar un marc de col•laboració pel que fa al traspàs de la titularitat de la carretera C-1410a del pk 29,160 al pk 30,800 i per a la cessió del nou vial “Variant de la C-1410a al nucli de la Coromina. Tram Cardona” i del nou vial construït en el marc “Obra d’emergència, Desviament provisional de la Carretera C-1410a a la Coromina. Tram: Cardona.”

ACORDS:

Primer.- Aprovar l’esborrany del Conveni de col•laboració a subscriure entre el Departament de Política Territorial i obres Públiques i l’Ajuntament de Cardona, a l’objecte de fixar un marc de col•laboració pel que fa al traspàs de la titularitat de la carretera C-1410a del pk 29,160 al pk 30,800 i per a la cessió del nou vial “Variant de la C-1410a al nucli de la Coromina. Tram Cardona” i del nou vial construït en el marc “Obra d’emergència, Desviament provisional de la Carretera C-1410a a la Coromina. Tram: Cardona.”

Segon.- Facultar l’alcalde a subscriure el present Conveni de conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.”


3.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial amb la consideració d’obra el projecte executiu anomenat “Urbanització del Sector del Pla de la Salut, Fase I: Execució del mur de contenció”, redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques, Sr. Abel Cots Duocastella, amb un pressupost d’execució per contracte de 61.287,86 euros, IVA inclòs, i aprovar, alhora, de forma inicial, la relació detallada de béns i drets afectats per l’execució del projecte esmentat.

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment, amb la consideració d’obra el projecte executiu anomenat “Urbanització del Sector del Pla de la Salut, Fase I: Execució del mur de contenció”, redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques, Sr. Abel Cots Duocastella, amb un pressupost d’execució per contracte de 61.287,86 euros, IVA inclòs, i aprovar, alhora, de forma inicial, la relació detallada de béns i drets afectats per l’execució del projecte esmentat, i en el seu cas, susceptibles d’ocupació, que figura com annex als presents acords, d’acord amb el que preveu l’article 235.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny.

Segon.- Sotmetre el projecte esmentat –inclosa la relació detallada de béns i drets afectats que en forma part– a informació pública, per un període de trenta dies hàbils comptadors des de l’endemà de comptats a partir del dia hàbil següent al de la inserció del corresponent anunci en l’últim dels Butlletins Oficials, durant els quals es podrà examinar el projecte i formular-hi les al•legacions i reclamacions pertinents; i a efectes, alhora, de corregir possibles errors en la relació de béns i drets afectats i, per últim, amb la finalitat afegida de poder al•legar, si s’escau, el que es consideri pertinent sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat material o legal.

Tercer.- Notificar personalment els presents acords als titulars afectats per l’execució del projecte d’acord amb l’article 31 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny.

Quart.- Facultar l’Alcalde-President per la signatura de la documentació necessària per a la complimentació de l’expedient.


4.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.
4.1.- REGIDORIA D’HISENDA.

4.1.1.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d'Hisenda, relatiu a la concertació una operació de crèdit amb l'entitat de crèdit CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA", a l'empara del Contracte de Financiació subscrit entre l'Institut de Crèdit Oficial ("ICO") i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("La Caixa"), corresponent a la Línia ICO-TURISME TRAM PÚBLIC 2008, consistent en subscriure un préstec per valor de 306.000,00 €.

ACORDS

Primer.- Concertar una operació de crèdit amb l'entitat de crèdit CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, "LA CAIXA", a l'empara del Contracte de Financiació subscrit entre l'Institut de Crèdit Oficila ("ICO") i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("La Caixa"), corresponent a la Línia ICO-TURISME TRAM PÚBLIC 2008, consistent en subscriure un préstec per valor de 306.000,00 €.

Segon.- Facultar a l'Alcalde-President, Josep Maria Sala i Esteban, per a la signatura de la documentació necessària per fer efectiu l'anterior acord.

Tercer.- Comunicar a la DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, la formalització del préstec abans esmentat.


4.2.- REGIDORIA D’URBANISME, OBRES PÚBLIQUES, MANTENIMENT I SERVEIS.-

4.2.1.- Dictamen del tinent d’alcalde delegat d'Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment i Serveis, relativa a la suspensió cautelar de l’atorgament de llicències urbanístiques en l’àmbit afectat per l’atermenament del tram del riu Cardener des d’aigües amunt del desviament a Cardona fins a la resclosa de l’aranyó.

ACORDS

Primer.- Suspendre cautelarment l’atorgament de llicències urbanístiques i d’altres autoritzacions municipals annexes establertes per la legislació sectorial vigent, a l’àmbit delimitat en l’expedient incoat per l’Agència Catalana de l’Aigua, d’atermenament del tram del riu Cardener des d’aigües amunt del desviament a Cardona fins a la resclosa de l’Aranyó, corresponent a part de l’antiga llera del riu, per termini d’un any i sens perjudici del què preveu l’article 72 de la Llei d’urbanisme. Tot això als efectes de la cessió dels terrenys pertinents a favor d’aquest Ajuntament.

Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis el present acord, juntament amb el plànol identificatiu de l’àmbit de la suspensió, tal i com preveu l’art. 71.3 de la Llei d’urbanisme.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat