Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2009-03-05
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 5 de Març de 2009

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 5 DE MARÇ DE 2009


A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,30 hores del dia 5 de març de 2009, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU
SR. RAMON VILELLA VILANOVA
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA
SR. RAMON FIGULS ALONSO

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.-

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions següents: Ple ordinari de data 6 de novembre de 2008 i Ple extraordinari de 31 de desembre de 2008.

Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari de data 6 de novembre de 2008 i Ple extraordinari de 31 de desembre de 2008, s’aproven per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.


2.- QÜESTIONS PRÈVIES.

2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 136 al 137 de 2008 i de l’1 al 22 del 2009, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms. 136 al 137 de 2008 i de l’1 al 22 del 2009, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.


3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

3.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament d’un representant de l’Ajuntament de Cardona en el Consorci per a la gestió teledigital Bages/Berguedà/Solsonès.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Cardona al Consorci per la gestió teledigital Bages/Berguedà/Solsonès, al Regidor delegat de Noves Tecnologies, Sr. Jordi Davins i Pey, de conformitat amb l’article 11 dels Estatuts del Consorci.

Segon.- Comunicar el present acord a l’Ajuntament de Manresa, per tal d’efectuar la corresponent sessió plenària constitutiva de l’esmentat Consorci.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del Grup Municipal de CIU (7) i del Grup Municipal Socialista (4) i 2 abstencions del Grup Municipal d’ERC.

4.- AREA D’HISENDA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI.-

4.1.- REGIDORIA D’URBANISME, OBRES PÚBLIQUES. MANTENIMENT I SERVEIS.-

4.1.1.- Dictamen del tinent d’alcalde delegat d'Urbanisme, Obres Públiques, Manteniment i Serveis, relativa a l’aprovació de la revisió de preus del contracte de serveis de neteja i manteniment de les instal•lacions de l’Ajuntament, a favor de l’empresa LESAN Limpiezas, sl, concessionària del servei, amb efectes de l’1 de gener de 2009.

El Tinent d'Alcalde delegat de Serveis, previ informe de la Comissió informativa, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent

ACORD

APROVAR la revisió de preus del contracte de serveis de neteja i manteniment de les instal•lacions de l'Ajuntament de Cardona, a favor de l'empresa Lesan Limpiezas, SL, amb CIF B-60124831, concessionària del servei; i en conseqüència aprovar l'import de 8.309,06 € mensuals, IVA inclòs, resultant d'aplicar el 1,6 % , amb efectes de data 1 de gener de 2009.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.


5.- ÀREA DE SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES.-
5.1.- REGIDORIA D’EDUCACIÓ.-

5.1.1.- Dictamen de la tinent d’alcalde delegada d’Educació relativa a la manifestar la disconformitat amb que els ajuntaments de la comarca amb transport no obligatori hagin d’assumir la despesa d’aquest servei i demanar a la Generalitat de Catalunya que estableixi criteris racionals de distància en el finançament del transport escolar.

La Tinent d’Alcalde delegada d’Educació, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Manifestar la disconformitat amb que els Ajuntaments de la comarca amb transport no obligatori hagin d’assumir la despesa d’aquest servei i demanar a la Generalitat de Catalunya que es faci càrrec del transport escolar dels alumnes que estan en municipis amb diversos nuclis de població, de la mateixa manera que es fa amb els alumnes residents en nuclis de fora del terme municipal, a fi de mantenir la igualtat d’oportunitats dels escolars respecte a l’accés a l’escolarització.

Segon.- Demanar al Departament d’Educació que estableixi criteris racionals de distància en el funcionament del transport escolar.

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord als Consells Comarcals, per a la seva adhesió, i donar trasllat de l’acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments de la comarca.”


L’alcalde dóna la paraula la Sra. Montserrat Obradors perquè expliqui el dictamen.
Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.


6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

6.1.- L’Alcalde explica que, tal i com es va quedar a la comissió informativa, es proposa aprovar una moció relativa a declarar el municipi de Cardona com a Zona/Espai Lliure d’Organismes Modificats Genèticament, assumint el compromís de treballar en aquest sentit.


L’Alcalde passa a votació, la urgència de la Moció.


Votació:


Per això, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Declarar el municipi de Cardona com a Zona/Espai Lliure d’Organismes Modificats Genèticament, assumint el compromís de treballar en aquest sentit.

Segon.- Declarar l’Ajuntament de Cardona a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, a Catalunya, promou la prohibició dels cultius transgènics, un millor etiquetatge els aliments transgènics i la investigació dels seus efecte sobre el medi, la salut i l’àmbit socioeconòmic, instant al Parlament i els seus diputats a la seva aprovació.


L’Alcalde explica la moció i dóna la paraula als Grups Municipals.

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.

6.2.- L’Alcalde exposa que, com assumpte sobrevingut, cal donar coneixement de la sentència relativa al Recurs Contenciós Administratiu interposat el 2003, relativa a la reclamació d’indemnització per responsabilitat en el tema del corre bou de la Festa Major d’aquell any, i anuncia que es favorable a l’Ajuntament. Tot seguit dóna la paraula a la Secretària perquè llegeixi la sentència.


La Corporació, per unanimitat, es dóna per assabentada.
© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat