Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2007-03-01
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 1 de Març de 2007

Ordre del dia

1. Aprovació actes anteriors

1.1. Aprovació de les actes de les sessions següents: Ple extraordinari de data 28 de desembre de 2006; Ple Ordinari de data 4 de gener de 2007 i Ple extraordinari de data 22 de gener de 2007.

2. Qüestions prèvies

2.1. Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 152 al 153 del 2006 i de l’1 al 32 del 2007, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

3. Alcaldia-Presidència

3.1. Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a ratificar l’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci Agència Local de Desenvolupament Forestal, en data 7 de novembre de 2006, relatiu a la dissolució de l’ens amb efectes de 31 de desembre de 2006.

4. Àrea d’Hisenda i Ordenació del territori

4.1. Regidoria d’Urbanisme, Obres i Serveis

4.1.1. Dictamen del Tinent d’Alcalde delegat d’Urbanisme, Obres i Serveis relativa a l’aprovació de la revisió de preus del contracte de serveis de neteja i manteniment de les instal•lacions de l'Ajuntament de Cardona, a favor de l'empresa Lesan Limpiezas, SL, concessionària del servei, amb efectes de data 1 de gener de 2007.

4.2. Regidoria de Règim Interior

4.2.1. Dictamen de la Tinent d’Alcalde delegada de Règim Interior relativa a actualitzar les tarifes del servei de taxi de Cardona per a l’any 2007, presentades per la Federació Catalana del Taxi d’acord amb Col•lectiu del Taxi de Cardona, atenent a l’entrada en vigor dels articles 32.1, 32.2 i 32.3 de la Llei del Taxi.

Acords adoptats

ACORDS 3.1:

“Primer. Ratificar l’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci Agència Local de Desenvolupament Forestal, en data 7 de novembre de 2006, relatiu a la dissolució de l’ens amb efectes de 31 de desembre de 2006.

Segon. Comunicar l’acord anterior al Consorci Agència Local de Desenvolupament Forestal, per a que es pugui fer efectiva la dissolució d’acord amb el que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.

ACORD 4.1:

“APROVAR la revisió de preus del contracte de serveis de neteja i manteniment de les instal•lacions de l'Ajuntament de Cardona, a favor de l'empresa Lesan Limpiezas, SL, amb CIF B-60124831, concessionària del servei; i en conseqüència aprovar l'import de 7.841,03 € mensuals, IVA inclòs, resultant d'aplicar el 2,8% , amb efectes de data 1 de gener de 2007.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.


ACORDS 4.2:

“Primer. Actualitzar les tarifes del servei de taxi de Cardona per a l’any 2007, presentades per la Federació Catalana del Taxi d’acord amb Col•lectiu del Taxi de Cardona, atenent a l’entrada en vigor dels articles 32.1, 32.2 i 32.3 de la Llei del Taxi, següents:

TARIFA 1
Concepte Preus (IVA inclòs)
Baixada de bandera T-1 2,93€
Km. Recorregut T-1 1,07€
Hora d’espera T-1 17,28€

TARIFA 2
Concepte Preus (IVA inclòs)
Baixada de bandera T-2 2,62€
Km. Recorregut T-2 0,97€
Hora d’espera T-2 15,71€

Suplements:
Embalums: (superiors a 55 x 35 x 35) 1,36€
Recollida fora de zona 1,36€
Animal domèstic (discrecional) 1,36€
Avís telefònic 1,36€

Les tarifes s’ajustaran a les normes d’aplicació següents:

a) La tarifa T-2 és d’aplicació al període diürn (7h - 21h) els dies laborables.
b) La tarifa T-1 és d’aplicació al període nocturn (21h - 7h) els dissabtes, festius i festes locals.
c) L’obligatorietat de canvi per part del taxista serà fins a 20 euros.

Segon. Comunicar a la Comissió de preus de Catalunya la proposta de tarifes de preus aprovada, per la seva aprovació definitiva.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 12 membres presents de la Corporació.
© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat