Idiomes

Saltar Idiomes
Capçalera amb imatges de la vilaFil d'Ariadna

Saltar Fil d'Ariadna
  1. Inici
  2. L'Ajuntament
  3. Els Plens municipals
  4. 2019-07-04
Anar a l'inici de la pàgina

Dijous, 4 de Juliol de 2019

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. EXPEDIENT 1120/2019. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA 207/2019 RELATIU A LA DESIGNACIÓ DELS TINENTS D'ALCALDE

2. EXPEDIENT 1120/2019. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA 213/2019 RELATIU A LA CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DIES I HORES DE CELEBRACIÓ I DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES.

3. EXPEDIENT 1120/2019. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 218/2019 RELATIU A LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS.

4. EXPEDIENT 1120/2019. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 231/2019 RELATIU A LES DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DELS REGIDORS- CARTIPAS 2019.2023.

5. EXPEDIENT 1120/2019. DICTAMEN RELATIU A L'ESTABLIMENT DE LES INDEMNITZACIONS A FAVOR DELS GRUPS MUNICIPALS-MANDAT 2019-2023.

6. EXPEDIENT 1120/2019. DICTAMEN RELATIU A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

7. EXPEDIENT 1120/2019. DICTAMEN RELATIU A L'ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE SESSIONS PLENÀRIES I DE LA JUNTA DE GOVEN LOCAL I DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT I ESPECIAL DE COMPTES.

8. EXPEDIENT 1120/2019. DICTAMEN RELATIU A RELATIU A L'ESTABLIMENT DEL RÈGIM D'INDEMNITZACIONS DELS REGIDORS.

9. EXPEDIENT 1120/2019. DICTAMEN RELATIU A DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ENTITATS I ÒRGANS COL•LEGIATS.

10. EXPEDIENT 1120/2019. DICTAMEN RELATIU A DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN LA FUNDACIÓ CARDONA HISTÒRICA.

11. EXPEDIENT 774/2019. DICTAMEN RELATIU AL NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE PAU TITULAR I SUPLENT

12. EXPEDIENT 1062/2019. DICTAMEN RELATIU A LA DESIGNACIÓ DE LES FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE CARDONA, CORRESPONENTS A L’ANY 2020.

13. EXPEDIENT 1226/2019. DICTAMEN RELATIU A L'AMORTITZACIÓ TOTAL I CANCEL•LACIÓ DELS PRESTECS SUBSCRITS AMB L'ICO CORRESPONENTS AL FIE 2015 I 2016.

14. EXPEDIENT 1229/2019. DICTAMEN RELATIU A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUM. 007/2019.


B) Activitat de control

15. EXPEDIENT 1002/2019. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 145/2019 D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2018.


Ple del 2019-07-04 (PDF. 331 KB)


© Ajuntament de Cardona. Plaça de la Fira 1, 08261 Cardona - Telèfon: 93 869 10 00 - cardona@cardona.cat