Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2008-12-31
Anar a l'inici de la pàgina

Dimecres, 31 de Desembre de 2008

Acords adoptats

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 31 DE DESEMBRE DE 2008


A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 13,00 hores del dia 31 de desembre de 2008, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària, sota la Presidència de l'Il•lm. Sr. Alcalde-President, JOSEP MARIA SALA I ESTEBAN, amb l'assistència dels Regidors que a continuació s'indiquen:

SRA. CLOTI FARRÀS COMPANY.
SRA. MONTSERRAT OBRADORS PALAU.
SR. RAMON VILELLA VILANOVA.
SR. DAMIÀ FORASTER COLELL
SR. JORDI DAVINS PEY
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS PONS
SRA. SARA GARCIA MURILLO
SR. JOSEP BATISTA TROBALON
SRA. SILVIA ROVIRA PLANAS
SR. JOAQUIM PALA COMAPOSADA.
SR. RAMON FIGULS ALONSO.

assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora de la Corporació, MARIA ÀNGELS CLOTET I MIRÓ.


El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es relacionen:

1.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

1.1.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit número 2/2008, dins el pressupost municipal vigent.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que, a fi d’atendre diverses obligacions municipals que no poden demorar-se fins a l’exercici 2009, i no existint crèdit consignat al pressupost vigent, procedeix tramitar crèdits extraordinaris, a fi i efecte d’habilitar el crèdit pressupostari i necessari per fer front a les despeses que es diran.

Aquesta Alcaldia Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Autoritzar els crèdits extraordinaris amb càrrec a majors ingressos i minoració de partides del pressupost municipal vigent, per finançar els costos necessaris per atendre les obligacions que en l’acord següent es diuen i que no es poden demorar fins a l’exercici del 2009.

Segon.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 2/2008, dins el pressupost municipal vigent, en la forma que es detalla a continuació:

ESTAT D’INGRESSOS

1r.- Capítol III.- Taxes i altres ingressos 626.634,60 €
39900 Altres ingressos imprevistos 18.816,11 €
39902 Altres ingressos ludoteca 4.083,99 €
Total Capítol III.- Taxes i altres ingressos 649.534,70 €

2n.- Capítol IV.- Transferències corrents 1.416.768,00 €
45500 Generalitat Catalunya subvencions vàries 9.000,00 €
45503 Generalitat Catalunya subvencions ocupació 18.425,63,00 €
46200 Diputació Barcelona subvencions vàries 5.357,00 €
Total Capítol IV.- Transferències corrents 1.449.550,63 €

3r.- Capítol VII.- Transferències capital 1.483.411,99 €
75547 Generalitat Catalunya subvenció Pla
Desenvolupament Turístic 141.733,37 €
75548 Generalitat Catalunya subvenció Comerç 10.000,00 €
Total Capítol VII.- Transferències capital 1.635.145,36 €

4t.- Capítol IX.- Variació passius financers 315.203,00 €
91701 Préstec 15.797,00 €
Total Capítol IX.- Variació passius financers 331.000,00 €


ESTAT DE DESPESES

1r.- Capítol I. - Despeses de personal 1.815.393,00 €
B02 121 12000 RB Serveis Generals -39.107,82 €
B04 222 12100 RC Policia 1.750,00 €
D06 452 13100 Retribucions Personal eventual estiu 5.314,17 €
D06 452 16000 SS Personal eventual estiu -1.663,61 €
Total Capítol I.- Despeses de personal 1.781.685,74 €

2n.- Capítol II. - Despeses de béns corrents i de serveis 1.460.111,60 €
B02 121 22100 Energia elèctrica Serveis Generals 3.500,00 €
B02 121 22201 Despeses postals 9.109,25 €
B02 121 22300 Despeses transport 600,00 €
B03 111 22601 Despeses protocol•làries i representació 5.000,00 €
B03 111 23100 Locomoció càrrecs electes 750,00 €
B04 222 20400 Lloguer vehicle Policia -9.000,00 €
B04 222 21300 Rep i mant aparells Policia 900,00 €
B04 222 21400 Rep i mant vehicles Policia 2.000,00 €
B04 222 22103 Combustible vehicle Policia 1.500,00 €
B04 222 22200 Telèfon Policia 2.000,00 €
B04 222 22620 Despeses diverses Policia 700,00 €
B04 222 22710 Retirada vehicles indegudament aparcats 150,00 €
B09 422 22200 Telèfon Ensenyament 1.700,00 €
B09 422 22620 Despeses diverses Ensenyament 907,64 €
C04 432 21000 Rep i mant via pública 7.282,48 €
C04 432 22620 Materials obres Brigada 9.924,38 €
C06 443 22620 Despeses diverses Cementiri 400,00 €
C07 434 21300 Rep i mant enllumenat públic 600,00 €
C08 442 22700 Contracte neteja edificis municipals 12.950,00 €
D04 451 22620 Actes Cardona 2014 9.000,00 €
D05 452 21201 Rep i mant instal•lacions esportives 9.321,07 €
D05 452 22620 Adquisició material esportiu 2.160,00 €
D05 452 22621 Promoció esportiva 931,00 €
D05 452 22100 Energia elèctrica instal•lacions esportives 4.000,00 €
D06 452 21200 Rep i mant piscina 7.720,00 €
D08 313 22620 Despeses diverses Assistència Social 200,00 €
D09 412 22620 Despeses diverses Sanitat 1.020,00 €
Total Capítol II.- Despeses de béns corrents i de serveis 1.545.437,42 €

3r.- Capítol IV. - Transferències corrents 131.064,00 €
B09 422 48900 Subvencions Entitats Escolars 975,18 €
D08 313 48900 Subvencions Assistència Social 2.863,99 €
D10 451 48900 Subvencions Entitats Festives 225,00 €
Total Capítol IV.- Transferències corrents 135.128,17 €

4t.- Capítol VI. - Inversions reals 3.068.351,85 €
E00 451 62201 Construcció nova Biblioteca 15.797,00 €
E00 751 63210 Adequació Espai Central Antiga Mina Nieves 151.733,37 €
Total Capítol VI.- Inversions reals 3.235.882,22 €


Tercer.- Sotmetre a informació pública aquest expedient de modificació de crèdit 2/2008, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província durant 15 dies. Es considerarà aprovat definitivament si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat al•legacions.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del Grup Municipal de CIU i 6 abstencions del Grup Municipal Socialista (4) i el Grup Municipal d’ERC (2)

1.2.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial del Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2009.-

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que aquesta Alcaldia-Presidència, ha confeccionat el Pressupost general d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2009 i les Bases d’Execució del mateix, i emès l’informe preceptiu per part de la Comissió Informativa d’Hisenda.

Aquesta Alcaldia, en compliment del que disposa l'article 168.4) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 6 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article 18 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar inicialment el PRESSUPOST GENERAL d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2009, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació així com les Bases d’execució del mateix.

El resum dels quals és el següent:


I.- PRESSUPOST MUNICIPAL

1.- ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOLS EUROS

A) OPERACIONS CORRENTS:

1.- Impostos directes ............................................................ 1.644.367,00 €
2.- Impostos indirectes ........................................................ 78.636,00 €
3.- Taxes i altres ingressos ................................................... 720.870,00 €
4.- Transferències corrents .................................................. 1.495.571,00 €
5.- Ingressos patrimonials ................................................... 101.646,00 €


B) OPERACIONS DE CAPITAL:

6.- Alineació d’inversions reals ........................................... 0,00 €
7.- Transferències de capital ............................................... 1.774.437,00 €
8.- Variació d’actius financers ............................................ 0,00 €
9.- Variació de passius financers ........................................ 306.000,00 €

_________________________________________________________

TOTAL ESTAT INGRESSOS .................................. 6.121.527,00 €


2.- ESTAT DE DESPESES


A.- CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL:

GRUPS EUROS

1.- Serveis de caràcter general ............................................. 642.880,00 €
2.- Protecció civil seguretat ciutadana ................................ 396.671,00 €
3.- Seguretat, protecció i promoció social ........................... 418.308,00 €
4.- Producció bens públics caràcter social .......................... 3.507.281,00 €
5.- Producció bens públics caràcter econòmic .................... 22.358,00 €
6.- Regulació econòmica de caràcter general ...................... 35.000,00 €
7.- Regulació econòmica de sectors productius .................. 566.422,00 €
9.- Transferències administracions publiques .................... 90.362,00 €
0.- Deute públic ................................................................... 442.245,00 €

TOTAL ESTAT DE DESPESES .............................. 6.121.527,00 €


B.- CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA:

CAPÍTOLS EUROS
A) OPERACIONS CORRENTS:

1.- Despeses de personal ...................................................... 1.968.497,00 €
2.- Despeses de béns corrents i de serveis .......................... 1.470.276,00 €
3.- Despeses financeres ........................................................ 131.508,00 €
4.- Transferències corrents ................................................. 160.072,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL:

6.- Inversions reals .............................................................. 1.990.075,00 €
7.- Transferències de capital ............................................... 90.362,00 €
8.- Variació d’actius financers ............................................ 0,00 €
9.- Variació de passius financers ......................................... 310.737,00 €
TOTAL ESTAT DESPESES .................................... 6.121.527,00 €

Segon.- De conformitat amb allò que disposa l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 6 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el Pressupost aprovat s’exposarà al públic durant un termini de QUINZE DIES hàbils, als efectes de reclamacions i es considerarà definitivament aprovat si a l’acabament del període d’exposició pública no s’haguessin presentat reclamacions.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del Grup Municipal de CIU i 6 abstencions del Grup Municipal Socialista (4) i el Grup Municipal d’ERC (2)


1.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2009.-
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, article 291 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, els articles 126 i 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, i articles 25, 26, 28.1, i 54.1 a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, determinen que les Corporacions Locals aprovaran anualment la plantilla en la mateixa sessió en que s’aprovi el Pressupost, la qual comprendrà la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories dels llocs de treball en que s’integrin els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, agrupats indicant la denominació d’aquesta, el nombre de llocs de treball que es constitueixen, el nombre dels que es trobin vacants i el grup a que pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Aprovar la Plantilla de Personal d’aquest Ajuntament per a l’any 2009, que es conté en la documentació annexa a aquest dictamen i que forma part del mateix comprenent en el seu detall els apartats següents:

a) Llocs de treball de funcionaris de carrera classificats en escales i subescales.
b) Llocs de treball subjectes a la legislació laboral.


Segon.- Publicar íntegrament la Plantilla al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de la seva aprovació.”

Tercer.- Trametre a la vegada còpies a l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor del Grup Municipal de CIU (7) i el Grup Municipal d’ERC (2) i 4 abstencions del Grup Municipal Socialista.


1.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació del Catàleg de Llocs Treball del Personal Funcionari i quadre de retribucions del personal laboral d’aquest Ajuntament.-

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès el que disposa la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009, relatiu a l’increment de les despeses de personal al servei del sector públic, i en relació amb l’article 169 i següents del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, relatiu a l’estructura de retribucions del personal funcionari.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer.- Les retribucions bàsiques del Personal Funcionari d’aquest Ajuntament, tindran a partir de l’1 de gener de 2009 un augment del 2%, en compliment de l’article 22, punt 2 , de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. En conseqüència la seva quantia queda fixada, segons l’article 22, punt 6, de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2009.

Segon.- La percepció del complement de destinació pel Personal Funcionari d’aquest Ajuntament, es realitzarà en base als diferents llocs de treball que es fixen en el catàleg de llocs de treball. La quantia del complement de destinació serà la que fixi l’article 28, punt 1, apartat C), de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2009.

Tercer.- Aprovar el catàleg de llocs de treball del Personal Funcionari d’aquest Ajuntament, que s’adjunta al present dictamen.

Quart.- Les retribucions del Personal Laboral d’aquest Ajuntament, tindran amb efectes d’1 de gener de 2009, un augment del 2%, en compliment de l’article 25, punt 1, de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2009.

En conseqüència, aprovar el quadre de retribucions del Personal Laboral que s’adjunta.”

Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 9 vots a favor del Grup Municipal de CIU (7) i el Grup Municipal d’ERC (2) i 4 abstencions del Grup Municipal Socialista.


1.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants, amb referència a l’1 de gener de 2008.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Finalitzades en aquest Ajuntament les operacions corresponents a la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de gener de 2008, cal aprovar la revisió esmentada i formalitzar les actuacions portades a terme durant l'exercici anterior.

Vista la Resolució de 9 d'abril de 1997, de la Sots-secretaria del Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual es disposa la publicació de l'1 d'abril, de la presidenta de l'Institut Nacional d'Estadística, i del director general de Cooperació Territorial, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió del padró municipal. (BOE núm. 87, d'11 d'abril de 1997).

Atès el que disposa l'article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.


Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa corresponent, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent

ACORD

Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de gener de 2008, amb tota la documentació que comprèn, i formalitzar les actuacions portades a terme durant l’exercici anterior.

El resum numèric de l’esmentada revisió anual dóna els resultats següents:

POBLACIÓ DEL MUNICIPI A 1-1-2007 5.230 habitants
ALTES (de l'1-1-07 al 31-12-07) 237 habitants
BAIXES (de l'1-1-07 al 31-12-07) 244 habitants

POBLACIÓ DEL MUNICIPI A 31-12-2007 5.223 habitants.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents de la Corporació.


1.6.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a donar nom de Marc de Cardona a la nova biblioteca pública municipal.

La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:

“Atès que en el seu moment es va decidir donar un nom a la nova biblioteca pública municipal, com és costum entre la Xarxa de Biblioteques de la Diputació.

Atesa la proposta del Director de l’Arxiu Històric Municipal, proposant a Marc de Cardona, partint del criteri de reconèixer a un cardoní il•lustre que no se li hagi concedit cap altre distinció.

Atès l’expedient d’honors i distincions incoat en data 29 d’abril de 2008, per tal de donar el nom de Marc de Cardona a la nova biblioteca pública municipal, i s’ha complert el procediment previst a l’article 14 i concordants del Reglament Municipal d’Honors i Distincions de 7 de febrer de 2006.

Atès que en la instrucció de l’expedient s’ha demanat dictamen a l’Institut d’Estudis Catalans per tal de que quedi acreditada sense cap mena de dubte la idoneïtat i els mèrits de Marc de Cardona per donar el seu nom a la nova biblioteca municipal.

Atès que l’esmentat dictamen emès pel Dr. Josep Maria Camarasa i el Dr. José Pardo Tomás, de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica, Filial de l’Institut d’Estudis Catalans, senyala “... no hi ha dubte que fra Marc de Cardona és un personatge digne de record, admiració, i homenatge per part de la seva vila natal en els termes de l’article 12 del Reglament d’Honors i Distincions de la Vila de Cardona. Encara més, pel fet d’haver estat injustament oblidat durant molts anys, fins que una oportuna investigació l’ha tret a la llum...”. La investigació a la que fa referència ambdós científics és el llibre del Dr. Teodoro Martín Martín, presentat a Cardona el passat dia 12 de desembre, pel professor Dr. Jaume Aymar; amb la intervenció del Dr. Josep Maria Camarasa en representació del president de l’Institut d’Estudis Catalans.

Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció del següent:

ACORD

Donar el nom de Marc de Cardona a la nova biblioteca pública municipal, acreditats els mèrits i la idoneïtat d’acord amb el que preceptua el Reglament Municipal d’Honors i Distincions i el dictamen de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica, Filial de l’Institut d’Estudis Catalans, de 20 d’octubre de 2008.”


Votació:

La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 7 vots a favor del Grup Municipal de CIU; 4 abstencions del Grup Municipal Socialista i 2 vots en contra del Grup Municipal d’ERC.


I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió essent les catorze hores quinze minuts, de la qual s’estén aquesta acta que, com a Secretària-Interventora, per a la seva constància i efectes, CERTIFICO.© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat